Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Pak Jehova gi Wer

Pak Jehova gi Wer

Paulo gi Sila nopako Jehova gi wer ka gin e jela. (Tic 16:25) Onge kiawa ni wende ma ne giwero notegogi mondo ginan. To nade wan e kindegi? Wende mitiyogo e chokruok kod wende mamoko ma riwruok mar oganda Jehova oloso, jiwowa kendo konyowa mondo wadhi nyime nano e tembe. E wi mano, wendego pako Jehova. (Za 28:7) Osebed ka ijiwowa mondo wamak weche mag wendego e wiwa. Be isetemo makogi? Wanyalo tiegore mondo wang’e wendego kod weche manie wendego e lamo mar joot.

NEURU VIDIO MA WIYE WACHO NI NYITHINDO PAKO JEHOVA GI WER, KAE TO UDWOK PENJO MALUWOGI:

  • Wero wende mag Pinyruoth nyalo konyowa nade?

  • Ere kaka migawo mar Audio/Video ikore mondo gilos wer?

  • Ere kaka nyithindo kaachiel gi joodgi timo ikruok ne wer ma idhi los?

  • Gin wende mage mag Pinyruoth mihero ahinya, to nikech ang’o?