Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE

Ang’o Momiyo Onego Ilem?

Ang’o Momiyo Onego Ilem?

Jomoko nyalo penjore niya: ‘Ka en adier ni Nyasaye ong’eyo gik moko duto kuoma, moriwo weche ma aparo kod gik ma achando, ere tiende mondo alem?’ En adier ni ng’ato nyalo penjore kamano. Donge kata Yesu nowacho ni Nyasaye “ong’eyo gigo muchando ka pok ukwaye”? (Mathayo 6:8) Daudi Ruodh Israel, nong’eyo wachno kendo mano nomiyo owacho niya: “Kata kapok awuoyo, to ing’eyo gima adwaro wacho.” (Zaburi 139:4, The Bible in Luo, 1976) To kare ang’o momiyo pod onego walem? Mondo wayud dwoko mar penjono, we wane ane gima Muma wacho e wi lamo mag jotich Nyasaye. *

“Suduru ir Nyasaye, to nosud iru.”—Jakobo 4:8

 LEMO MIYO WASUDO MACHIEGNI GI NYASAYE

Kata obedo ni Muma wacho ni Jehova * Nyasaye ong’eyo gik moko duto, Muma pod nyisowa ni Nyasaye ok odich mana gi ng’eyo gik moko kuom jotichne. (Zaburi 139:6; Jo Rumi 11:33) Kata obedo ni weche ma Jehova nyalo kano e pache onge giko, mano ok nyis ni otiyo kaka kompyuta ma kano akana weche turi e wi ji ma ok odewo jogo. Adiera en ni Nyasaye dwaro ng’eyo ahinya weche mwaparo e chunywa ma iye nikech odwaro ni wasud machiegni kode. (Zaburi 139:23, 24; Jakobo 4:8) Mano e gimomiyo Yesu nojiwowa kaka jolupne mondo walem kata obedo ni Nyasaye ong’eyo gik mochuno e ngimawa mwanyalo kwaye. (Mathayo 6:6-8) Kaka wamedo nyiso Jachwechwa gigo manie chunywa, e kaka wamedo sudo machiegni kode.

Seche moko wanyalo yudo ka teknwa wacho adimba gima wadwaro sama walemo. E seche ma kamago, Nyasaye nyalo tiyo gi riekone mondo one gima nie chunywa kendo omiwa gigo ma dwarore kata obedo ni ok wakwaye achiel kachiel. (Jo Rumi 8:26, 27; Jo Efeso 3:20) Ka wafwenyo ni Nyasaye odwoko lamowa e yo moro kata obedo ni otimo kamano e yo ma ok nere ayanga, mano miyo wasudo machiegni kode.

BE NYASAYE DWOKO LEMO DUTO?

Muma nyisowa ni Nyasaye dwoko lamo mag jotichne. Kata kamano, Muma be nyisowa gimomiyo Nyasaye ok winj lamo moko. Kuom ranyisi, kinde moko ma timbe gero nopong’o piny Israel, Nyasaye nochiko janabine Isaya mondo onyis ogandano niya: “Kulamo pile ok anawinj: lueteu omienore gi remo pile.” (Isaiah 1:15) Nenore maler ni Nyasaye ok winj lamo mag joma ochayo chikene kata ma lemo gi chuny ma ok owinjore.—Ngeche 28:9; Jakobo 4:3.

To komachielo, Muma wacho niya e wi Nyasaye: “Kwakwayo gimoro kaka dwaro mare obet, to owinjowa.” (1 Johana 5:14) To be mano koro nyiso ni Nyasaye biro miyo jotichne gimoro amora ma gikwaye? Ok en kamano. Ne ane ranyisi mar jaote Paulo ma nosayo Nyasaye nyadidek mondo ogolne ‘gi ma chwowo ringrene.’ (2 Jo Korintho 12:7, 8) Nyalo bedo ni gima ne chwowo jaote Paulo ne en tuwo mar wang’ ma nosebedo ka chande kuom kinde malach. Onge kiawa ni mano nonyoso chunye ahinya. Ne en gi mich mar chango ji kendo kinde moro ne ochiero kata ng’at motho. Kata kamano, en to ne nyaka onan gi tuwoneno. (Tich Joote 19:11, 12; 20:9, 10) Kata obedo ni ne ok odwok kwayone e yo ma nodwaro, Paulo norwako dwoko ma Nyasaye nomiye.—2 Jo Korintho 12:9, 10.

