Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | LUKA 17-18

Go Erokamano

Go Erokamano

17:11-18

Siganani puonjowa ang’o e wi goyo erokamano?

  • Ok onego wabed mana mamor e chunywa kotimnwa gimoro maber, kar mano onego wanyis gi tim ni wagoyo erokamano.

  • Goyo erokamano gi chunywa duto nyiso ni wan gi hera mar Jokristo kendo nyiso ni wan gi timbe mabeyo

  • Joma dwaro moro Kristo nyaka nyis kido mar hera kendo gigo erokamano ne ji duto, ma ok gidewo piny ma gia e, pien dendgi, kata din margi