Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Ti ne Jehova e “Ndalo Minenoe Rach”

Ti ne Jehova e “Ndalo Minenoe Rach”

OWADWA moro miluongo ni Ernst ma hike osechopo 70 gi wiye wacho niya: “Kaka kinde medo kalo e kaka tuoche gi midekre bende medo mona timo gik mathoth.” * Be isewinjo ka ng’ato wacho kamano? Kapo ni imedo bedo moti, kendo ineno ni tekoni dok chien to tuoche bende chandi, inyalo fwenyo ni gik ma timorenigo chalre gi gik miwuoyoe e Eklesiastes sula mar 12. E kwan matindo 1, iluongo ndalo ma hik ng’ato oseniang’ ni “ndalo minenoe rach.” Kata kamano, mano ok nyis ni koro ngimani opong’ mana gi chandruok lilo. Pod inyalo dak e ngima ma moro chunyi kitiyo ne Jehova ka in gi ilo.

KAKA INYALO SIKO KA IN GI YIE MOTEGNO

Un owete gi nyimine ma hikgi ng’eny, ng’euru ni ok un kendu sama uromo gi tembe. Jotich Jehova machon ma hikgi ne oniang’ miwuoyo kuomgi e Muma bende noromo gi pek ma kamago. Kuom ranyisi, Isaka, Jakobo, gi Ahija nobedo muofni ka giseti. (Chak. 27:1; 48:10; 1 Ruo. 14:4) Sara bende nowacho ni ne ‘oseti.’ (Chak. 18:11, 12) Ruoth Daudi bende kinde moko ‘ne ok yud liet’ kata ka oume. (1 Ruo. 1:1) Barzillai ma ne jamoko ahinya kinde moko ok ne winj mit chiemo kata winjo mit thum. (2 Sam. 19:32-35) Kane chi Ibrahim otho, kendo Naomi bende kane chwore otho, giduto ne ginyagore gi kuyo ma ne giyudono.—Chak. 23:1, 2; Ruth 1:3, 12.

Ang’o ma nokonyo moro ka moro kuomgi omed makore gi Jehova kendo osik ka mor? Kane Ibrahim oseti, noketo yie kuom singo mag Nyasaye kendo “yie ma ne en-go nomiyo obedo motegno.” (Rumi 4:19, 20) Wan bende dwarore wabed gi yie motegno. Yie ma kamano ok otenore kuom hikwa, nyalowa, kata gik ma timorenwa. Kuom ranyisi, kata kane jaduong’ Jakobo tekrene orumo, obedo mwofu kendo omoko e otanda, pod ne en gi yie motegno kuom singo mag Nyasaye. (Chak. 48:1-4, 10; Hib. 11:21) Nyaminwa moro miluongo ni Ines ma jahigni 93 to nigi tuwo ma nyoso lechene wacho kama: “Odiechieng’ kodiechieng’, awinjoga ka gima Jehova medo guedha. Pile ka pile asiko aparo mana wach Paradiso. Mano jamiya geno ahinya.” Mano doko ranyisi maber mar bedo gi paro mowinjore!

Watego yiewa kuom wuoyo gi Nyasaye e lamo, nono Wachne, kendo dhi e chokruoge mag Jokristo. Janabi Daniel ma be noseti ne jalemo nyadidek odiechieng’ kendo nosiko onono Wach Nyasaye. (Dan. 6:10; 9:2) Chi liel moro ma hike noniang’ miluongo ni Ana ‘ne ok barega e hekalu.’ (Luka 2:36, 37) Sama idhi e chokruoge kaluwore gi nyalo mari kendo itimo duto mondo ichiw paro kar nyaloni, ijiwori iwuon kendo ijiwo ji duto mobiro e chokruok. E wi mano, Jehova mor ahinya gi lamo magi kata obedo ni ok inyal timo mathoth.—Nge. 15:8.

Jiw jomamoko

Thothu gombo ahinya ni wengeu onen mondo usom kendo ubedie gi teko mar dhi e chokruoge. Kata kamano, seche moko uyudo ka timo kamano tek kata ok nyalre chuth. Koro onego utim nang’o? Tiuru maber gi thuolo moro amora ma un-go. Moko kuomu ma ok nyal dhi e chokruoge, nyalo winjo program ka gitiyo gi simu. Nyaminwa ma jahigni 79 miluongo ni Inge timoga ikruok ne chokruoge kotiyo gi otese ma ogo gi nyukta madongo ma owadwa moro golonega e kompyuta.

Nyalo bedo ni in gi thuolo mang’eny ma jomoko to gombo agomba. Donge inyalo tiyo gi thuolono mondo iwinjgo somo mag Muma, buge, twege, kod drama momaki? Inyalo kawo okang’ mokwongo mar goyo simu ne Jokristo weteni ka uwuoyo e wi weche Nyasaye mondo “jiwruok obedie e [kindu] ka ng’ato jiwo yie mar nyawadgi.”—Rumi 1:11, 12.

 BED MODICH E TIJ NYASAYE

Land wach Nyasaye

Christa nyaminwa ma jahigni 80 gi wiye wacho niya: “Lit ahinya neno ni gik ma yande itimo chon koro ok inyal timo.” To kare ere kaka joma oti nyalo siko ka gimor? Peter ma jahigni 75 dwoko niya, “En kuom siko ka in-gi paro makare, to ok keto pachi kuom gik ma tinde ok inyal timo. Kar mano, bed mamor gi gik minyalo timo sani.”

Be inyalo paro yore minyalo lendogo? Nyaminwa miluongo ni Heidi tinde ok nyal lendo ot ka ot kaka nojatimo. Bedo ni hike ne koro nyono 80 gi wiye, pod nopuonjore tiyo gi kompyuta mondo ondikgo barupe. Jolendo moko ma hikgi ng’eny chakoga mbaka e wi Muma e pewe ma ji yweyoe e taon kata e stend mag mtokni. To kapo ni sani idak e ute moyang ne rito joma oti, donge inyalo lendo ne joma tiyo kanyo kaachiel gi joma udakgo kanyo?

Bed jarwak welo

Kane Ruoth Daudi hike ng’eny mokalo, pod nosiro lamo madier gi chunye duto. Nogolo chiwo kendo chano kaka ne idhi ger hekalu. (1 Weche 28:11–29:5) E yo ma chalo kamano, in bende inyalo riwo lwedo gi chunyi duto tije mag Pinyruoth ma dhi nyime e piny mangima. Donge inyalo riwo lwedo jopainia kata mana jolendo ma nigi kinda e kanyaklau kuom jiwogi gi weche ma gerogi, miyogi mich moro matin, kata gwelogi mondo umadhie gimoro? Seche ma ilemo inyalo lemo ne rowere, joma nigi nyithindo, joma tiyo ne Nyasaye gi thuologi duto, joma tuwo kod joma nigi migepe mapek.

Jehova ogeni ahinya kaachiel gi higni misetiyonego. Wuonwa manie polo ok bi jwang’ou ngang’. (Zab. 71:9) Jehova oheri kendo ogeni malich. Machiegnini, wabiro dak e kinde ma hikwa biro medore ameda ka koni chandruok kata masiche ma yudowa onge. Omiyo, wabiro dhi nyime tiyo ne Jehova Nyasachwa mwahero ka wan gi teko kod ngima makare chuth nyaka chieng’!

^ par. 2 Nyinge moko oloki.