Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Itimo Dongruok Mondo Ichop e Rang’iny mar Kristo?

Be Itimo Dongruok Mondo Ichop e Rang’iny mar Kristo?

‘Wabed joma osedongo chuth e okang’ ma romre gi Kristo.’—EFE. 4:13.

WER: 11, 42

1, 2. En dongruok mane ma Jokristo duto onego otim? Chiw ane ranyisi.

SAMA miyo moro yiero olemo e chiro, ok oyier mana madongo dongo kata ma bechgi yot kende. E wi mano, orango olemo ma ochiek maber. Omanyo olemo ma nigi suya mamit kendo ma nyalo gero del. Oyiero olemo mosetegno.

2 Ka ng’ato osetimo dongruok ma ochiwore ne Nyasaye mi obatise, pod onego odhi nyime timo dongruok. Dwarone maduong’ en ni mondo obed jatich Nyasaye motegno. Dongruok ma iwuoyoe e sulani en timo dongruok e wi winjruokwa gi Nyasaye. Jaote Paulo nondiko ne Jokristo man Efeso konyisogi ni ne dwarore mondo gitim dongruok e winjruokgi gi Nyasaye. Nojiwogi ni ‘gibed e achiel ei yie kod ng’eyo malong’o chuth mar Wuod Nyasaye, mi gibed jo mosedongo mi otegno chuth, nyaka chop kama gisedongoe chuth e okang’ ma romre gi Kristo.’—Efe. 4:13.

3. Ang’o ma ne timore e kanyakla ma Efeso ma pod nyalo timore ne jotich Jehova e kindegi?

3 Kane Paulo ondiko barupeno, kanyakla mar Efeso nosebetie kuom higni mogwaro. Thoth jopuonjre e kanyaklano nosetimo dongruok ahinya e winjruokgi gi Nyasaye. Kata  kamano, jomoko to pod ne dwarore otim dongruok obed Jokristo mochwiny. Mano e chal mantie e kind Joneno mag Jehova e kindegi. Thoth owete gi nyimine osetiyo ne Nyasaye kuom higni mathoth kendo ochwiny e adiera. To ok giduto mosechopo e okang’ ma kamano. Kuom ranyisi, ji tara gi tara ma ibatiso higa ka higa pod dwarore ni otim dongruok mondo obed Jokristo motegno. To nade in?—Kol. 2:6, 7.

BED JAKRISTO MOTEGNO

4, 5. Jokristo motegno opogore e yore mage, to ang’o ma chalre kuomgi? (Ne picha manie chak sulani.)

4 Sama in e chiro kirango olembe mochiek, ibiro fwenyo ni giduto ok gichalre. To pod ibiro yudo gik ma chalre kuomgi ma biro konyi ng’eyo ni gichiek. Kamano bende, Jokristo motegno opogore opogore nikech piny ma giae, kaka ne gipon, hikgi, lony ma gin-go, kod midekre ma nyalo bedo ni gin-go. Kido ma gin-go kod timbe ogandagi bende opogore opogore. Kata kamano, gik ma miyo ifwenyogi kaka Jokristo motegno chalre. E yo mane?

5 Jatich Jehova motegno luwo ranyisi mar Yesu e ngimane kuom luwo “ondamo mage machiegni.” (1 Pet. 2:21) Ang’o ma Yesu nojiwo kaka gima duong’? Nowacho ni ng’ato nyaka her Jehova gi chunye duto, gi ngimane duto, gi pache duto, kendo oher dhano wadgi kaka oherore owuon. (Mat. 22:37-39) Jakristo motegno temo ahinya dak koluwo puonjni. Kit ngimane nyiso ni gima oketo mokwongo en winjruokne gi Jehova kendo ohero jomoko gadier.

Jokristo ma hikgi ng’eny nyalo nyiso ni gibolore kaka Kristo kuom riwo lwedo owete matindo ma nigi migepe (Ne paragraf mar 6)

6, 7. (a) Moko kuom kido ma nyiso ni ng’ato en Jakristo motegno gin mage? (b) Wabiro nono ang’o?

