Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Higni Mia Achiel ka Wan e Bwo Loch mar Pinyruoth!

Higni Mia Achiel ka Wan e Bwo Loch mar Pinyruoth!

“Mad Nyasach kuwe omi ubed moikore gi gik mabeyo duto mondo utim dwache.”—HIB. 13:20, 21.

WER: 136, 14

1. Yesu nokawo mapek wach lendo e okang’ ma romo nade? Ler ane.

YESU nohero wuoyo e wi Pinyruodh Nyasaye. Weche mondik e Muma nyiso ni nojiwo ahinya wach Pinyruoth moloyo gimoro amora. Nowuoyo e wi Pinyruodhno mokalo nyadi 100 kolendo. Wachno e ma nokawo mapek ahinya e ngimane.—Som Mathayo 12:34.

2. Gin ji adi ma nyalo bedo ni ne nitie ka Yesu nogolo chik ma yudore e Mathayo 28:19, 20, to ang’o momiyo wanyalo wacho kamano?

2 Bang’ kinde matin kosechier Yesu, noromo gi ji mokalo 500 ma ne dhi bedo joland wach Pinyruoth. (1 Kor. 15:6) Nyaka bed ni kinde ma noromoe gi jogo, e ma nochikogie ni galand ote Pinyruoth ne ji manie “ogendni duto,” ma gie kindeno ne en tich matek ahinya! * Yesu nokoro ni tich maduong’ni ne idhi tim nyaka “e giko mar ndalo,” to mano e gima osebedo ka timore. Nyaka bed ni in bende iriwo lwedo timo tich ma nokorni.—Mat. 28:19, 20.

3. Gin gik mage adek ma osekonyowa lando wach maber?

 3 Ka Yesu nosechiko jolupne odhi olendi, nosingonegi niya: “An kodu.” (Mat. 28:20) Omiyo, en e ma nodhi tayo tij lendo ma ne idhi tim e piny mangima. Nyasachwa osemiyowa “gik mabeyo duto” ma konyowa timo tijno. (Hib. 13:20, 21) E sulani, wabiro nono adek kuom gik mabeyogi: (1) gige tich mosemiwa, (2) yore ma wasetiyogo, kod (3) tiegruok ma waseyudo. Mokwongo, non ane gige tich ma wasebedo ka watiyogo kuom higni 100 mosekalo.

RUOTH MIYO JOTICHNE GIGE TICH

4. Ang’o momiyo wasetiyo gi gige tich mopogore opogore e tijwa mar lendo?

4 Yesu noporo “wach Pinyruoth” gi kodhi ma ikomo e kit lowo mopogore opogore. (Mat. 13:18, 19) Japur nyalo tiyo gi gige tich mopogore opogore mondo oik puodho ne kodhi. E yo ma chalo kamano, Ruodhwa osemiyowa gige tich ma konyowa iko chuny ji tara gi tara ne wach Pinyruoth. Gige tich moko nokonyowa kuom higni pieche, kendo moko osebedo ka konyowa nyaka chil kawuono. Thoth gige tichgi osekonyowa mondo wamed bedo joland-injili molony.

5. Kad mar chiwo neno ne en ang’o, to ne itiyo kode nade?

5 Achiel kuom gige tich ma ne konyo ji mang’eny ochak lendo ne en kad mar chiwo neno (testimony card) ma joland Pinyruoth nochako tiyogo e higa mar 1933. Ne en kad moro matin ma lachne romo inj adek to borne inj abich, kendo noting’o ote machuok mowuok e Muma. Kinde ka kinde, ne ilosoga kad manyien mondikie ote manyien. Tiyo gi kadgo ne yot! Owadwa miluongo ni C. W. Erlenmeyer ne jahigni apar kama ka nochako lendo gi kad. Owacho kama: “Ne wachakoga wuoyo ka wawacho niya, ‘Be diher somo weche manie kadni?’ Ka wuon ot nosesomo weche manie kad, ne wanyalo miye bugewa kae to watieko atieka koro wadhi.”

6. Kad mar chiwo neno ne konyo e yo mane?

6 Kad mar chiwo neno ne konyo e yore mang’eny. Kata obedo ni jomoko ne nyalo gombo timo tij lendo, moko kuomgi ne wigi kuot kendo ne gikia gima ne ginyalo wacho. Jomoko to ne nyalo wuoyo mathoth mokalo tong’. Ne ginyalo nyiso wuon ot weche duto ma ne ging’eyo mana kuom dakika manok, mak mana ni ne ok giti gi rieko! Mopogore gi mano, kad noting’o weche machuok, moyier maber, kendo “ne wuoyo” e lo jalendo.

