Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo​—Bedo Ng’at ma Nyalo Timo Lokruok

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo​—Bedo Ng’at ma Nyalo Timo Lokruok

GIMOMIYO MANO DWARORE: Jokristo mowal kod rombe mamoko gwelo ji duto mondo gibi ‘gimodh pi ngima nono.’ (Fwe 22:17) Pigni ochung’ ne gik ma Jehova chiwo mondo oresgo dhano kogologi e richo kod tho. Mondo wakony joma wuok e ogendni mopogore opogore kendo ma nie dinde mopogore opogore, dwarore ni walandnegi “wach maber ma nyaka chieng’” e yo ma mulo chuny ng’ato ka ng’ato kuomgi.​—Fwe 14:6.

KAKA INYALO TIMO MANO:

  • Yier wach kod ndiko ma biro mulo chuny joma odak e alwora mulendee. Inyalo yiero tiyo gi weche mosemiwa mwanyalo chako wuoyogo gi ji kata inyalo yiero wach machielo mosetiyoni maber. Gin weche mage kod ndiko mage ma muloga chuny ji maber? Be nitie wach moro ma nyocha otimore ma wi ji pok owilgo? En wach mane ma nyalo mulo ng’at ma dichwo kata ma dhako?

  • Mos ji kaka ji mosorega e alworau.​2Ko 6:3, 4

  • Ng’e buge kod vidio ma nie Gik Mwatiyogo e Puonjo Ji Muma minyalo tiyogo kiyudo ng’at morwako wach

  • Inyalo kawo buge kod vidio mag dhok mamoko miwacho e alwora mulendee

  • Inyalo loko wach ma ne iiko mondo iwuo e wi wach ma chando wuon ot. (1Ko 9:19-23) Kuom ranyisi, ibiro wacho ang’o kifwenyo ni wuon ot olalo watne kata osiepne moro e tho?

NEURU VIDIO KAE TO UDWOK PENJO MA LUWOGI:

  • En wach mane ma jalendo ne ochako wuoye gi wuon ot?

  • En wach mane ma ne chando wuon ot?

  • Gin ndiko mage ma jalendo ne nyalo tiyogo maber mondo okonye, to nikech ang’o?

  • Ilokoga wach miseiko e yo mane mondo ichop e chuny joma odak e alwora mulendee?