NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK April 2020

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e wi gimomiyo Nyasaye nochueyo dhano, kod kaka Nyasaye biro chopo gik mosingo ne dhano.

April 6-12

Ere kaka ibiro iko chunyi ne Rapar mar tho Kristo?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Jakobo gi Laban Timo Singruok mar Kue

Ere kaka inyalo rito kue kata loso kue gi jomamoko?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Be Ikedo Matek Mondo Iyud Gueth?

Ere kaka inyalo medo timo kinda mondo iyud gueth mag Nyasaye?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

En Ang’o ma Akawo Kaka Gima Duong’ e Ngimana?

Yiero mitimo e wi tij andika nyiso nade gik miketo mokwongo e ngimani?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Osiepe Maricho Kelo Hinyruok

Ere kaka inyalo fwenyo ka po ni ng’ato en osiep maber kata marach?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

“Goluru Nyiseche Duto ma Un-go”

Ere kaka inyalo moro Jehova kendo bedo motang’ mondo jochiende kik chik ngimani?