7. Gin pek mage ma owetewa ne romogo kane gitiyo gi kad?

7 Tiyo gi kadno bende ne kelo pek moko. Nyaminwa Grace A. Estep ma osebedo Janeno kuom higni mang’eny, nowacho kama: “Seche moko, ne inyalo penjwa niya, ‘Kadno wacho ang’o? Ok inyisa anyisa gima owacho?’” E wi mano, weg udi moko ne ok nyal somo weche ma nondik e kadno. Jomoko to ne paro ni omigi kadno chuth, omiyo ne gidonjo gi kadno e ot kae to giloro dhoot. Ka wuon ot ne en ng’at ma kwedowa, nonyalo kawo kadno moyiech ma tindo tindo. Kata obedo ni owetewa ne kalo e pek ma kamago, ne gidhi nyime lendo kendo ne ging’ere kaka joland wach Pinyruoth.

8. Ler ane kaka thumb san ne itiyogo. (Ne picha manie chak sulani.)

8 Gir tich machielo ma notigo e higni  mag 1930 kod chak higni mag 1940 ne en masin ma chalo thumb san (portable phonograph), ma owete moko ne luongo ni Harun nikech masindno ne wuoyo e logi kinde mang’eny. (Som Wuok 4:14-16.) Ka wuon ot noyie, jalendo ne ketone twak moro mar Muma mar dakika machuok, kae to owene buge. Seche moko joot duto ne chokore mondo owinj twag Muma momaki. E higa mar 1934 riwruok mar Watch Tower Society nochako loso thumb san ma ng’ato ne nyalo ting’o kodhigo e tij lendo. Bang’e, owetewa noloso twege 92 ma wuoyo e wi weche mopogore opogore.

9. Thumb san ne okonyo e okang’ ma romo nade?

9 Kane wuon ot moro miluongo ni Hillary Goslin owinjo achiel kuom twege ma nomakgo, nokwayo jalendo mondo okonye gi thumb sanno kuom juma achiel mondo odhi oket ne jirendene bende owinjie ote Pinyruoth. Ka ne jalendono odok, noyudo ji buora ma norwako wach ka rite. Bang’ kinde, thoth jogo nochiwore mar tiyo ne Jehova kendo nyi Hillary ariyo nodhi e Skul mar Gilead mi oorgi e pinje mamoko kaka jomisonari. Mana kaka kad mar chiwo neno, thumb san bende nokonyo ji mang’eny ochak tij lendo. Bang’e, Ruoth ne dhi puonjo joge tij lendo kotiyo gi Skul mar Tij Nyasaye.

NE GITIYO GI YO MORO AMORA MA NYALORE MONDO GILEND NE JI

10, 11. Ere kaka gasede kod redio ne konyo e lando adiera manie Muma, to ang’o momiyo yoregi ne tiyo maber?

10 Ruoth osebedo ka tayo jotich Nyasaye sama gitiyo gi yore mopogore opogore e lando wach maber ne ji mathoth kaka nyalore. Mano ne en gima dwarore ahinya ka ne ‘jotich nok.’ (Som Mathayo 9:37.) E chak higni mag 1900, ne ilendo ka itiyo gi gaset (newspapers) kuonde ma jotich Jehova ne nokie mondo olend ne ji mathoth ma ne chopo irgi tek. Juma ka juma, Owadwa Charles Taze Russell ne oroga twag Muma ne jondik gaset. Kae to jondik gaset ne jandiko twegego e gasede ma ne isomo Amerka, Kanada, kod Ulaya. E higa mar 1913, twege Owadwa Russell ne chopo ne ji 15,000,000 ma ne somogi e gasede 2,000 mopogore opogore!

11 Bang’ tho Owadwa Russell, ne ochak ti gi yo machielo ma ne nigi nyak e lando wach maber. Tarik 16 April 1922, Joseph F. Rutherford nogolo achiel kuom twegene mokwongo e redio ne ji ma dirom 50,000. Kae to tarik 24 Februar 1924, ne wachako tiyo gi stesen marwa mar redio ma niluongo ni WBBR. Kaluwore gi yo manyienni mar chopo ne ji gi wach maber, The Watch Tower ma Desemba 1, 1924, nowacho kama: “Wan gadier ni redio ok bi miyo wati gi pesa mang’eny kendo en yo maber mar lando adiera nyaka chop sani.” Mana kaka gasede, redio bende ne konyo e lendo ne ji mang’eny e gwenge ma joland Pinyruoth ne nokie.

