Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 LIVING AS CHRISTIANS

Puonj Adiera

Puonj Adiera

Kochakore Septemba, Chenro mar Chokruok mar Ngimawa kod Tijwa Kaka Jokristo biro bedo gi wich ma wacho ni “Puonj Adiera” e kare mar Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji. Gima duong’ ma wabiro timo en wuoyo gi ji e wi adiera manie Muma ka watiyo gi penjo kod ndiko ma dwoko penjono.

Ka ng’ato orwako wach, wanyalo miye siso ne limbe ma luwo kuom weyonegi buk kata nyise vidio moro ma yudore e jw.org. Onego wadog mapiyo kaka nyalore mondo wamed dhi nyime wuoyo e wi wach ma ne wachako nono kodeno. Weche mibiro tigo e loso ranyisigo kod migepe mag jopuonjre e kare mar Tiegri ne Tij Lendo, ibiro gol e giko sula ka sula e buk miluongo ni Gima Muma Puonjo e kare mar Puonj Madongo. Kanyo nitie penjo kod ndiko momedore ma wanyalo tiyogo sama wadok limo ng’ato, kata sama watayo puonjruok mar Muma ka watiyo gi Muma kende.

Nitie mana yo achiel kende ma dhi e ngima. (Mat 7:13, 14) Nikech walendo ne ji mawuok e dinde kod ogendni mopogore opogore, nyaka wapuonjgi adiera manie Muma e yo ma mulo chuny ng’ato ka ng’ato kuomgi. (1Ti 2:4) Kaka wamedo ng’eyo puonj mopogore opogore manie Muma kendo bedo gi lony e ‘tiyo gi wach mar adiera e yo makare,’ e kaka mor marwa biro medore kendo wabiro bedo gi nyak e puonjo ji adiera.—2Ti 2:15.