Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 JOSOMBWA PENJO . . .

Be Owinjore Jokristo Otim Nyasi mar Ista?

Be Owinjore Jokristo Otim Nyasi mar Ista?

Diksonari miluongo ni Encyclopædia Britannica lero ni Ista en “nyasi maduong’ ma Jokristo timoga ka giparogo chier mar Yesu Kristo.” Kata kamano, be owinjore Jokristo otim nyasino?

Mondo ing’e adiera duto e wi gimoro, dwarore ahinya ni inon ane weche duto molwore. Kamano bende, mondo wang’e adier ka be owinjore Jokristo otim nyasi mar Ista, dwarore ni wanon matut weche duto motudore gi nyasino.

Mokwongo, Yesu ne onyiso jolupne mondo opar thone, to ok chierne. Jaote Paulo ne oluongo nyasi mar paro tho Yesu ni, “Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa.”—1 Jo-Korintho 11:20; Luka 22:19, 20.

E wi mano, diksonari mar Encyclopædia Britannica lero ni gik ma ji timo e nyasi mar Ista “ok otudore ahinya” gi chier mar Yesu, to “ne ogolgi kuom timbe moko machon mag ogendni.” Kuom ranyisi, e pinje mang’eny, ji tiyoga gi tong’ kod apwoyo sama gitimo nyasi mar Ista.

Profesa moro miluongo ni Philippe Walter, ma olony e weche machon, ne olero kaka timbe machon-go ne odonjo e nyasi mar Ista. Ne ondiko ni “ka ne itemo lok joma lamo nyiseche manono mondo obed Jokristo,” ne yot mondo gitud chier mar Yesu gi nyasi moro ma ne gitimo “e giko mar ndalo koth nyaka e chakruok mar ndalo ma gik moko loth.” Profesano medo wacho ni mano e kaka joma ne lamo nyiseche manonogo ne ochako soyo “nyasi mag Jokristo” e timbegi, to mano ne omiyo obedo mayot loko ji e okang’ maduong’ ahinya.

Timno ne ok ochakore kinde ma ne joote pod ngima, nikech jootego ne “geng’o” joma lamo nyiseche manono. (2 Jo-Thesalonika 2:7) Jaote Paulo ne ochiwo siem ni bang’ ka ‘oseweyo’ jowetene, jomoko ne dhi ‘wuok e kindgi giwegi ka giwacho weche ma gwenyo adiera mondo giywago jopuonjre bang’gi giwegi.’ (Tich Joote 20:29, 30) Kae to higni mang’eny bang’e, jaote Johana ne ondiko ni ne nitie jomoko ma ne osewuok e kindgi ma ne wuondo Jokristo. (1 Johana 2:18, 26) Gikone, Jokristo ne ochako luwo timbe mag joma ne lamo nyiseche manono.

“Kik utueru e jok achiel gi joma ok ni e yie.”—2 Jo-Korintho 6:14

Jomoko nyalo wacho ni ne ok rach rwako timbe moko mag joma lamo nyiseche manono motudore gi Ista, ka giparo ni mano ne omiyo jolam nyiseche manono thuolo mar ng’eyo gimomiyo Yesu ne ochier. Kata kamano, Paulo ne ok nyal yie gi wachno. Kata obedo ni ne okikore gi joma ne lamo nyiseche manono kuonde ma ne owuothoe e alwora manie bwo loch mar Jo-Rumi, ne ok orwako timbe jogo ni mondo eka okonygi ng’eyo Yesu e yo maber. Ne osiemo Jokristo niya: “Kik utueru e jok achiel gi joma ok ni e yie. Nikech en lalruok mane ma nitie e kind tim makare kod ketho chik? Koso, en winjruok mane ma nitie e kind ler kod mudho? Jehova owacho kama: ‘Kuom mano, auru e kindgi, kendo upogru kodgi, kendo weuru mulo gima ok ler.’”—2 Jo-Korintho 6:14, 17.

Ang’o mwapuonjre e weche matin ma wanonogi? Ni ok owinjore Jokristo otim nyasi mar Ista.