Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MUMA LOKO KIT NGIMA JI

Koro Anyalo Konyo Jomoko

Koro Anyalo Konyo Jomoko
  • HIGA MA NONYUOLEE: 1981

  • PINY MOAE: GUATEMALA

  • CHON: NAKALO E CHANDRUOGE MALIT KA ATIN

NGIMANA MACHON:

Ne onyuola e taon moro miluongo ni Acul ma yudore e piny Guatemala. Joodwa oa e dhoot mar Maya ma wacho dho Ixil. Ne adongo ka awacho dhowa kaachiel gi dho Spain. Nitie lweny moro ma nokawo higni 36 e piny Guatemala, kendo ndalo ma ne ji kedo e lwenyno noyudo kapod atin. E kindeno, thoth jo Ixil notho.

Ka ne ajahigni ang’wen, owadwa moro ma ne jahigni abiriyo ne tugo gi mbom moro matin ma nomuoch apoya nono. Gima lit en ni owadwano notho gi kanyo, to an ne adoko mwofu. Bang’ mano, nadak kama nyithindo ma mwofni dakie e taon maduong’ miluongo ni Guatemala City, kuno e ma ne apuonjora tiyo gi masin mar Braille. Pod akiya gimomiyo jopuonj notama ni kik awuo gi nyithindo mamoko, nyithindogo bende ne ok dwar bedo buta. Kinde duto ne an mana kar kenda, ne agombo ahinya mondo dweche ariyo ma ne wadok dala ochop piyo nikech mano ne dhi miya thuolo mar bedo gi minwa ma nohera kendo ne kecha. Gima lite en ni notho ka ajahigni apar. Wach thoneno notieka chuth nikech ne aneno ni en kende e ma nohera e pinyni.

Ka ne ajahigni 11, ne adok dala ma achako dak gi owadwa ma bathe gi joode. Ne girita maber e yor ringruok, kata kamano onge ng’ato ang’at ma ne nyalo konya loyo kuyo ma ne an-go. Nitie kinde ma ne anyalo ywak matek ne Nyasaye kama: “Ang’o momiyo minwa notho? Ang’o momiyo nabedo mwofu?” Ji nonyisa ni masirago gin dwach Nyasaye. Ne ang’ado ni Nyasaye nyaka bed ni ok odewo ji kata matin. Ne adwaro dera, to en mana ni ne ok ayudo yo mar timo kamano.

Ne ok anyal geng’o gik maricho ma ne ji timona nikech ne an mwofu. Ka ne arawera matin, kinde mathoth ji ne timona timbe maricho mag nindruok. Ne ok afulo jogo nikech ne ang’eyo ni onge ng’at ma ne dhi dewa. Ji ne ok ohero wuoyo koda, an bende ne ok awuo gi ng’ato ang’ata. Ne ahero bedo kar kenda, chunya bende nopong’ gi kuyo kendo ne ok ageno ng’ato ang’ata.

KAKA MUMA NOLOKO NGIMANA:

Ka ne pod an rawera, dichwo moro gi jaode ma ne gin Joneno mag Jehova nobiro kama  ne antie e skul e seche mag yueyo. Nitie japuonj moro ma ne kecha ahinya e skundwa ma nokwayo Jonenogo mondo obi owuo koda. Ne ginyisa singo ma Muma chiwo e kinde ma biro ni ibiro chier jomotho kendo mwofni bende biro neno kendo. (Isaiah 35:5; Johana 5:28, 29) Gik ma ne gipuonja ne mora ahinya, en mana ni ok ne yotna wuoyo kodgi nikech ne ok ang’iyo wuoyo gi ji. Kata kamano, ne ging’won kendo ne gihore koda ahinya, ka gitimo kinda puonja weche Muma. Jonenogo ne wuothoga wuoth mokalo kilomita 10 ka gituenyo got mondo gichop e dalawa.

