Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | 1 JO-KORINTHO 14-16

Nyasaye Nobed “Gik Moko Duto ne Ji Duto”

Nyasaye Nobed “Gik Moko Duto ne Ji Duto”

15:24-28

Jogo momakore gi Jehova nyaka giko biro yudo ngima maberie moloyo. Sama wawuoyo gi jomoko e wi singo mag Jehova ka wan gi ilo, geno ma wan-go kuom singogo medo gurore motegno e chunywa. Jaote Paulo nojiwo Jokristo wetene mondo gipar kinde giko mar Loch Kristo mar Higni Aluf Achiel ma Jehova biro bedo “gik moko duto ne ji duto.”

En singo mane ma irito gi siso neno ka chopo, to nikech ang’o?

Ang’o makonyi bedo gadier ni singo mag Nyasaye biro chopo kare?