Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Gwel Ji Duto e Alworau Mondo Gibi e Rapar!

Gwel Ji Duto e Alworau Mondo Gibi e Rapar!
CHAN

Kampen mar gwelo ji e Rapar mar tho Kristo biro chakore tarik 27 e dwe mar Februar. E kindeno wabiro gwelo ji mang’eny kaka nyalore e alworawa mondo obi opar chieng’no kaachiel kodwa. Bende wabiro temo matek mondo wadog walim joma orwako wach e kinde kampenno.

OKENGE MWANYALO LUWO

WECHE MINYALO TIYOGO

“Wagwelo ji duto e romo moro makende. Ji tara gi tara e piny mangima biro chokore mondo gipar tho mar Yesu Kristo tarik 23 dwe mar Mach, kendo gibiro winjo twak moa e Muma ma biro nyisowa kaka tho mar Yesu nyalo konyowa. Kalatasni nyiso sa kod kama ibiro timie romono e alworawa. Tem matek ibi.”

Kapo ni ng’atno orwako wach inyalo . . .

 • CHIWO GASET MAR OHINGA MAR JARITO

  Ket mise mar dok timo limbe.

 • NYISE VIDIO MAR RAPAR

  Ket mise mar dok timo limbe.

Sama idok lime inyalo . . .

 • NYISE VIDIO MAR ANG’O MOMIYO ONEGO IPUONJRI MUMA?

  Kae to ichiw achiel kuom buge mwatiyogo e puonjruok Muma gi ji.

 • CHIWO ANG’O MA MUMA PUONJO KUOM ADIER?

  Wuo kuom weche momedore e wi Rapar kitiyo gi weche ma yudore e ite mar 206-208. Kae to ichiw bugno.

 • CHIWO WINJ NYASAYE

  Wuo kuom gimomiyo Yesu notho kitiyo gi weche ma yudore e ite mar 18-19. Kae to ichiw brosuano.