6 Wang’eyo maber ni hera en mana achiel kuom olembe ma roho nyago ma Jakristo motegno nyiso. (Gal. 5:22, 23) Olembe mamoko mag roho ma bende dwarore gin muolo, ritruok, kod horuok. Kidogo nyalo konyo Jakristo mondo onyagre gi weche moko matek ma ok iye owang’ kendo odhi nyime timo sinani ka chunye ok jogi kata ka weche ok dhine kaka noparo. Sama otimo puonjruok ma mare owuon, odhi nyime nono puonj me Ndiko ma nyalo konye pogo gima ber gi marach. Bang’e, kodwaro timo yiero moro, to otimo yiero ma nyiso ni en Jakristo motegno. Kuom ranyisi, oluwo gima chunye ma otieg gi Muma nyise. Jakristo motegno en ng’at mobolore kong’eyo ni yore Jehova kod chikene e ma beyo moloyo mage owuon. * Otimo kinda mar lando wach maber kendo okonyo kanyakla mondo omed bedo gi kuwe.

7 Kata bed ni wasetiyo ne Jehova kuom kinde malach ma romo nade, ng’ato ka ng’ato kuomwa onego openjre niya, ‘Dibed ni nitie kuonde moko monego atimie kinda e luwo ondamo mag Yesu mondo amed timo dongruok e winjruokna gi Nyasaye?’

“CHIEMO MOTEGNO EN MAR JOMA OSETEGNO”

8. Yesu nong’eyo kendo ne winjo tiend Ndiko e okang’ ma romo nade?

8 Yesu Kristo ne winjo tiend Ndiko e okang’ malach. Kata kane pod en mana jahigni 12 kende, nonyalo wuoyo e wi Ndiko gi jopuonj e hekalu. “Jogo duto ma ne winje ne siko ka wuoro riekone mar ng’eyo tiend weche kod kaka ne odwoko.” (Luka 2:46, 47) Bang’e ka nosechako  tije mar lendo, notiyo gi Wach Nyasaye e yo mowinjore mondo okwergo joma ne kwede.—Mat. 22:41-46.

9. (a) Ng’at ma dwaro timo dongruok e winjruokne gi Nyasaye onego opuonjre Muma e yo mane? (b) Gima duong’ momiyo ng’ato puonjore Muma en mane?

9 Ranyisi ma Yesu noketono, nyalo konyo Jakristo ma dwaro timo dongruok e winjruokne gi Nyasaye ong’e ni weche ma awiye awiye mong’eyo e wi Muma ok oromo. Obiro puonjore weche manie iye e yo matut kinde ka kinde kong’eyo ni “chiemo motegno en mar joma osetegno.” (Hib. 5:14) Kuom adier Jakristo motegno diher bedo gi “ng’eyo malong’o chuth mar Wuod Nyasaye.” (Efe. 4:13) Be iketo tenge thuolo mar somo Muma pile ka pile? Be iluwo chenro miketo mar timo puonjruokni iwuon, kata timo lamo mar joot juma ka juma ma ok ibari? Sama inono Wach Nyasaye, tem matek mondo ine kaka puonj me Ndiko nyalo konyi neno paro ma Jehova nigo. Kae to tem matek mondo iti gi puonjgo sama idwaro ng’ado paro moro, kendo timo kamano biro keli machiegni gi Jehova.

10. Ere kaka puonj me Muma ma Jakristo motegno ong’eyo, chiko ngimane ma pile ka pile?

10 Jakristo motegno ong’eyo maber ni ng’eyo gima Muma wacho kende ok oromo. E wi gik mong’eyogo, ohero yore Nyasaye kod puonj mage e okang’ ma romo nade? Yo achiel monyalo nyisogo hera ma kamano en ni gik moketo obed mokwongo biro luwore gi pach Jehova to ok pach dhano. E wi mano, nyaka bed ni Jakristono nosetimo kinda ahinya mondo ‘ogol’ paro ma ok kare kod timbene machon. Sama otimo kamano, orwako kido manyien ma chal gi mar Kristo, ma “ochue kuom dwaro mar  Nyasaye ka luwore gi tim makare madier kod makruok motegno.” (Som Jo-Efeso 4:22-24.) Ne ondik Muma kitayo gi roho maler mar Nyasaye. Kaka Jakristo medo ng’eyo chike me Muma e yo matut kendo medo hero chikego, e kaka chunye kod pache medo yawore mondo roho maler otaye. Mano konye mondo omed bedo Jakristo motegno.

