Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MUMA LOKO KIT NGIMA JI

Adiera Manie Muma Nodwoko Penjo ma ne Chando Pacha

Adiera Manie Muma Nodwoko Penjo ma ne Chando Pacha
  • HIGA MA NONYUOLEE: 1987

  • PINY MOAE: AZERBAIJAN

  • CHON: WUONWA NE EN JA-ISLAM TO MINWA NE NIE DIN MAR JO-YAHUDI

NGIMANA MACHON:

Ne onyuola e taon miluongo ni Baku, e piny Azerbaijan, ne wan nyithindo ariyo e odwa, kendo an ema ne an chogo. Wuonwa ne en Ja-Islam to minwa ne nie din mar Jo-Yahudi. Jonyuolwa noherore ahinya kendo ne giwinjore kata obedo ni ne gin e dinde mopogore. Minwa ne riwo wuonwa lwedo sama ne otimo nyasi mar Ramadan, kendo wuonwa bende ne timo kamano sama minwa ne timo nyasi mar Pasaka. E odwa, ne wan gi bug Koran ma en mar Jo-Islam, Torah mar Jo-Yahudi, kod Muma.

An awuon ne an Ja-Islam. Kata obedo ni ne ayie ni Nyasaye nitie, pod ne nitie gik moko ma ne chanda. Ne ajapenjora ni, ‘Ang’o momiyo Nyasaye nochueyo dhano, kendo ere tiende mondo ng’ato ochandre achanda e ngimane duto kae to gikone iwang’e e mach ma nyaka chieng’?’ Nikech ji wachoga ni gik moko duto ma timore gin dwaro mar Nyasaye, ajapenjora ni, ‘Be Nyasaye ema kelo ne dhano chandruoge kae to obedo mamor sama oneno kaka gichandore?’

Kane an jahigni 12, ne achako olo lamo moro mar Jo-Islam miluongo ni namaz, ma Jo-Islam timoga dibich e odiechieng’. E kindeno, wuonwa ne otera kaachiel gi nyaminwa e skul moro mar Jo-Yahudi. Ne opuonjwa gik mang’eny moriwo timbe Jo-Yahudi mondik e Torah, kaachiel gi dho Hibrania. Pile pile ka ne pok wachako klas, ne walemo kwaluwo kaka Jo-Yahudi ne timo. Omiyo, gokinyi ne aolo lamo mar namaz e ot, kae to bang’e ka adhi skul, ne ariwora gi joskul wetena e lamo mar Jo-Yahudi.

Ne agombo ahinya yudo dwoko mag penjo ma ne chando pacha. Ne ajapenjo jotend din mar Jo-Yahudi e skul niya: “Ang’o momiyo Nyasaye nochueyo dhano? Nyasaye neno nade wuonwa ma en Ja-Islam? Ang’o momiyo ikwane kaka ng’ama ok ler to en ng’at maber? Ang’o momiyo Nyasaye ne ochueye?” Dwoko ma ne gimiya ne ok winjrena malong’o kendo ne ok oroma.

KAKA MUMA NOLOKO NGIMANA:

Nitie gik ma ne otimorena e higa mar 2002, ma ne omiyo yie ma ne an-go kuom Nyasaye odok chien. Noyudo eka wadar wadhi e piny Germany, kae to  bang’ juma achiel kende, tuwo mar abach nogoyo wuonwa, mi koro nochal ka ng’at mosesim. Ne alemo kuom higni mang’eny mondo Nyasaye omi ngima joodwa odhi maber. Nikech ne an gadier ni Nyasaye Manyalo Duto nigi teko e wi ngima kod tho, ne asaye pile mondo ores ngima wuonwa. Ne aparora kama, ‘Tek ahinya mondo Nyasaye owe ma ok ochopo dwaro manie chuny nyako matin kaka an.’ Ne an gadier chuth ni ne odhi dwoko lamona. Kata kamano, wuonwa notho.

Chunya nochido gi Nyasaye nikech naparo ni ok odew dhano. Ne aparo e chunya kama: ‘Samoro alemo e yo ma ok kare, kata dibed ni Nyasaye onge.’ Chunya nojok kendo ne aweyo olo lamo mar namaz. Ne aneno ni dinde mamoko ok nyal konya, omiyo ne ang’ado ni Nyasaye onge.

