Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | BE NYASAYE NYALO PARI IN IWUON?

Be Nyasaye Pari?

Be Nyasaye Pari?

“Adhier kendo ajachan; to Ruoth opara.”Zaburi 40:17; DAUDI MA JA-ISRAEL, E KIND HIGA MAR 1100 NYAKA 1000 KA NDALOWA PODI.

‘Ogendni chalo gi ton mar pi achiel e i dapi.’—ISAIAH 40:15

Be ne en gima nyalore mondo Nyasaye opar Daudi? Be Nyasaye nyalo pari in iwuon? Ji mang’eny paro ni Nyasaye ma nyalo duto ok odich kodgi kata matin. Ang’o momiyo giparo kamano?

Achiel kuom gimomiyo giparo kamano en nikech Nyasaye ni e kido mopogore gi mar dhano. Kopim dhano gi Nyasaye, ogendni ‘chalo gi ton mar pi achiel e i dapi, okwan-gi kaka buru matin e rapim mar ratil.’ (Isaiah 40:15) Jandiko moro ma kindegi noketo kiawa kuom Nyasaye kowacho ni: “En gima nyalo bedo fuwo mogik ka ng’ato nyalo paro ni nitie Nyasaye kamoro ma dewe kendo modich gi gik motimo.”

To komachielo bende, nitie jomoko ma paro ni timbegi e momiyo Nyasaye ok pargi. Kuom ranyisi, dichwo moro miluongo ni Jim wacho kama: “Nikech ne an ng’at ma iye wang’ piyo, ne asiko alemo mondo abed ng’ama muol kendo ma hore. Kata kamano, bang’ lemo, ne adok kendo e timnano. Gikone, chunya ne ojok ni an ng’ama timbene richo ma kata atim mana ang’o, to Nyasaye ok nyal konya.”

Be inyalo wach ni Nyasaye ni mabor kodwa ma ok onyal nenowa? Kuom adier, owinjo nade kuom dhano ma gin chuechne ma ok kare? Ka Nyasaye owuon ok onyisowa weche kuome, onge dhano ma nyalo dwoko penjogo e loye. Kata kamano, Muma ma en wach Nyasaye mokudho gi muche jiwowa ni Nyasaye ok ni mabor ma ok onyal konyowa. Muma wacho kama: “To adier ok obor kodwa ng’ato ka ng’ato.” (Tich Joote 17:27) Sula ang’wen ma luwo mae biro wuoyo kuom gima Nyasaye nyisowa e wi kaka oparo ng’ato ka ng’ato kuomwa kod kaka nonyiso kidono ne jomamoko ma chal kodi.