Joland wach Pinyruoth mathoth lendo e lela kendo nyisoga ji websait marwa mar, jw.org (Ne paragraf mar 12 kod 13)

12. (a) En yo mane mar lendo e lela ma iheroga? (b) En ang’o ma nyalo konyowa loyo luoro ma wanyalo bedogo kuom wach lendo e lela?

12 Sani ijiwowa ahinya ni walend e lela to mano oriwo lendo e stend mag mtokni, stesen mag gach reru, kuonde michungoe mtokni, e ofise, kuonde ma ji mang’eny yudore, kod e chirni. Kapo ni iwinjo kiluor tiyo gi yore mag lendogi, inyalo lemo kae to ipar matut kuom gima ne Angelo Manera, Jr mosebedo jarit-alwora kuom higni mang’eny nowacho.  Nowacho kama: “Ne wakawoga yo moro amora manyien mar lendo, kaka yo mar tiyo ne Jehova, mar nyiso ni wamakore kode, mar nyiso ka be waluwo tim makare, kendo ne wan gi siso mar nyiso ni waikore tiyone e yo moro amora ma nodwaro.” Lendo ka watiyo gi yo moro manyien, to ahinya ahinya ka en yo ma ok wahero tiyogo, nyalo konyowa geno Jehova, wamed yie kuome kendo miyo winjruokwa kode obed motegno.—Som 2 Jo-Korintho 12:9, 10.

13. Websaitwa mar jw.org konyowa nade e tij lendo, kendo en wach mane miseromogo seche ma inyiso ng’ato websaitno?

13 Jolendo mang’eny konyoga ji ng’eyo websaitwa mar jw.org., kama ginyalo somoe kendo golo buge ma lero Muma e dhok mokalo 700. Pile ka pile, ji mokalo 1,600,000 limoga websaitwa. Mana kaka redio ne timo chon, sani websaitwa miyo ji modak kuonde mosokore yudo wach maber.

TIEGO JOLAND WACH MABER

14. Ang’o momiyo ne dwarore ni otieg joland Pinyruoth, to en skul mane mosebedo ka konyogi bedo jopuonj molony?

14 Waseneno moko kuom gige tich kod yore mosebed kitiyogo e lando wach maber. To nade tiegruok ma waseyudo? Tem ane paro gima ne nyalo timore ne owetewa machon ka gilendo to wuon ot ok yie gi gima owinjo e twak momaki e thumb san, kata kapo ni orwako weche mosomo e kad mar chiwo neno. Ne dwarore ni jolendo ong’e kaka ne ginyalo loyo akwede e yo mariek kod kaka ne ginyalo bedo molony e puonjo joma orwako wach. Onge kiawa ni roho mar Nyasaye notayo Nathan H. Knorr mondo ofweny ni ne dwarore otieg jolendo ong’e kaka ne ginyalo wuoyo gi ji ka gin e tij lendo. Ang’o ma ne otim? E higa mar 1943, ne ochak Skul mar Tij Nyasaye e kanyakla duto. Skundno osekonyowa mondo wabed jopuonj molony.

15. (a) Jomoko oseromo gi pek mage e seche ma gigolo twege e Skul mar Tij Nyasaye? (b) Ere kaka iseneno adiera mag singo Jehova ma yudore e bug Zaburi 32:8?