“Ma eri e chir ma wan go kuome, ni kwakwayo gimoro kaka dwaro mare obet, to owinjowa.”—1 Johana 5:14

En adier ni jomoko miwuoyo kuomgi e Muma ne odwok kwayogi e yor hono. (2 Ruodhi 20:1-7) Kata kamano, dwoko ma kamago ne ok thor bedoe kata mana e kinde machon-go. Jotich Nyasaye moko machon ne chunygi ool ka ne nenore ni Nyasaye ok dwok kwayogi. Kuom ranyisi, Ruoth Daudi nopenjo Nyasaye niya: “A Jehova, wiyi nowil koda nyaka karang’o? Nyaka chieng’?” (Zaburi 13:1) Kata kamano, ka Daudi nofwenyo kaka Jehova noserese kinde mang’eny, mano nomiyo omedo geno Nyasaye moloyo. E kwayo achielno, Daudi nomedo wacho kama: “To asegeno kuom kechni.” (Zaburi 13:5) Mana kaka Daudi, jotich Nyasaye ma sani kinde moko nyaka tim kinda e lemo nyaka chop kama Nyasaye dwokoe kwayogi.—Jo Rumi 12:12.

 YORE MA NYASAYE DWOKOGO LAMO

Nyasaye miyowa gigo mwachando gadier.

Kinde moko jonyuol mohero nyithindgi ok migi gik moko duto ma gikwayogi e seche ma gidwarogieno. E yo machalo kamano, samoro Nyasaye ok nyal dwoko kwayowa e yo mwaparo kata e seche mwadwaro. Kata kamano, wanyalo bedo gadier chuth ni kaka wuoro ma jahera, Jachwechwa biro miyowa gik mwachando gadier e kinde mowinjore kendo e yo mowinjore.—Luka 11:11-13.

Nyasaye nyalo dwoko kwayo marwa kotiyo gi Muma

Nyasaye nyalo dwoko lemowa e yore ma ok nere ayanga.

To nade ka walemo mondo Nyasaye ogolnwa chandruok moro ma osebedo ka chandowa? Be onego wapar ni nikech Jehova ok odwoko lamowa e yor hono mano nyiso ni ok odwoko kwayowano? Mopogore gi mano, nyalo bedo maber ka watemo nono kabe Nyasaye osesirowa e chandruogwano e yore moko ma ok nere ayanga. Kuom ranyisi, nyalo bedo ni osiepwa moro ne okonyowa mana e seche mowinjore. (Ngeche 17:17) Donge nyalo bedo ni Nyasaye e ma nochwale mondo otim kamano? E wi mano, Nyasaye nyalo dwoko kwayowa kotiyo gi Muma. Wanyalo yudo wach moro e Muma ma nyalo konyowa nyagore gi pek moro mwakaloe.—2 Timotheo 3:16, 17.

Nyasaye nyalo tiyo gi osiepe mondo okonywa e kinde mowinjore

Kinde mang’eny, Nyasaye ok gol ne jotichne chandruoge ma gikaloe to omiyogi teko mar nano e bwo chal ma gintiereno. (2 Jo Korintho 4:7) Kuom ranyisi, ka ne Yesu okwayo Wuon mare mondo ogolne chandruok moro ma noparo ni ne nyalo ketho nying Nyasaye, Jehova nooro malaika mondo ojiw Yesu, kar golo chal matekno. (Luka 22:42, 43) E yo machalo kamano, Nyasaye nyalo jiwowa kokalo kuom osiepwa moro e seche ma dwarore moloyo. (Ngeche 12:25) Nikech Nyasaye nyalo dwoko kwayowa e yo ma kama ma ok nenre ayanga, dwarore ni wabed joma temo fwenyo yore ma dibed ni Nyasaye odwokogo lamo magwa.

Kwayo moko ibiro mana dwok kinde ma Nyasaye oketo.