WAN GI KUWE E KINDWA

11. Kane Yesu nie pinyka, ang’o ma nofwenyo e wi joodgi kod jopuonjrene?

11 Kane Yesu nie pinyka, nolwore gi joma ok kare kata obedo ni en to ne en ng’at makare chuth. Nopidhe gi jonyuol ma ne onyuol e richo, kendo kuom higni mogwaro nodak gi wedene ma bende ne onyuol e richo. Kata mana jolupne ne nigi kido ma thoth ji ne nigo mar dwaro duong’ kod dwaro chiko jomoko. Kuom ranyisi, e otieno mogik kapok oneg Yesu “mbaka matek . . . ne omuoch e kindgi ni en ng’a kuomgi mikwano ni duong’ moloyo.” (Luka 22:24) Kata kamano, Yesu ne ni gadier ni jolupne ma ne gin joma ok kare ne nyalo timo dongruok ma gibed kanyakla moriwore kendo ma nigi kuwe. E odhiambo achielno, nolemo kokwayo Wuon mare me polo mondo jolupne obed e winjruok achiel. Nolemo kama: “Giduto gibed achiel, mana kaka in, Wuora, in e winjruok achiel koda, kendo an e winjruok achiel kodi, mondo gin bende gibed e winjruok achiel kodwa, . . . eka gibed achiel mana kaka wan kodi wan achiel.”—Joh. 17:21, 22.

12, 13. (a) Ere kaka Jo-Efeso 4:15, 16 jiwo gimomiyo onego warit kuwe manie kanyakla? (b) Ere kaka owadwa moro noloyo nyawo ma ne en-go mi opuonjore timo kinda mondo kuwe obedie?

12 Jatich Jehova motegno konyo mondo kuwe kod winjruok obedie e kanyakla. (Som Jo-Efeso 4:1-6, 15, 16.) Dwarowa maduong’ en neno ka jotich Nyasaye nigi winjruok maber e kindgi, kendo ji duto manie kanyakla tiyo ka gin gimoro achiel. Muma nyisowa ni mondo wabed gi winjruok maber kamano, nyaka wabed gi bolruok. Jakristo motegno oyie bolore mondo kuwe obedie kata obedo ni oneno nyawo mag jomoko. Itimoga nade kapo ni owadwa kata nyaminwa moro e kanyakla nigi nyawo moro ma ok mori? To nade kapo ni Jakristo wadu e kanyakla ochwanyi? Be ibiro kun ma iwe wuoyo kode? Koso itemoga mondo ilos winjruok me kindu kode obed maber? Jakristo motegno en ng’at ma loso winjruok e kinde gi jomamoko to ok kun kodgi.

13 Ne ane ranyisi mar owadwa miluongo ni Uwe. E kinde mokalo nyawo mag Jokristo wetene ne chwanyega marach. Kae to nong’ado mar tiyo gi Muma kod buk mar Insight on the Scriptures mondo onon-go ngima Daudi. Ang’o momiyo nodwaro mana puonjore e wi Daudi? Olero kama: “Daudi noseganeno timbe moko maricho ma jotich Nyasaye wetene ne timo. Kuom ranyis, Ruoth Saulo notemo nege, jomoko ne dwaro chiele gi kite, kendo chi Daudi owuon nojare. (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22) Kata kamano, Daudi ne ok oyie mondo timbe jomoko omone hero Jehova. E wi mano, Daudi ne nigi chuny ma kecho ji, kendo mano e kido ma an bende ne dwarore ni abedgo. Gima ne apuonjora noloko paro ma ne an-go e wi nyawo mag Jokristo wetena. Tinde ok akwan ketho mag jomoko. Kar mano, atemo ahinya mondo akony e kelo kuwe e kanyakla.” Be in bende dwaroni maduong’ en rito kuwe manie kanyakla?

