Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Kanyakla mar Jokristo chiko itgi sama isomonegi paro ma bura matayo ong’ado

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | TICH JOOTE 15-16

Ng’ado Paro Kaluwore gi Ndiko

Ng’ado Paro Kaluwore gi Ndiko

Yo ma nolosgo wach tero nyangu puonji ang’o?

15:1, 2—Bed gi kido mar bolruok kod horuok. Paulo gi Barnaba nokwayo kony kuom riwruok mar oganda Jehova, kar ng’ado paro kendgi giwegi.

15:28, 29—Gen kuom riwruok mar oganda Jehova. Kanyakla mar Jokristo ne ni gadier ni Jehova biro rieyo weche kotiyo gi rohone maler kod Yesu Kristo.

16:4, 5—Luw kaka itayowa. Kanyakla mar Jokristo nomedo gurore e yie ka ne giluwo paro ma ne bura matayo nong’ado.