Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | NEHEMIA 12-13

Puonj Madongo Mwayudo Kuom Ranyisi mar Nehemia

Puonj Madongo Mwayudo Kuom Ranyisi mar Nehemia

13:4-9, 15-21, 23-27

Nehemia nokedo ne lamo maler gi kinda

  • Jadolo Maduong’ miluongo ni Eliashib noweyo mondo Tobia ng’at ma ne kwedo lamo madier ochike

  • Eliashib nomiyo Tobia ot moro e i hekalu mondo odagie

  • Nehemia nowito oko gik Tobia duto, kae to nopwodho odno ma ochak ti gi odno e yo mowinjore

  • Nehemia nodhi nyime golo gik moko duto mochido e Jerusalem