Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | AYUB 33-37

Osiep Madier Rieyo Nyawadgi e Yo ma Jiwe

Osiep Madier Rieyo Nyawadgi e Yo ma Jiwe
CHAN

Ka ne Elihu ochako wuoyo, yo ma ne orieyogo Ayub kojiwe nopogore ahinya gi kaka Elifaz, Bildad, gi Zofar notimo. Nonyiso ni en osiep madier, ma ong’eyo jiwo jomamoko, kendo noketonwa ranyisi maber ma wanyalo luwo.

MONDO IRIE JOMOKO E YO MA JIWOGI, NYAKA IBED NG’AT MA:

ELIHU NOKETO RANYISI MABER

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • HORE

 • CHIKO ITE

 • NYISO LUOR

 
 • Elihu nohore korito mondo joma dongone otiek wuoyo komondi

 • Chiko ite e yo malong’o nomiyo ong’eyo weche ma ne chando Ayub, kapok ochako jiwe

 • Noluongo Ayub gi nyinge kendo nowuoyo kode kaka ng’ato nyalo wuoyo gi osiepne

 

33:6, 7, 32

 

 • BOLORE

 • CHOPO IRE YOT

 • KECHO JI

 
 • Elihu ne en ng’at ma obolore, mang’won, kendo ne oyie gi nyawone owuon

 • Ne okecho Ayub nikech chandruoge ma ne oyudo Ayub

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • OK KAL TONG’

 • MANG’WON

 • MOLUORO NYASAYE

 
 • Elihu norieyo Ayub e yo mang’won ka okonye mondo obed gi paro mowinjore

 • Nokonyo Ayub mondo ong’e ni timne makare kende ok e gima duong’

 • Yo ma Elihu norieyogo Ayub, ne oike mondo orwak puonj momedore mowuok kuom Jehova