Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Weche Miparonwa Kuom Chokruok Maduong’ Mar Ndalo Adek

Weche Miparonwa Kuom Chokruok Maduong’ Mar Ndalo Adek

Hera ma waherogo Jehova kod dhano wetewa ema onego otawa e gik ma watimo e kinde chokruok maduong’ni. (Mat 22:37-39) 1 Jo-Korintho 13:4-8 lero e yo matut kit hera madier kowacho kama: “Hera hore mos kendo ong’won. . . . Ok otim timbe ma ok nyis luor, ok omany mana gik ma kelone ber owuon, iye ok wang’ piyo. . . . Hera ok rem ngang’.” Sama ineno vidio ma wiye wacho ni Weche Miparonwa Kuom Chokruok Maduong’, par yore ma inyalo nyisogo jomamoko hera sama in e chokruok.

ERE KAKA WANYALO NYISO NI WAHERO JOMAMOKO . . .

  • sama wamako kombe?

  • sama thum michakogo program chiegni chakore?

  • sama wan kuonde nindo e taon ma itimoe chokruok?

  • sama wachiwore konyo tich e kar chokruok?