Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | PINYRUODH NYASAYE NYALO KONYI E YORE MAGE?

Ang’o Momiyo Wanyalo Geno Pinyruodh Nyasaye?

Ang’o Momiyo Wanyalo Geno Pinyruodh Nyasaye?

Milionde mag ji e piny mangima oyie ni Pinyruodh Nyasaye e ma miyo gibedo gi geno kuom kinde mabiro. Giluwo ranyisi mar Yesu, ne opuonjo jolupne mondo olem kama: “Pinyruodhi mondo obi, gi midwaro mondo otimre e piny.”—Mathayo 6:10.

Gimiwuoro en ni, kata obedo ni ji mang’eny ogeno Pinyruodh Nyasaye kamano, nenore ni dinde mang’eny ok puonj ji ahinya e wi Pinyruodhno. Kaluwore gi wachno, jasomo moro miluongo ni H. G. Wells nowacho ni en gima iwuoro ni Yesu ne ‘ojiwo ahinya wach Pinyruodh Polo.’ Wells medo wacho ni to e ma pod wachno ‘ok puonj ahinya e thoth kanise mag Jokristo.’

Mopogore gi kanisego, Joneno mag Jehova jiwo ahinya wach Pinyruodh Nyasaye. Par ane wachni: Gaset ma koro isomoni igoyo e dhok 220. Igoyo chiegni gasede milion 46 dwe ka dwe, kendo mano miyo obedo gaset mipogo ahinya moloyo gaset moro amora e piny mangima. To en wach mane maduong’ ma gasedni wuoyoe? Nying gasedni en Ohinga mar Jarito Malando Pinyruodh Jehova.  *

Ang’o momiyo Joneno mag Jehova timo kinda ahinya mar lando Pinyruodh Nyasaye? Mokwongo, wayie ni Pinyruodh Nyasaye e wach maduong’ie moloyo ma Muma wuoyoe. E wi mano, wan gadier ni Pinyruodh Nyasaye e ma biro tieko chandruoge duto ma dhano yudo e piny sani.

Joneno mag Jehova temo ahinya luwo ranyisi mar Yesu kuom wuoyo gi ji e wi Pinyruodh Nyasaye. Ka Yesu ne nie piny, Pinyruodh Nyasaye ne en gima duong’ ahinya e ngimane, kendo mano e wach maduong’ ma ne opuonjo ji. (Luka 4:43) Ang’o momiyo Yesu nokawo Pinyruodh Nyasaye kaka gima duong’ ahinya? Pinyruodh Nyasaye nyalo konyi e yo mane? Non ane dwoko ma Muma chiwo e sula ariyo maluwo.

^ par. 5 Muma nyiso ni Jehova e nying Nyasaye.