Joot moro manie piny South Africa wer sama gitimo lamo mar joot

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Desemba 2018

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e wi gimomiyo Nyasaye nochueyo dhano kod gik ma Nyasaye osingo kinde mabiro.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Jasand Ji Bedo Jachiw Neno ma Jakinda

Kapo ni ipuonjori Muma to pok obatisi, be ibiro luwo ranyisi mar Saulo mar tiyo mapiyo gi gik mipuonjori?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Barnaba gi Paulo Timo Ji Jopuonjre e Alwora Maboyo

Kata obedo ni Barnaba gi Paulo noyudo akwede, pod ne gi dhi nyime konyo joma muol mondo obed Jokristo.

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo​—Konyo ‘Joma Chunygi ni Kare’ Mondo Gibed Jopuonjre

Ere kaka watiyo kanyachiel gi Jehova e tij timo ji jopuonjre?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Ng’ado Paro Kaluwore gi Ndiko

Ang’o ma wanyalo puonjore kaluwore gi kaka nong’ad paro?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Pak Jehova gi Wer

Wero wende mag Pinyruoth nyalo konyowa nade?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Lend kendo Ipuonj Mana Kaka Paulo Notimo

Ere kaka wanyalo luwo ranyisi mar jaote Paulo sama wan e tij lendo?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

“Nonreuru Ahinya Uwegi kod Kueth Duto”

Jodong-kanyakla pidho kedo rito rombe ka ging’eyo ni moro kamoro kuomgi nonyiew gi remb Yesu ma nigi nengo.