Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Dibed ni Chunyi Ojok gi Nyasaye?

Dibed ni Chunyi Ojok gi Nyasaye?

ANG’O momiyo Nyasaye noweyo mondo gima kama otimrena? ” Mano e penjo ma ne chando pach jal ma jahigni 24 miluongo ni Sidnei ma a e piny Brazil. Sidnei noyudo aksident chieng’ moro ka nogoyo abal kamoro ma nigi osuoyo. Aksident­no noweye kong’ol, kendo nyaka kawuono podi otiyo mana gi ndik rong’onde.

Sama chandruok moro kaka aksident, tuwo, tho, masiche, kod lwenje, oyudo ng’ato, yot mondo ng’atno owinj ni chunye ojok gi Nyasaye. Ji mathoth osebedo gi chuny ma kamano. Kuom ranyisi, jatich Nyasaye machon ma ne iluongo ni Ayub, noyudo masiche mang’eny. Ne oparo ni Nyasaye e ma nokelone masichego, omiyo, nowacho kama: “Aywakni, to ok iduokona wach: achung’, to iranga. Iselokri mondo ikwiny koda: gi teko ma lueti nigo e misandago.”Ayub 30:20, 21.

Ayub ne ok ng’eyo ng’at ma ne kelone masichego, kata gimomiyo nochandore kamano. Gima ber en ni Muma konyowa ng’eyo gimomiyo gik ma kamago timorega, kod gima wanyalo timo kapo ni masira moro oyudowa.

BE NYASAYE NE DWARO NI DHANO OCHANDRE?

Muma wacho kama e wi Nyasaye: “Tichne long’o; nikech yorene duto gibet madieri: Nyasaye mar adiera kendo maonge gi ketho, okare kendo en adier.” (Rapar mar Chik 32:4) Kuom mano, ok owinjore kata matin mondo Nyasaye ma en ng’at ‘makare kendo madier’ okel ne dhano chandruoge mondo opwodhgigo kata mondo okumgigo.

Mopogore gi mano, Muma wachonwa niya: “Sama ng’ato ni e tem, kik owach niya: ‘Nyasaye tema.’ Nimar gik maricho ok nyal temgo Nyasaye, to en owuon bende ok otem ng’ato ang’ata.” (Jakobo 1:13) Muma nyisowa ni Nyasaye nomiyo dhano mokwongo ngima maber ahinya. Nomiyo Adam gi Hawa piny maber mondo gidagie, nomiyogi bende gik moko duto ma ne dwarore, kaachiel gi tich ma ne gidhi tiyo. Nyasaye nonyisogi kama: “Nyuoluru, kendo medreuru, upong’ piny, kendo ubedi gi loch kuome.” Kuom adier, onge gimoro amora ma ne nyalo miyo chuny Adam gi Hawa ojog gi Nyasaye.Chakruok 1:28.

Kata kamano, kindegi ngima opogore ahinya gi kaka Nyasaye ne dwaro ni obed. En adier ni kuom higni duto ma dhano osebedo e pinyni, giseyudo chandruoge malit ahinya. Mana kaka Muma wacho niya: “Chuech duto siko ka chur kanyachiel, kendo gin e rem kanyachiel nyaka sani.” (Jo-Rumi 8:22) En ang’o ma notimore?

ANG’O MOMIYO DHANO CHANDORE?

Mondo wang’e gimomiyo dhano chandore, onego wadog ane chien nyaka kama chandruok nochakoree. Malaika moro ma nong’anjo, ma bang’e noluong ni Satan Jachien, nowuondo Adam gi Hawa ma gitamore luwo chik ma Nyasaye noketonegi ni kik gicham “olemb yath makelo ng’eyo ber gi rach.” Jachien nonyiso Hawa ni ne ok gidhi tho ka gitamore luwo chik Nyasaye, omiyo, Jachien nowacho ni Nyasaye en jamiriambo. Satan bende noramo ni Nyasaye ok ne dwar miyo dhano thuolo mar yiero gin giwegi gik mabeyo kod maricho. (Chakruok 2:17; 3:1-6) Satan ne otemo wacho ni dhano nyalo chiko ngimagi maber kata ka Nyasaye ok loch e wigi. Wechego duto nonyuolo wach moro maduong’, Be Nyasaye owinjore obed jaloch?

