Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | ZABURI 106-109

‘Gouru Erokamano ne Jehova’

‘Gouru Erokamano ne Jehova’

Ang’o momiyo wi Jo-Israel nowil mapiyo gi kaka Jehova noresogi?

106:7, 13, 14

  • Ne giketo pachgi mana kuom gige ringruok kod gik mamorogi kar keto pachgi kuom Jehova

Ere kaka inyalo bedo gi chuny mar goyo erokamano kendo siko gi chunyno?

106:1-5

  • Ket pachi kuom gik ma nyalo miyo igone Jehova erokamano

  • Par matut e wi geno ma in-go mar kinde mabiro

  • Gone Jehova erokamano sama ilemo kuom gueth moko sie ma osegwedhigo