Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Gimomiyo Ngima Yesu Nopong’ gi Mor

Gimomiyo Ngima Yesu Nopong’ gi Mor

BE YESU ne nigi ngima mamor gadier? Nenore ni ne odongo e ngima mapiny, kendo e ngimane duto e pinyka, ne ok en jamwandu. Kuom adier ne “onge ka ma doketie wiye.” (Luka 9:57, 58) E wi mano ne ji osin kode, ne oketh nyinge, kendo gikone wasike ne onege.

Inyalo penjori niya, ‘Be ng’ato nyalo bedo mamor e ngima ma kamano?’ Kata kamano, nitie weche mang’eny e ngima Yesu ma ber ka wanono. We wane ane weche ang’wen e kit ngima Yesu.

1. YESU NE DWARO TIMO DWACH NYASAYE.

“Chiemba en timo dwaro mar Jal ma noora, kendo tieko tichne.”—Johana 4:34.

Yesu nonyiso e wechene koda e timbene ni ne odwaro timo dwach Jehova, Wuon mare me polo. * Yesu ne mor ahinya timo dwaro mar Nyasaye. Ne owacho ni timo kamano ne chalne gi chiemo mana kaka ndiko monyis malo kae wacho. Ne ane chal ma ne omiyo opimo wach Nyasaye gi chiemo.

Yesu ne owacho wechego e chuny odiechieng’. (Johana 4:6) Nyaka bed ni ne odenyo nimar noyudo osewuotho okinyi mangima e piny Samaria ma notimo gode. Nikech ne ool, jopuonjrene ne onyise ni: “Rabbi, chiem.” (Johana 4:31) Dwoko ma Yesu ne ochiwo nonyiso kaka noneno ni timo tij Nyasaye ne miye teko. Donge mano nyiso ni Yesu ne nigi ngima mamor adier?

2. YESU NE OHERO WUON MARE AHINYA.

“Ahero Wuoro.”—Johana 14:31.

Yesu ne nigi winjruok machiegni ahinya gi Wuon mare kane en e polo. Nikech Yesu ne ohero Nyasaye ahinya nomiyo olero ne ji Wuoro—Nyinge, dwache, koda kite. Kokalo kuom wechene, timbene, koda chuny ma ne onyiso, Yesu ne onyiso kido ma Wuon mare nigo e okang’ mamiyo sama wasomo wach moro e wi Yesu, chalo ka gima wasomo weche e wi Wuon mare. Omiyo, kane Filipo owacho ne Yesu ni: “Nyiswa Wuoro,” Yesu ne odwoke niya: “Ng’a mosenena, oseneno Wuoro.”—Johana 14:8, 9.

Yesu nohero Wuon mare ahinya ma nomiyo oikore winjo Wuon mare kata ka mano ne nyalo miyo otho. (Jo Filipi 2:7, 8; 1 Johana 5:3) Hero Nyasaye ahinya kamano nomiyo ngima Yesu obedo gi mor.

 3. YESU NE OHERO JI.

“Onge ng’ato man gi hera maduong’ moloyo ma, ni ng’ato oweyo ngimane nikech osiepene.”—Johana 15:13.

Bedo ni wan dhano morem, ne waonge geno mar kinde mabiro. Muma lero kama: “Richo nobiro e piny kuom ng’at achiel [Adam], kendo tho nobiro e piny kuom richo, kamano bende tho nobiro ni ji duto, nikech ji duto ne otimo richo.” (Jo Rumi 5:12) Kuom tekowa wawegi ok wanyal bwodho tho, ma en misach richo.—Jo Rumi 6:23.

Gimaber en ni nikech Nyasaye oherowa, ne oyawonwa yo mwanyalo tonygo. Nochiwo wuode makare kendo maonge richo, ma ne iluongo ni Yesu, mondo osandre kendo otho kochiwo rawar ma ne dwarore ni owar dhano oa e twech mar richo kod tho. Nikech Yesu ne ohero Wuon mare kod ji, noyie mochiwo ngimane makare e lowa. (Jo Rumi 5:6-8) Hera ma kamano ne omiye mor. *

4. YESU NE ONG’EYO NI WUON MARE NE OHERE KENDO NE OYIE KODE.

“Jali en Wuoda mahero, chunya mor kode.”—Mathayo 3:17.

Jehova nowacho wechego e polo chieng’ ma nobatisi Yesu. E yorno, Jehova nonyiso ayanga ni nohero kendo ne oyie gi Wuode, Yesu. Omiyo, Yesu ne nyalo wacho gi chir niya: “Wuoro ohera”! (Johana 10:17) Nikech Yesu nong’eyo ni Wuon mare ohere kendo oyie kode, nobedo gi chir mar nyagore gi akwede koda jaro. Mano bende nokonyo Yesu mondo kik oyiengini kata kane obwoge gi tho. (Johana 10:18) Ng’eyo ni Nyasaye ne ohere kendo ne oyie kode ne omedo miyo Yesu mor.

Onge kiawa ni ngima Yesu ne opong’ gi mor. Nenore maler ni wanyalo puonjore weche mang’eny kuome e wi kaka wanyalo bedo gi ngima mamor. Sula maluwo biro nono puonj moko ma achiel kachiel ma Yesu ne opuonjo jolupne e wi kaka ginyalo dak.

^ par. 6 Jehova e nying Nyasaye kaluwore gi Muma.

^ par. 15 Mondo iyud weche momedore e wi kaka tho mar Yesu warowa, ne sula mar 5 e bug Ang’o ma Muma Puonjo Kuom Adier? mogo gi Joneno mag Jehova.