Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Dwoko Penjo mag Muma

Dwoko Penjo mag Muma

Ang’o momiyo Yesu biro duogo?

E higa mar 33 E Ndalowa, kane Yesu pok odok e polo, ne osingo ne jopuonjrene ni obiro duogo kendo. Ne opimore kod ng’at moro ma rahuma ma ne odhi e piny moro mabor, kae to bang’e oduogo ka en ruoth. Omiyo, gima duong’ ma miyo Yesu duogo en kelo ne ji loch maber.—Som Luka 19:11, 12.

Yesu biro kelo loch makare ne dhano

Kristo biro duogo e del mane? Ne ochier Yesu ka en gi del mar roho. (1 Petro 3:18) Bang’e, Yesu nodok e polo kendo nobet e bad Nyasaye korachwich. (Zaburi 110:1) Higni mang’eny bang’e, ne okel Yesu e nyim Jehova Nyasaye ma en ‘ng’at ma hike ng’eny,’ kendo Nyasaye nomiye loch e wi dhano. Kuom mano, Yesu ok bi duogo kaka dhano to noduog ka en Ruoth e del mar roho.—Som Daniel 7:13, 14.

Ang’o ma Yesu biro timo koduogo e piny?

Ka Yesu oduogo e piny gi del mar roho kendo ka en kaachiel gi malaikene, obiro ng’ado ne oganda dhano bura. Yesu biro ketho joma richo to joma orwake kaka ruoth, obiro miyo ngima mochwere.—Som Mathayo 25:31-33, 46.

Loch mar Yesu biro loko pinywani obed paradis. Obiro chiero jomotho mondo odag e Paradis me piny.—Som Luka 23:42, 43.