Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | ANG’O MOMIYO GIK MARICHO TIMORE NE JOMA BEYO?

Okang’ ma Nyasaye Biro Kawo ne Gik Maricho ma Timore

Okang’ ma Nyasaye Biro Kawo ne Gik Maricho ma Timore

Muma nyisowa maler okang’ ma Jehova kod Wuode, Yesu Kristo, biro kawo mondo gitiek chandruok ma Satan Jachien kelo. Muma wacho niya: “Wuod Nyasaye nofwenyore nikech wachni, mondo oketh tich Satan.” (1 Johana 3:8) Ibiro tiek piny marach mopong’ kod guondo, sigu, kod timbe maricho. Yesu singo ni ‘ibiro wit jaloch pinyni [Satan Jachien] oko.’ (Johana 12:31) Ka chandruok ma Satan kelo oserumo, Nyasaye biro loso piny obed manyien kendo joma kare nodagie gi kuwe.—2 Petro 3:13.

To nobed nade ne jogo motamore loko timbegi ka gidhi mana nyime timo gik maricho? Par ane kuom singoni: “Jo matir nodag e piny, kendo jo makare nodong’ie. Kendo nogol jo maricho oko e piny kendo jo matimo andhoga nogol oko chuth.” (Ngeche 2:21, 22) Joma richo kaachiel gi timbe maricho biro lal nono. Ka koro kuwe nitie kamano, joma oluoro Nyasaye ibiro gony mosmos mondo oa e tuech mar richo gi tho ma ne onyuolwago.—Jo Rumi 6:17, 18; 8:21.

Nyasaye biro timo nade mondo otiek richo chutho e piny manyienno? Ok obi timo kamano kuom mayo ji thuolo mar timo yierogi giwegi. Kar mano, obiro puonjogi yorene, kokonyogi mondo gilokre kendo giwe paro kod timbe maricho ma ne gin-go.

Ang’o ma Nyasaye biro timo mondo otiek masiche ma timore apoya? Osesingo ni Pinyruodhe chiegni kawo loch e wi piny duto. Ruoth ma Nyasaye oseketo mondo obi oloch e wi Pinyruodhno en Yesu Kristo ma nigi teko mar chango tuoche duto. (Mathayo 14:14) Yesu bende nigi teko mar tieko masiche ma ok nyal geng’. (Mariko 4:35-41) Omiyo, chandruoge duto ma yudo dhano nikech gik ma timore apoya, biro rumo pep. (Eklesiastes 9:11) E bwo loch mar Kristo, onge masira ma noyud dhano.—Ngeche 1:33.

To nade ji tara gi tara ma masiche ne onego ma onge gimomiyo? Bang’ chiero osiepne Lazaro, Yesu ne owacho niya: “An e chier, kendo an e ngima.” (Johana 11:25) Ee, Yesu nigi teko mar chiero joma osetho!

Ka in be igombo dak e piny ma gik maricho ok notimree ne joma beyo, donge nyalo bedo maber ka ikawo thuolo mar puonjori Muma mondo ing’e Nyasaye madier kod dwache? Joneno mag Jehova manie gweng’u biro konyi puonjori wechego. Wakwayi ni mondo iwuo kodgi kata indik ne joma ogoyo gasedni. ▪

[Picha e ite mar 7]

Nyasaye biro tieko gik moko duto ma kelo chandruok