 MANY OSIEPE E KIND JOMA TIMO DWACH NYASAYE

14. Yesu noyiero joma chalo nade mondo obed osiepene?

14 Yesu Kristo nohero ji duto. Ji duto ne winjo ka ni thuolo kode moriwo chwo, mon, rowere, jomoti, to kata mana nyithindo. Kata kamano, notang’ ahinya kodok korka yiero osiepe ma ne dhi bedo machiegni kode. Nonyiso jootene ma nomakore kode niya: “Un osiepena kutimo gima achikou.” (Joh. 15:14) Yesu noyiero osiepe ma kamago e kind joma ne luwe kendo ma ne tiyo ne Jehova gi chunygi duto. Be in bende iyiero osiepeni e kind joma tiyo ne Jehova gi chunygi duto? Ang’o momiyo timo kamano en gima dwarore?

15. Mako osiep gi Jokristo motegno nyalo konyo rowere nade?

15 Sama oket olembe kama bet liet, mano konyogi mondo gichieg piyo. E yo ma chalo kamano, hera ma owete gi nyiminewa oherowago nyalo konyowa mondo wabed motegno. Samoro in rawera ma temo paro tich ma diher timo e ngimani. En gima nyiso rieko kimako osiep gi joma nigi lony e tiyo ne Jehova kendo ma temo kar nyalogi mondo kuwe obedie e kanyakla. Nyalo bedo ni gin bende giseyudo chandruoge moko e ngimagi kendo samoro giseromo gi pek mopogore opogore ka gitiyo ne Nyasaye. Joma kamago nyalo konyi ng’eyo kaka inyalo tiyo gi ngimani e yo maberie moloyo. Mako osiep gi owete gi nyimine ma chalo kamago nyalo konyi mondo ing’ad paro e yo mariek kendo idhi nyime bedo Jakristo motegno.—Som Jo-Hibrania 5:14.

16. Ere kaka Jokristo moko ma hikgi ng’eny nokonyo nyaminwa moro ma rawera?

16 Kane nyaminwa moro miluongo ni Helga chiegni tieko skul, joklas wetegi ne temo wuoyo e wi tich ma digiher timo bang’ tieko skul. Thothgi ne timo kinda ahinya mondo gidhi e yunivasiti ka giparo ni mano ne dhi konyogi yudo tije mabeyo ma ne gigombogo. Helga nowuoyo e wi wachno gi osiepene ma ne ni e kanyakla. Owacho kama kowuoyo e wi osiepenego: “Thothgi ne dongo moloya. Ne gijiwa mondo achak tiyo ne Nyasaye gi thuolona duto. Mano nomiyo abedo painia kuom higni abich. Sani higni mathoth osekalo, kendo amor ni natiyo ne Jehova gi chunya duto ka pod ne an rawera. Ok ayuag ang’e ni natimo kamano.”

17, 18. Ere kaka bedo Jakristo motegno nyalo konyowa tiyo gi ngimawa e yo maber?

17 Sama wadak ka waluwo ranyisi ma Yesu noketonwa, mano biro konyowa mondo watim dongruok wabed Jokristo motegno. Wabiro medo sudo machiegni gi Jehova, kendo wabiro medo bedo gi gombo mar tiyone e okang’ malach. Ng’ato nyalo tiyo ne Jehova e yo maberie mogik mana ka osetimo dongruok e okang’ ma dwarore mobedo Jakristo mochwiny. Yesu nojiwo jolupne niya: “Weuru ler maru orieny e nyim ji mondo gine timbeu mabeyo kendo gimi Wuonu manie polo duong’.”—Mat. 5:16.

18 Mana kaka waseneno, Jakristo motegno nyalo konyo ahinya e kanyakla. To yo ma Jakristo tiyogo gi chunye mar pogo ber gi rach nyiso ni otegno e weche Nyasaye. Ere kaka chunywa mar pogo ber gi rach nyalo konyowa timo yiero e yo makare? To ere kaka wanyalo nyiso ni wachiwo luor ne yiero ma Jokristo wetewa otimo ka giluwo chunygi mar pogo ber gi rach? Mago e weche ma wabiro nono e sula ma luwo mae.

^ par. 6 Kuom ranyisi, inyalo kwa owete ma hikgi oniang’ kendo ma nigi lony owe migepegi moko ne owete ma pod tindo kendo giriwgi lwedo seche ma gitimo migepego.