Owadwa ma bathe ma ne adakgo, ne nyisaga ni Jonenogo ne rwakore maler kata obedo ni ne ginenore ka joma yutogi tin. Kata kamano, kinde duto ne ginyiso ni gidewa nikech ne gikelona mich. Ne ang’eyo ni Jokristo madier kende e ma nyalo chiwore kamano.

Ne apuonjora Muma katiyo gi buge mogo e dho Braille. Kata obedo ni ne awinjo tiend puonjgo, ne ok yotna rwako moko kuomgi. Kuom ranyisi, ne ok yotna yie ni Nyasaye dewa kuom adier, kendo ni nitiere ji ma bende dewa mana kaka Nyasaye. Ne apuonjora gimomiyo Jehova oweyo mondo gik maricho otimre, to podi ne tekna nene kaka Wuonwa ma jahera. *

Mosmos, gik ma ne apuonjora e Muma nokonya bedo gi paro mopogore. Kuom ranyisi, ne apuonjora ni Nyasaye winjo lit sama wasandore. Nyasaye nowacho kama e wi joge ma ne isando: “Adieri aseneno sand mar joga . . . niwira ang’eyo chandruokgi.” (Wuok 3:7) Bang’ fwenyo kido mabeyo ma Jehova nigo, ne achiwora mondo atine. Ne obatisa e higa 1998 ma abedo Janeno mar Jehova.

Ka an gi Janeno ma norwaka mondo adag gi joode

Higa achiel kama bang’ ka nosebatisa, ne adhi e kos moro mar mwofni ma notim machiegni gi taon mar Escuintla. Jaduong’-kanyakla ma ne nie taondno nofwenyo ni ne ajayudo pek kawuok e dalawa nyaka kama ne itimoe chokruoge. Kanyakla ma ne ni machiegni gi kama ne adakie ne en kanyakla ma Joneno ma nopuonja Muma ne aye, to mondo achop kuno ne dwarore ni atueny got. Jaduong’no nowuoyo gi joot moro ma nodak e taon mar Escuintla mondo orwaka adag kodgi, kendo mondo gikonya dhi e chokruoge mag kanyakla. Nyaka kawuononi, joodno podi orita maber mana kaka jaodgi.

Nitiere gik mang’eny ma owete gi nyimine e kanyakla osetimona ma nyiso hera madier. Gigo duto miyo abedo gadier ni Joneno mag Jehova e Jokristo madier.—Johana 13:34, 35.

KAKA MUMA OSEKONYA:

Tinde ok awinj ka an ng’at ma nono, kendo an gi geno madier. Koro anyalo tiyo gi ngimana e yo maber. Sani atiyo ne Nyasaye kuom thuolona duto ka apuonjo ji adiera mag Muma moloyo mana keto pacha kuom ng’ol ma an-go. Sani an jaduong’-kanyakla, kendo aseyudo thuolo mar golo twege e kanyakla manie alworawa. Bende, aseyudo thuolo mar golo twege e chokruoge madongo mag ndalo adek.

Agolo twak ka atiyo gi Muma mar Braille

E higa mar 2010, ne ayudo thuolo mar dhi e Skul mar Tiego Owete e Tije Kanyakla (ma sani iluongo ni Skul mar Joland-Injili mar Pinyruoth). Skundno ne otim El Salvador. Skundno nokonya timo migepe ma an-go e kanyakla e yo makare. Tiegruok ma ne ayudo nomiyo aneno kaka Jehova Nyasaye ohera, kendo onyalo yiero ng’ato ang’ata mondo otine.

Yesu nowacho niya: “Chiwo kelo mor mogundho moloyo kawo.” (Tich Joote 20:35) Tinde anyalo wacho ni amor gadier, kata obedo ni chon ne ok apar ni chieng’ moro nabed mamor kama, kendo an bende koro anyalo konyo jomoko.

^ par. 13 Mondo iyud weche momedore, ne sula mar 11 e buk miluongo ni Ang’o ma Muma Puonjo Kuom Adier? mogo gi Joneno mag Jehova.