15 Nokawo kinde malach mondo thoth owete gi nyimine obed gi chir mar wuoyo e nyim ji. Julio S. Ramu paro twak ma nokwongo golo e skul e higa mar 1944. Twagno ne wuoyo e wi ng’at moro miluongo ni Doeg, ma nyinge yudore mana kuonde abich kende e Muma! Julio wacho kama: “Chongena ne tuomore, lwetena kod lekena ne tetni.” Nomedo wacho ni nogolo twagno kotiyo mana gi ndiko abichka  kende. Odhi nyime wacho niya: “Nagolo twak gi dakika adek. Kamano e kaka weche nobedona ka nahango wuoyo e nyim ji, to ok najok.” Nyithindo bende ne odonjo e skul kata obedo ni golo twak e kanyakla ne ok gima yot ne moko kuomgi. Angelo Manera mosewuo kuome motelo, paro gima notimore kane nyathi moro matin ma eka nochako dhi e skul nogolo twage mokwongo. Owacho kama: “Nyathino ne luoro omako motoyo mana ywak. To nikech noramo ni nyaka ogol twagno, nogole koyuak ma nyaka otieko.” Be dibed ni ok ichiwga dwoko kata timo gik moko e chokruoge nikech iluor kata ineno ni ok inyal? Kwa Jehova mondo okonyi loyo luoro ma in-go. Obiro konyi mana kaka nokonyo jopuonjre ma chon-go golo twege e Skul mar Tij Nyasaye.—Som Zaburi 32:8.

16. En tich mane maduong’ ma Skul mar Gilead osebedo ka timo (a) kinde machon kod (b) chakre 2011?

16 Tiegruok ma jotich Jehova yudo ok en mana ma yudore e Skul mar Tij Nyasaye kende. Jomisonari kod jomamoko oseyudo tiegruok e Skul mar Gilead. Achiel kuom joma puonjo e skundno nowacho ni gima duong’ ma skundno timo en “jiwo jopuonjre mondo obed gi siso mar tiyo tij lando injili.” Gilead nochakore e higa mar 1943, kendo chakre kindego owete gi nyimine mokalo 8,500 oseyudo tiegruok e skundno. Jomisonari mosetieg e skund Gilead oseor e pinje ma dirom 170. Chakre higa mar 2011, joma iluongo e skundno gin mana joma osebedo ka tiyo ne Nyasaye gi thuologi duto e yore makende kaka jopainia makende, jorit-alwora, jo Bethel, kata jomisonari modhi lendo kuonde mamoko to pok odhi e skundno.

17. Tiegruok ma ji yudo Gilead osekonyo nade?

17 Tiegruok ma iyudo e Skul mar Gilead osekonyo nade? Ne ane ranyisini. E dwe mar Agost 1949, ne nitie jolendo matin ne apar ma gin jo Japan. E giko higano, jomisonari 13 moa Gilead ne lendo e pinyno gi kinda. Sani, nitie jolendo ma dirom 216,000 e piny Japan, kendo chiegni ni pasent 42 kuomgi gin jopainia!

18. Moko kuom skunde mosekonyo Joneno omed bedo gi winjruok maber gi Nyasaye gin mage?

18 Skunde moko kaka Skul mar Tij Pinyruoth, Skul mar Jopainia, Skul mar Joland-Injili mar Pinyruoth, Skul mar Jorit-Alwora kod Mondegi, kod Skul mar Jokomiti Matayo Bad Ofis kod Mondegi, osekonyo owete gi nyimine e okang’ malach kendo osejiwo winjruokgi gi Jehova. Onge kiawa ni Ruoth dhi nyime tiego joge!

19. En wach mane ma Charles Taze Russell nowacho e wi tij lendo, to ere kaka wechenego osebedo adier?

19 Higni moloyo 100 osekalo nyaka ne chung Pinyruodh Nyasaye. Ruodhwa Yesu Kristo pod dhi nyime tiegowa. Kinde matin ka pok Charles Taze Russell otho e higa mar 1916, nofwenyo ni tij lendo ne idh tim e okang’ malach miwuoro. Nonyiso osiepne moro niya: “Tijni medore mapiyo, to pod obiro dhi nyime medore, nikech tij lando ‘injili mar pinyruoth’ en gima onego oland e piny ngima.” (Faith on the March, mondik gi A. H. Macmillan, ite mar 69) Nowacho adier! To mano kaka wamor ni Nyasach kuwe miyowa gik ma dwarore mondo watim tich ma jaberni! Kuom adier, omiyowa “gik mabeyo duto” ma wadwaro mondo watim dwache!

^ par. 2 Nitie gima nyiso ni thoth joma ne nitie ka Yesu chiwo chikno nobedo Jokristo. Paulo luongogi ni ‘owete 500’ e barua ma nondiko ne Jo-Korintho. Bende nomedo wacho kama: “Thothgi pod ni kodwa, kata obedo ni moko kuomgi osenindo e tho.” Omiyo, nenore ni Paulo kaachiel gi Jokristo mamoko mokwongo nong’eyo thoth joma nowinjo achiel kachiel ka Yesu chiwo chikno.