Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be inyalo paro?

Be inyalo paro?

Be isesomo adimba gocho mosekalo mag Ohinga mar Jarito? Ka en kamano, ne ane kabe inyalo dwoko penjo ma luwogi:

Ka giko ochopo, moko kuom gik ma biro rumo gin mage?

Moko kuom gik ma biro rumo gin sirkande duto mag dhano, lwenje kod timbe ma ok kare, dinde mag miriambo, kod joma ok ohero Nyasaye.—5/1, ite mar 3-5.

Gog mar Magog miwuoyo kuome e bug Ezekiel en ng’a?

Nenore ni Gog mar Magog ochung’ ne pinje mang’eny ma biro nywako kanyachiel ka gitemo mondo gitiek jotich Nyasaye bang’ masira maduong’ chakore, to ok en Satan.—5/15, ite mar 29-30.

Gik moko auchiel ma nyalo konyo ng’ato siko ka omor sama omedo bedo moti gin mage?

Muma jiwowa mondo wabed joma (1) ok kal tong’, (2) mobidhore, (3) ma nigi paro mowinjore, (4) ma jochiwo, (5) mohero ji, kendo (6) ma goyo erokamano. Bedo gi kidogo nyalo konyo ng’ato osik ka mor sama omedo bedo moti.—6/1, ite mar 8-10.

Honni ma Yesu notimo nyiso nade ni en jachiwo?

Kane Yesu nie arus moro Kana, noloko pi lita 380 obedo divai. Kinde moro bende, nopidho oganda ma romo ji 5,000 e yor hono. (Mat. 14:14-21; Joh. 2:6-11) E kindego duto, ne oluwo ranyisi mar Wuon mare mar bedo jachiwo.—6/15, ite mar 4-5.

Ang’o momiyo wanyalo bedo gadier ni wanyalo moro Nyasaye kata obedo ni wan dhano morem?

Ji kaka Ayub, Lut, kod Daudi ne bothga. Kata kamano, pod ne gidwaro tiyo ne Nyasaye, ne giyie kethogi, kendo ne giikore timo lokruok ma ne dwarore mondo girie yoregi. Nyasaye ne oyie kodgi, to wan be Nyasaye nyalo yie kodwa.—7/1, ite mar 12-13.

Be ketho Babilon Maduong’ nyiso ni ibiro keth ji duto manie dinde mag miriambo?

Nenore ni ok en kamano. Zekaria 13:4-6 kelo paro ni kata mana moko kuom jotend dindego biro weyo dindegi kendo tuoyo dhogi ni ok ne ok gin e dindego.—7/15, ite mar 15-16.

Ang’o momiyo Barak noyie dhi e lweny mana ka Debora oyie dhi kode?

Barak ne nigi yie motegno. Kar kwayo mondo Jehova omiye gige lweny momedore, nodwaro dhi gi Debora ma ne en ng’at ma tiyo e lo Nyasaye, mondo ojiwe kaachiel gi joge. (Bura 4:6-8; 5:7)—8/1, ite mar 13.

Moko kuom gik ma Jakristo nyalo yiero mondo opar matut kuomgi gin mage?

Moko kuom gigo gin gik ma Jehova nochueyo, ber mar Wach Nyasaye mondik gi muche, thuolo ma wan-go mar lemo, kod chenro ma notimo mar rawar.—8/15, ite mar 10-13.

Ere kaka puonj ma Muma chiwo mar kwedo osiepe maricho nyalo konyo sama Jakristo dwaro timo osiep mar kisera?

Ok wachayo joma ok lam Jehova. Kata kamano, timo osiep mar kisera gi ng’at ma ok ochiwore ne Nyasaye kendo ma ok omiyo chikene luor, ok en gima owinjore gi dwaro mar Nyasaye. (1 Kor. 15:33)—8/15, ite mar 25.

Ere kaka yie ma Petro ne nigo nodok chien kae to bang’e obedo gi yie motegno kendo?

Jaote Petro nowuotho e wi pi kochomo ir Yesu nikech ne en gi yie. (Mat. 14:24-32) Kata kamano, ka noneno yamo moro mager, luoro nomake. To noduogo ochomo pache kuom Yesu kendo, mi orwako kony ma Yesu nochiwone.—9/15, ite mar 16-17.

Tich Joote 28:4 wacho ni joma nodak Malta ne paro ni jaote Paulo ne en janek. Ang’o momiyo ne giparo kamano?

Kane thuol moro ma nigi sum okayo Paulo, ne ging’ado e yo ma ok owinjore ni nyasaye ma dhako miluongo ni Dike ma ne ochung’ ne bura makare, e ma ne kume.—10/1, ite mar 9.

Bedo ni Maritha nogalore gi gik mathoth puonjowa ang’o?

Nitie chieng’ moro ma Maritha nogalore koloso chiemo mathoth. Yesu nonyise ni nyamin mare noyiero gima ber, ma ne en chiko ite ne puonj Yesu. Onego watang’ mondo gik ma ok ochuno kik ochoch chenrowa mag timo tije Nyasaye.—10/15, ite mar 18-20.