Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Mwanyalo Chakogo Wuoyo gi Ji

Weche Mwanyalo Chakogo Wuoyo gi Ji

AMKENI!

Penjo: Programbe mag tv, sinema, kod movies ma kindegi opong’ gi timbe juok kaka tiyo gi ndagla, hirisi, kata bilo. Iparo nade? Be gin agina yore mag manyo mor koso ginyalo kelonwa hinyruok?

Chiw Gaset: Gasedni lero gimomiyo timbe juok osebedo ka ywayo ji ahinya kod gimomiyo gintie.

PUONJ ADIERA

Penjo: Ere kaka Pinyruodh Nyasaye biro tieko chandruoge manie piny?

Ndiko: Mat 6:10

Adiera: Pinyruodh Nyasaye biro kelo kuwe kod rit makare e piny mangima mana kaka nosetimo e polo.

PINYRUODH NYASAYE EN ANG’O? (Dok timo limbe)

Penjo: [Nonuru penjo manie tok trakt.] Ngima biro chalo nade ka wan e bwo loch mar Pinyruodh Nyasaye?

Ndiko: Za 37:29; Isa 65:21-23

Chiw Brosua: [Nyis wuon ot brosua mar Wach Maber.] Somo mar 7 e brosuano nyiso kaka singogi nyalo konyowa waduto. [Chak puonjruok Muma kitiyo gi brosuano.]

NDIK WECHE MICHANO TIYOGO SAMA ILENDO

Ndik penjo, ndiko, kod buk michano tiyogo sama ilendo.