Nyiminewa lendo gi brosua mar Winj Nyasaye e piny Indonesia

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Februar 2016

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Paro mwanyalo chiwogo gaset mar Amkeni! kod brosua mar Winj Nyasaye. Tigi wechego e ndiko weche michano tiyogo e lendo.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Nehemia Nohero Lamo Madier

Temie neno kaka Nehemia notimo kinda e gero kendo ohinga mag Jerusalem, kod kaka noriwo lwedo lamo madier. (Nehemia 1-4)

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Nehemia ne En Jarit ma Jakinda

Nehemia nokonyo Jo-Israel mondo olam Jehova ka chunygi mor. Temie paro kaka gik moko notimre Jerusalem e dwe mar Tishri 455 K.K.P (Nehemia 8:1-18)

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Jotich Nyasaye Noriwo Lwedo Chenro mag Lamo Nyasaye

E kinde Nehemia jotich Jehova ne oriwo lwedo lamo madier gi chunygi duto e yore mopogore opogore. (Nehemia 9-11)

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ngima Maberie Moloyo

Rowere nigi thuolo mathoth ahinya mag tiyo ne Jehova e riwruokne. Ti gi penjo e nono vidioni.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Puonj Madongo Mwayudo Kuom Ranyisi mar Nehemia

Tem ane paro kinda ma ne Nehemia onyiso ka ne okedo ne lamo madier. (Nehemia 12-13)

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Gwel Ji Duto e Alworau Mondo Gibi e Rapar!

Weche minyalo tiyogo kigwelo ji e Rapar mar 2016. Ti gi okenge mwanyalo luwo mondo okonyi dok limo ng’at ma ne orwako wach e kinde kampenno.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Ne Oikore Tho ne Oganda Nyasaye

Temie paro kaka nonyiso chir ka nokedo ne oganda Nyasaye. (Esther 1-5)