Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Dwoko Penjo mag Muma

Dwoko Penjo mag Muma

Ang’o momiyo iluongo Yesu ni Wuod Nyasaye?

Nyasaye ok nyuol nyithindo kaka dhano. En e Jachwech machiwo ngima duto ne gik moko duto. Ne ochwe dhano gi nyalo mar bedo gi kido kaka mag Nyasaye. Mano e momiyo Adam, ma en dhano mokwongo ma Nyasaye nochweyo, iluongo ni “wuod Nyasaye.” E yo ma kamano bende, iluongo Yesu ni “Wuod Nyasaye” nikech nochweye gi kido kaka mag Wuon mare.Som Luka 3:38; Johana 1:14, 49.

Ne ochwe Yesu karang’o?

Nyasaye nochweyo Yesu kapok ne ochweyo Adam. Nochweye kapok ochweyo gimoro amora, kendo notiyo kode e chweyo gik moko duto moriwo koda malaike. Mano e momiyo Muma luongo Yesu ni “wi chuech duto” mag Nyasaye.Som Jo Kolosai 1:15, 16.

Yesu nodak e polo kaka chwech mar roho kane pok onyuole Bethlehem. To ka kinde ne ochopo, Nyasaye nodaro ngima Yesu wuok e polo moketogo ei Mariam mondo onyuole kaka dhano.Som Luka 1:30-32; Johana 6:38; 8:23.

Ang’o momiyo Nyasaye ne omiyo onyuol Yesu e pinyka kaka dhano? En migawo mane makende ma Yesu ne ochopo? Inyalo yudo dwoko mag penjogo ei Muma, kendo dwokogo biro konyi ahinya ng’eyo gima Nyasaye kod Yesu osetimoni, to mano biro miyo imed herogi.