Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MUMA LOKO KIT NGIMA JI

“Ne Ajogo Ji”

“Ne Ajogo Ji”
  • HIGA MA NONYUOLEE: 1978

  • PINY MOAE: CHILE

  • CHON: JAMAHUNDU

NGIMANA MACHON:

Ne apon e taon mar Santiago, dala maduong’ mar Chile, kama yedhe mamero, grube mag mahundu, kod timbe gero ne otimoe newa. Ne oneg wuonwa kane an jahigni abich. Bang’ mano, minwa nodak gi dichwo moro ma ne ger pino. Ng’atno ne jagoyo minwa kaachiel koda. Gik ma ne otimonwa pod nie pacha.

Kaka ne amedo bedo ng’ama ng’ongo, gik maricho ma ne otimna kane anyathi nomiyo abedo jamahundu. Thumbe ma ne ajawinjo ne gin mag koko. Ne ametho mokalo tong’ kendo kinde ka kinde ne atiyo gi yedhe mamero. Kinde mang’eny, ne wajogoyore gi joma ne uso yedhe mamero kendo ne gitemo ding’eny mondo ginega. Chieng’ moro, grup machielo mar jomahundu ma ne ok winjre gi marwa nong’iewo janek moro mong’ere mondo onega. Kata kamano, ne ochwoya mana gi pala. To chieng’ machielo, grup mar joma uso yedhe mamero nochiko bunde e wiya ka gitemo deya mondo atho.

E higa mar 1996, ne aromo gi nyako moro miluongo ni Carolina, kendo ne wakendore e higa mar 1998. Bang’ nyuolo wuodwa makayo, ne an gi kibaji ka aparo ni mirimba mager ne dhi miyo atim marach ne jooda mana kaka wuonwa ma ne goyowacha. Mano nomiyo adhi kama ikonyoe ji loko timbegi mondo gikonya. Ne gitemo thiedha kendo konya, to ne chal ka nono. Gimoro amora matin ne wang’o iya; ne ok gaya. Ka koro piny otara, ne atemo dera ka aparo ni mano ne dhi konyo jooda. Kata kamano, ne ok atho.

Kuom higni mang’eny, ne ok ayie ni Nyasaye nitie, to ne agombo ni mondo ayie kuome. Omiyo, ne adonjo e din moro kendo bedo kuno kuom kinde. Gie kindeno, jaoda ne puonjore Muma gi Joneno mag Jehova. Ne ok adwar Jonenogo, kendo kinde mang’eny ne abolonegi ayenje madongo dongo. Gima ne mako dhoga en ni kinde duto ne gidwoka gi muolo, ma en gima ne ok apar.

Chieng’ moro, Carolina ne onyisa ni asom bug Zaburi 83:18 e Mumba awuon. Ndikono wacho achiel kachiel ni  nying Nyasaye en Jehova. Ne ahum nono ni din ma ne antie, ne ipuonja mana e wi nyasaye, to ok Jehova. E chak higa mar 2000, an bende ne achako puonjora Muma gi Joneno mag Jehova.

KAKA MUMA NOLOKO NGIMANA:

Kaka ne amedo puonjora, ne afwenyo ni Jehova en Nyasaye ma jahera kendo maweyo ne ji richogi. Kuom ranyisi, ndiko mar Wuok 34:6, 7, wacho ni Jehova en “Nyasaye man gi kech kod ng’wono, ma ok tim mirima piyo, mogundho gi hera gadieri; mamiyo ji gana gi gana ng’wono, maweyo rochruok gi ketho gi richo.”

Ne afwenyo ni Jehova en Nyasaye ma jahera kendo maweyo ne ji richogi

Kata kamano, ne ok yot tiyo gi gik ma ne apuonjora. Ne aneno ni ok anyal ngang’ loyo mirimba. Kata kamano, kinde moro amora ma ne adok chien, Carolina ne jiwa e yo mang’won. Ne onyisa ni Jehova mor gi kinda ma atimo. Jip ma ne omiya ne miya teko mar dhi nyime temo moro Jehova kata obedo ni ne aparo ni an ng’at maok nyal kony.

Chieng’ moro, Alejandro ma ne puonjore koda Muma nonyisa ni asom Jo Galatia 5:22, 23. Ndikono wacho ni nyak mar roho gin “hera, mor, kuwe, horuok, miwafu, ng’wono, bedo adiera, muolo, ritruok.” Alejandro nonyisa ni roho mar Nyasaye ema ne dhi konya nyago kidogo, to ok nyalona awuon. Wachno nomiyo achako neno gik moko e yo mopogore chuth!

Bang’e, ne adhi e chokruok moro maduong’ mar Joneno mag Jehova. Chenro maber ma ne ni kuno, ler, koda hera ma ne nie kind owete, ne omiyo abedo gadier ni ayudo din mar adier. (Johana 13:34, 35) Ne obatisa e dwe mar ariyo e higa mar 2001.

KAKA MUMA OSEKONYA:

Jehova oseloka ma abedo ng’at mohero kuwe kar bedo ng’at mager kendo ma jamahundu. Awinjo ka gima oywaya mogola e chuodho ma ne amokoe. Ne ajogo ji mang’eny, to ne ok gijok koda nono. Kata kamano, gie sani, amor tiyo ne Jehova ka an gi kuwe kaachiel gi chiega kod yawuotwa ariyo.

Wedega kod osiepena machon tinde wuoro awuora kaka an ng’ama opogore. Mano osemiyo moko kuomgi osedwaro puonjore adiera mayudore e Muma. Bende, amor ni asekonyo jomamoko mondo oti ne Jehova. Neno ka Muma loko kit ngima jomoko bende osemiya mor maduong’!