Jachien kendo nosieko gi wach machielo. Nowacho ni dhano tiyo ne Nyasaye nikech gik mabeyo ma Nyasaye timonegi. Jachien nonyiso Nyasaye kama e wi jatichne ma Ayub: “Ok niketo chiel molwore kuonde duto, en kod dalane, gi gik moko duto ma engo? . . . To koro, rie lueti, imul gik moko duto ma engo, eka noyanyi e nyimi.” (Ayub 1:10, 11) Kata obedo ni Satan ne wuoyo e wi Ayub, wechenego nonyiso ni dhano duto tiyo ne Nyasaye nikech gik mabeyo ma otimonegi.

KAKA NYASAYE OSEBEDO KA LOSO WECHEGO

Yo maberie chuth mar loso wechego ne en mane? Nyasaye, ma e ng’at mariek chuth, ne nigi yo maber moloyo mar loso wechego, kendo yo ma nodhi tiyogono ne ok dhi weyowa gi chuny mojok. (Jo-Rumi 11:33) Ne ong’ado ni nodhi weyo mondo dhano obedo gi loch e wigi giwegi mondo mano okonygi ng’eyo loch maberie moloyo.

 Gik maricho ma timore e piny sani nyiso maler ni dhano ok nyalo bedo gi loch e wi dhano wadgi. Sirkande mag dhano osemedo mana ketho pinyni, ­kendo pok gikelo ne ji kuwe, mor, kod arita maber. Mano jiwo adiera mar weche ma Muma wachogi: “Dhano onge gi teko yiero yore mowuothoe.” (Yeremia 10:23) Loch mar Nyasaye kende e ma nyalo kelo ne dhano kuwe madier, mor mosiko, kod ngima maber, nikech mano e dwaro mar Nyasaye.Isaiah 45:18.

Ere kaka Nyasaye biro chopo dwache ne dhano? Yesu nopuonjo jolupne mondo gilem kama: “Pinyruodhi mondo obi. Dwaroni mondo otimre bende e piny, kaka e polo.” (Mathayo 6:10) Ee, e kinde mowinjore Nyasaye biro tiyo gi Pinyruodhe mondo otiek chandruoge duto. (Daniel 2:44) Dhier, tuoche, kod tho, biro bedo gik machon. Muma wacho gima Nyasaye biro timo ne joma odhier, “nogol jachan e chandrwok koywak.” (Zaburi 72:12-14) To kuom wach jotuwo, Muma chiwo singoni: “Kendo japiny ok nowachi, Atuwo.” (Isaiah 33:24) Bende, Yesu nowacho kama kuom jomotho: “Sa biro ma ji duto manie liete nowinj dwonde mi giniwuog oko.” (Johana 5:28, 29) To mano kaka singogo jiwo chunywa ­ahinya!

Bedo gi yie motegno kuom singo mag Nyasaye biro konyowa mondo kik chunywa jog kode

KAKA WANYALO LOYO BEDO GI CHUNY MOJOK

Sidnei ma owuo kuome e chak sulani, nowacho kama bang’ higni 17 kalo chakre oyud aksident: “Ok naketo ketho kuom Jehova Nyasaye nikech aksident ma ne ayudono, kata kamano, adiera en ni ka ne ayudo aksidentno to chunya ne ojok kode. Nitie kinde ma awinjoga ka chunya onyosore ahinya, kendo ayuakga kaparo ni koro ang’ol. Kata kamano, Muma osekonya ng’eyo ni aksident ma ne ayudo ne ok en kum mowuok kuom Nyasaye. Mana kaka Muma wacho, ‘weche yudo ji duto.’ Wuoyo gi Jehova e lamo, kaachiel gi somo ndiko moko e Muma osekonya tego winjruokna gi Nyasaye kendo bedo gi paro makare.”Eklesiastes 9:11; Zaburi 145:18; 2 Jo-Korintho 4:8, 9, 16.

Keto e paro gimomiyo Nyasaye oweyo mondo chandruoge odhi nyime kod kaka e kinde mokayo machiegni obiro golo chandruoge duto mwayudo, konyowa mondo kik chunywa jog gi Nyasaye kata matin. Wan gadier ni Nyasaye “en jachiw-mich ne joma manye gi kinda.” Kendo onge ng’at ma keto yie kuome kod Wuode ma biro ywago ang’e.Jo-Hibrania 11:6; Jo-Rumi 10:11.