Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE

Chenro ma Nyasaye Notimo mar Reso Dhano

Chenro ma Nyasaye Notimo mar Reso Dhano

Nyasaye nosingo ne Ibrahim ni ‘kodhi’ ma ne osingi ne dhi wuok e anyuolane. Kokalo kuom kodhino, “dhoudi duto mag piny” ne dhi yudo gweth. (Chakruok 22:18) Nyakwar Ibrahim miluongo ni Jakobo bang’e ne odar modhi odak Misri kama ne joode omedoree mobedo oganda mar Israel.

Bang’e, ka gin e piny Misri, Farao moro noketo Jo-Israel obedo misumbni. Mano nomiyo Nyasaye ooro janabi Musa ma ne otayo Jo-Israel wuok Misri mi ging’ado Nam Makwar ma Nyasaye nobaro e yor hono. Bang’ mano, Nyasaye nomiyo Jo-Israel chike, moriwo Chike Apar, mondo otagi kendo oritgi. Chikego ne nyiso achiel kachiel misengni ma ne onego ochiw mondo owe ne ng’ato richone. Ka roho mar Nyasaye telone, Musa nowacho ne Jo-Israel ni Nyasaye ne dhi oronegi janabi machielo. Janabino ema ne dhi bedo ‘kodhi’ ma ne osingi.

Higni mokalo 400 bang’e, Nyasaye nosingo ne Ruoth Daudi ni jal ma ne dhi birono, ma en ‘kodhi’ ma ne osingi e puodho mar Eden, ne dhi locho e wi pinyruoth ma ne ok dhi rumo. Mano ema ne dhi bedo Mesia, Jares ma ne Nyasaye oketo mondo ores dhano kendo oduok piny obed Paradis kendo.

Kokalo kuom Daudi kod jonabi mamoko, Nyasaye noelo weche momedore mosmos e wi Mesia. Ne gikoro ni Mesia ne dhi bedo ng’ama obolore kendo mang’won. Kendo e bwo lochne, gik machalo kaka timbe maok kare, kech, kod lweny ok nobedie. Dhano duto nobed gi kuwe e kindgi giwegi kendo e kindgi gi le. Tuoche, chandruok, gi tho—ma gin gik ma ne ok nie chenro mar Nyasaye—ok nobedie kendo, kendo jogo ma ne osetho nochier mi gidag e piny kendo.

Nyasaye notiyo gi janabi Mika e koro ni ne idhi nyuol Mesia e dala mar Bethlehem. Kendo kokalo kuom Daniel, Nyasaye nokoro ni ne idhi nege bang’e. Kata kamano, Nyasaye ne dhi chiero Mesia kendo kete obed Ruoth e polo. Daniel bende nokoro ni gikone, Pinyruodh Mesia ne dhi kawo kar sirkande duto mag dhano. Be Mesia nobiro kaka noyudo osekor?

Kaluwore gi bug Chakruok 22-50, kaachiel gi Wuok, Rapar mar Chik, 2 Samuel, Zaburi, Isaiah, Daniel, Mika, Zekaria 9:9.