Bang’ dweche auchiel, Joneno mag Jehova ne obiro odwa. Nikech ne ok wahero din mar Jokristo, an kod nyaminwa ne wadwaro nyisogi e yo ma muol ni dindgino ok ber. Ne wapenjogi niya: “Ang’o momiyo Jokristo lamo Yesu, msalaba, Maria, kod sanamu mamoko, to Chike Apar mag Musa kwero timbego?” Jonenogo ne onyisowa maler ka gitiyo gi Muma ni Jokristo madier ok onego olam sanamu, kendo ni lamo onego odhi ne Nyasaye kende. Ne ahum nono.

Kae to ne wapenjogi kama: “To nade wach Nyasaye ma Nyadidek? Ka Yesu en Nyasaye, ere kaka ne onyalo biro e piny, ma dhano nege?” Ne gileronwa ka gitiyo gi Muma ni Yesu ok en Nyasaye, to bende ok orom gi Nyasaye. Jonenogo nolero ni mano e momiyo ok giyie kuom puonj mar Nyasaye ma Nyadidek. Ne awuoro wachno kendo ne aparo kama, ‘Magi Jokristo mopogore manade!’

Kata kamano, pod ne agombo ng’eyo gimomiyo dhano tho, kod gimomiyo Nyasaye oweyo dhano mondo ochandre. Jonenogo nonyisa buk miluongo ni Ujuzi Uongozao Kwenye Uhai Udumuo Milele, * ma ne oting’o sula moko ma ne dwoko penjo ma ne an-go. Mapiyo nono ne achako puonjora Muma kodgi.

E kinde mag puonjruok, ne ayudo dwoko malong’o ma Muma chiwo e wi penjo ma ne an-go. Ne apuonjora ni nying Nyasaye en Jehova. (Zaburi 83:18) Kido mare maduong’ en hera. (1 Johana 4:8) Ne ochueyo dhano mondo omigi ngima. Ne apuonjora ni kata obedo ni Nyasaye oweyo timbe ma ok kare mondo obedie, osin gi timbego kendo ochiegni gologi chuth. Ne apuonjora bende ni, nikech Adam gi Hawa ne ong’anjo ne Nyasaye, mano ne okelo ne dhano masira. (Jo-Rumi 5:12) Achiel kuom masichego en tho mar osiepewa gi wedewa, to mano e gima ne otimore ne wuonwa. Kata kamano, Nyasaye biro tieko chandruogego e piny manyien, kama jomotho bende ibiro chierie.—Tich Joote 24:15.

Adiera manie Muma nodwoko penjo ma ne chando pacha. Ne achako bedo gi yie kuom Nyasaye kendo. Kaka ne amedo ng’eyo Joneno mag Jehova, ne afwenyo ni gin riwruok mar piny mangima ma nigi winjruok maber. Hera kod winjruok manie kindgi nomora sidang’. (Johana 13:34, 35) Weche ma ne apuonjora kuom Jehova nomiyo abedo gi gombo mar tiyone, omiyo ne ang’ado mar bedo Janeno mar Jehova. Ne obatisa Januar 8, higa mar 2005.

KAKA MUMA OSEKONYA:

Puonj madier manie Muma ne oloko ngimana duto ma obedo maber. Dwoko madier ma ne ayudo e Wach Nyasaye miyo chunya bedo mokuwe. Ne ayudo hoch kuom ng’eyo ni wuonwa ma ne otho ibiro chier kaluwore gi singo manie Wach Nyasaye.—Johana 5:28, 29.

Sani koro en higni auchiel nyaka ne wakendre gi jaoda moluoro Nyasaye miluongo ni Jonathan, kendo kend marwa osebedo ka dhi maber. Waduto wasepuonjore ni adiera ma Muma puonjo e wi Nyasaye gin kare, giyot winjo, kendo gin kaka mwandu maduong’ ahinya. Mano e momiyo waheroga nyiso jomoko yie kod geno ma jaber ma wan-go. Sani koro ang’eyo ni Joneno mag Jehova ok gin Jokristo “mopogore,” to gin Jokristo madier.

^ par. 15 Mogo gi Joneno mag Jehova to sani ok goye.