“Beduru mamuol e bwo lwet Nyasaye mantie teko, mondo oting’u malo e ndalo mowinjore.”—1 Petro 5:6

Muma wacho ni Nyasaye Manyalo Duto dwoko kwayo mag ji e kinde kata e “ndalo mowinjore.” (1 Petro 5:6) Omiyo kapo ni Nyasaye ok odwoko kwayowa e kinde ma ne waparoe, ok onego wapar ni ok odich kodwa. Kar mano, nikech riekone lach ahinya, Jachwechwa ma jahera ong’eyo maber gima biro konyowa moloyo.

Kuom ranyisi: Par ane ni wuodi matin okwayi ndiga. Be ibiro dhi nyiewone ndiga sano sano? Kapo ni ineno ni ok odit moromo kendo bedo gi ndiga nyalo miyo ohinyre, inyalo weyo mondo ibi inyiewne kinde mabiro. Kata kamano, ibiro nyiewone ndigano bang’e kineno ni oromo kendo bedo gi ndiga ok bi hinye. E yo machalo kamano, Nyasaye biro ‘miyowa gik ma chunywa dwaro’ e kinde mowinjore ka wadhi nyime kwaye.—Zaburi 37:4.

BED GADIERA NI JEHOVA WINJI

Muma jiwo Jokristo mondo obed gadier ni lemo konyo. Jomoko nyalo neno ni mano ok yot. En adier ni kapo ni nitie chandruok moro mosiko mwanyagorego kata osebed kitimonwa marach kuom kinde malach, ok yot rito dwoko mar Nyasaye. Kata kamano, ber ka waparo gima Yesu ne opuonjo e wi timo kinda e lamo.

Yesu notiyo gi ranyisi mar chi liel moro modhier ma ne siko dhi ir jang’ad-bura moro marach kokwaye mondo otimne gima owinjore. (Luka 18: 1-3) Kata obedo ni mokwongo jang’ad-burano ne otamore, gikone ne odwogo owacho niya: “Nang’adne bura makare, mondo kik ojonya gi biro ira pile.” (Luka 18:4, 5) Kaluwore gi dhok ma nondikgo Muma, wach molok ni ‘jony’ en “goyo wang’ ng’ato” ma tiende en “ketho nying ng’ato.” * Omiyo, jang’ad-burano notimo ne chi lielno gima owinjore mondo chi lielno kik keth nyinge. Ka jang’ad bura marach nyalo konyo chi liel modhier nikech oluor ni inyalo keth nyinge, donge mano nyiso maler ni Nyasachwa ma jahera biro miyo otim ne jo “ma ywakne otieno godiechieng’” gima kare? Mana kaka Yesu nowacho, Nyasaye “nong’adnigi bura makare piyo.”—Luka 18:6-8.

“Kwauru, eka nomiu.”—Luka 11:9

Kata obedo ni kinde moko wanyalo ol gi dhi nyime kwayo gimoro, chunywa ok onego otho. Ka wadhi nyime nano e lamo wanyiso gadier ni wadwaro gueth mag Jehova e ngimawa. Timo kamano bende puonjowa fwenyo sama Jehova odwoko lamo magwa, kendo mano miyo wasudo machiegni kode. Ee, wanyalo bedo gadiera ni Jehova biro dwoko kwayowa mowinjore ka wadhi nyime lemo ka wan gi yie.—Luka 11:9.

^ par. 3 Ka wadwaro ni Nyasaye owinj lemowa, nyaka watim duto mwanyalo mondo wadag kaluwore gi chikene. Ka watimo kamano, wabiro neno e ngimawa kaka lemo en gima konyo ahinya mana kaka ibiro ler e sulani. Mondo iyud weche momedore, ne sula mar 17 mar buk miluongo ni Ang’o ma Muma Puonjo Kuom Adier? mogo gi Joneno mag Jehova.

^ par. 5 Muma nyiso ni Jehova e nying Nyasaye.

^ par. 22 E kinde machon, Nyasaye ne dwaro ni jong’ad-bura mag Jo-Israel otim ne mond liete gi nyithind kiye e yor ng’wono.—Rapar mar Chik 1:16, 17; 24:17; Zaburi 68:5.