Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

AMKENI!

Chiw Gaset: Akeloni gaset mar Amkeni! manyien.

Penjo: Ne ane penjo ma yudore e ite mar 2. Inyalo chiwo dwoko mane e wi penjoni?

Ndiko: Luk 7:35

Sulani lero gimomiyo wanyalo bedo gadier kuom puonj ma yudore e Muma.

AMKENI!

Penjo: Be iparo ni luwo gima ndikoni wacho nyalo konyowa e yo moro amora?

Ndiko: Mat 6:34

Chiw gaset: [Nyise sula ma wiye wacho ni, “Maoni ya Biblia—Mahangaiko.”] Sulani konyowa neno kaka wanyalo nyagore gi parruok.

Muma Puonjo

Penjo: Thoth joma oyie kuom Nyasaye winjoga ni ok gin machiegni ahinya kode. Be ing’eyo ni Muma nyisowa ni wanyalo sudo machiegni gi Nyasaye?

Ndiko: Jak 4:8a

Chiw buk: Bugni olos mondo okonywa puonjore weche mathoth e wi Nyasaye ka watiyo gi Muma. [Nyise weche ma yudore e sula mokwongo mar bug Muma Puonjo.]

NDIK WECHE MICHANO TIYOGO SAMA ILENDO

 

Ndik penjo, ndiko, kod buk michano tiyogo sama ilendo.