Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Ang’o ma Muma Wacho?

Ang’o ma Muma Wacho?

Be nitie kinde ma ibiro timne ji duto gik moko e yo makare?

Inyalo wacho ni

  • Ee

  • Ooyo

  • Samoro

Gima Muma wacho

“Ang’eyo ni Jehova miyo jodhier yudo adieragi, kendo oneno ni ong’ad bura kare ne joma ochando.” (Zaburi 140:12, Luo New Testament, 2003) Pinyruodh Nyasaye biro ng’ado bura e yo makare e piny.

Weche mamoko ma Muma puonjowa gin mage?

  • Nyasaye neno gik ma ok kare ma timore e piny kendo obiro rieyo weche.Eklesiastes 5:8.

  • Chieng’ ma Nyasaye nong’ad bura makare ne piny, kuwe nobedie kendo ji ok nodag gi luoro.—Isaiah 32:16-18.

Be nitie oganda moro ma Nyasaye ohero moloyo ogendini mamoko?

Jomoko wacho ni Nyasaye guedho ogendini mamoko to okwong’o mamoko, ka jomoko to wacho ni Nyasaye ohero ji duto kendo otimonegi gik moko e yo machal. In to iparo nade?

Gima Muma wacho

“Nyasaye ok buon ng’ato ang’ata, to ei oganda moro amora, ng’at moluore kendo ma timo gik makare, oyiego.” (Tich Joote 10:34, 35) Ji duto romre e wang’ Nyasaye.

Weche mamoko ma Muma puonjowa gin mage?

  • Muma oting’o “wach maber” ne “ogendni duto, gi dhoudi duto, gi dhok duto, kod ji mopogore opogore duto.”—Fweny 14:6.