Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

“Paulo Nogoyo ne Nyasaye Erokamano Kendo Nobedo gi Chir”

“Paulo Nogoyo ne Nyasaye Erokamano Kendo Nobedo gi Chir”

Ka ne kanyakla man Rumi owinjo ni Paulo biro limogi, owete mogwaro nowuotho kilomita ma dirom 64 mondo gidhi giromne. Paulo nowinjo nade kuom chiwruok margi? “Ka Paulo nonenogi, nogoyo ne Nyasaye erokamano kendo nobedo gi chir.” (Tic 28:15) Kata obedo ni Paulo ne jiwoga kanyakla ma nojalimo, gie kindeni en ema nojiwe ka en e tuech.​—2Ko 13:10.

Kindegi, jorit malworo dhiga e kanyakla mopogore opogore mondo gijiw owete gi nyimine. Mana kaka jotich Jehova mamoko, gin bende kinde moko giol, gibedo gi parruok kendo chunygi nyosore. Ka jarit alwora gi jaode olimo kanyaklau, ang’o minyalo timo makelo “jiwruok” mondo gibed gi chir?​—Rum 1:11, 12.

  • Riw lwedo romo mar dhi lendo. Jarit alwora yudoga jip sama jolendo ochiwore mondo giriw lwedo limbeno duto. (1Th 1:2, 3; 2:20) Inyalo timo painia makonyo e dwe ma jarit alwora olimoue. Donge inyalo chiwri mondo ilend kode kaachiel gi jaode kata inyalo dhi gi achiel kuomgi ir japuonjreni mar Muma? Gibedoga mamor ahinya sama gilendo gi jolendo mopogore opogore, moriwo nyaka joma nyien kod joma ok olony ahinya e lendo.

  • Rwakgi. Be inyalo rwakogi mondo ginind e odi kata gwelogi e migago? Ma en yo mar nyiso ni ihero jarit alwora gi jaode. Ok gidwar gik mang’eny.​—Luk 10:38-42.

  • Rwak puonj kod siem mochiwo. Jarit alwora konyowa e yor hera mondo wamed kinda mar tiyo ne Jehova. Seche moko nyalo chuno ni ochiw siem mager. (1Ko 5:1-5) Jarit alwora bedoga mamor sama wabolore kendo warwako siem mochiwo.​—Hib 13:17.

  • Go erokamano. Nyis jarit alwora gi jaode kaka limbegi okonyi. Inyalo nyisogi achiel kachiel kiwuoyo kodgi, kata inyalo ndikonegi e barua kata e kad.​—Kol 3:15.