Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 PUONJ NYITHINDI

Nyasaye Nyalo Winjo Malit—Ang’o Mwanyalo Timo Mondo Wamore

Nyasaye Nyalo Winjo Malit—Ang’o Mwanyalo Timo Mondo Wamore

Be isegaywak nikech gimoro ohinyi? * Waduto wasegaywak kinde moro. Kata kamano, seche moko lit mwawinjo ok en mar del. Ng’ato nyalo wuoyo e wiwa marach kata onyalo wacho weche maok adier kuomwa. Donge mano nyalo miyo iwinj malit?— Nyasaye bende nyalo winjo malit ka ji wacho miriambo kuome. We wawuo kuom wachni kendo wane kaka wanyalo miyo Nyasaye obed mamor kar miyo owinj malit.

Muma wacho ni nitie joma ne ‘ochido chuny’ Nyasaye kata obedo ni ne giwacho ni gihere. Ee, “ne ginyoro” chuny Nyasaye kata ne gimiyo owinj malit. En adier ni onge ng’ama nyalo hinyo dend Jehova Nyasaye. En Nyasaye manyalo duto. We wane ane gimomiyo Jehova winjo malit ka ok watimo gima owachonwa.

Ji ariyo ma ne Jehova okwongo chweyo e piny ne omiyo owinjo malit e chunye. Ji ariyogi ne oket e pinyka e Paradis ma ne iluongo ni “puodho mar Eden.” Ji ariyogi ne gin ng’a gini?— Ne okwong oket Adam kae to bang’e ne omedne Hawa. We wane ane gima ne gitimo ma ne omiyo Jehova owinjo malit e chunye.

Jehova ne oketogi e puodhono monyisogi ni girit puodhono. Bende, nonyisogi ni ginyalo nyuolo nyithindo ma gidag kanyachiel e puodhono nyaka chieng’. To kata kapok Adam gi Hawa onyuolo nyithindo, gimoro marach ahinya ne otimore. Be ing’eyo gima ne otimore?— Malaika moro nowuondo Hawa momiyo en kaachiel gi Adam ging’anjo ne Jehova. We wane ane kaka mano notimore.

Malaikano notiyo gi thuol mondo owuo gi Hawa.  Weche ma Hawa ne owinjo nolombe—thuol nonyise ni ‘nobed ka Nyasaye.’ Omiyo ne otimo gima ne thuol onyise. Be ing’eyo gima ne otimo?

Hawa nochamo olemo mar yath ma ne Jehova okwero Adam ni kik gicham. Kane pok Nyasaye ochweyo Hawa, ne onyiso Adam niya: “Kuom olemb yedhe duto inyalo chamo achama: to olemb yath makelo ng’eyo ber gi rach, kik icham: nikech e ndalo michamogo, tho to initho.”

Hawa nong’eyo chikno. Kata kamano, ne odhi nyime ng’iyo olemo mag yadhno ‘moneno ka yadhno ne ber mar chiemo, kendo nomiyo wang’ mor, nokawo olembe, nochamo.’ Bang’e ne omiyo Adam, olemono ma “en bende nochamo.” Iparo ni ang’o momiyo Adam ne ochamo olemono?— En nikech Adam ne koro ohero Hawa moloyo kaka ne ohero Jehova. Noyiero moro Hawa kar moro Jehova. Kata kamano, gima dwarore moloyo en winjo Jehova moloyo winjo ng’ato ang’ata!

Be iparo thuol ma ne owuoyo gi Hawa? Mana kaka e kindewagi ng’ato nyalo wuoyo, to e yor rieko omiyo onere ka gima dwonde wuok kuom gimachielo, e kaka ng’at ma ne omiyo thuol owuoyono, ne otimo. En dwond ng’ano ma ne wuok kuom thuol?— Ne en dwond “thuol machon, miluongo ni Jachien kendo Satan.”

Be ing’eyo gima inyalo timo mondo imi Jehova obed mamor?— Inyalo miyo Jehova obed mamor kuom temo kinde duto timo gik mohero. Satan pakore ni onyalo miyo ji duto otim gima en ema odwaro. Omiyo Jehova jiwo ng’ato ka ng’ato kuomwa niya: “Wuoda [kata nyara], bedi mariek, kendo mi chunya mor; mondo aduok wach ni jalo makwera.” Satan jaro Jehova. Owacho ni onyalo miyo ji te owe tiyo ne Nyasaye. Omiyo, mi Jehova obed mamor kuom winjo wachne kendo tiyone! Be ibiro temo matek mondo itim kamano?

^ par. 3 Kapo ni isomo gi nyithindo, dash moket en ni mondo oparni ichung somo matin kendo ipenj nyithindogo penjono.