Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Med Bero Paradisowa mar Ranyisi

Med Bero Paradisowa mar Ranyisi

‘Anakel ne kar tienda duong’.’—ISA. 60:13.

WER: 28, 136

1, 2. E Ndiko mag Dho-Hibrania, ‘kom tiend’ Nyasaye nyalo chung’ne ang’o?

JEHOVA NYASAYE nowacho niya: “Polo en komruodha, piny en kom tienda.” (Isa. 66:1) Kowuoyo e wi ‘kom tiendeno,’ nowacho kama bende: ‘Anakel ne kar tienda duong’.’ (Isa. 60:13) Otimo kamano e yo mane? To bedo ni wadak e piny ma en ‘kom tiend’ Nyasaye, ng’eyo wachno konyowa nade?

2 ‘Kom tiend’ Nyasaye ok tigo mana kiwuoyo kuom piny kende, to bende itiyo kode e yor ranyisi e Ndiko mag Dho-Hibrania kiwuoyo e wi hekalu machon ma Jo-Israel ne tiyogo. (1 Weche 28:2; Zab. 132:7) Nikech hekaluno ne nie piny, kanyo e kama ne itimoe lamo madier. Mano nomiyo obedo kama ber gadier e wang’ Jehova. Bedo ni hekaluno ne nitiere, nokelo duong’ ne kar tiend Jehova.

3. Hekalu maduong’ mar ranyisi en ang’o, to nochako bedoe karang’o?

3 Kar lamo madier e ndalowagi ok en hekalu masie moger e piny. Kata kamano, nitie hekalu mar ranyisi kendo omiyo Jehova duong’ moloyo ot moro amora moger. Hekaluno en chenro ma konyo dhano olos winjruok margi gi Nyasaye to mano nyalore nikech rawar ma Yesu Kristo nogolo kaachiel gi tije mar dolo. Chenrono nochakore e higa mar 29 ka nobatis Yesu mi owale obed Jadolo Maduong’ e hekalu maduong’ mar ranyisi.—Hib. 9:11, 12.

4, 5. (a) Kaluwore gi Zaburi 99, en ang’o ma jotich Jehova gomboga timo motudore gi lamo madier? (b) En penjo mane monego wapenjre?

 4 Wanyiso ni waduoko erokamano ne chenro mar lamo madier ma Jehova oseketo kuom lando nyinge kendo miye duong’ nikech mich ma jaber mar rawar. To mano kaka wamor ni Jokristo madier ma kwan-gi okalo milion aboro miyo Jehova duong’ e kindegi! Mopogore gi joma paro ni gibiro mana pako Nyasaye ka gisea e pinyka ma gidhi e polo, Joneno mag Jehova duto to ong’eyo ni pako Nyasaye en gima onego otim e pinyka kendo e kindegi.

5 Omiyo, waluwo ranyisi mar jotich Jehova ma iwuoyo kuomgi e Zaburi 99:1-3, 5. (Som.) Mana kaka zaburino wacho, Musa, Harun, kod Samuel noriwo lwedo chuth chenro ma Nyasaye noketo mar lamo madier e kinde machon. (Zab. 99:6, 7) Kindegi, ka pok owete Yesu mowal odhi e polo bedo jodolo wetene, gitiyo ne Nyasaye gi chunygi duto e laro mar hekalu mar ranyisi manie piny. “Rombe mamoko” tara gi tara riwogi lwedo. (Joh. 10:16) Kata obedo ni Jokristo mowal gi rombe mamoko nigi geno mopogore, giduto gilamo Jehova kanyachiel e pinyka ma en kom tiende. Kata kamano, ng’ato ka ng’ato kuomwa onego openjre niya, ‘Be ariwo lwedo gi chunya duto chenro ma Jehova oketo mar lamo madier?’

FWENYO JOMA TIYO E HEKALU MAR RANYISI

6, 7. En chandruok mane ma nosieko e kinde Jokristo mokwongo, to en ang’o ma ne dwarore ni otim higni miche moko bang’e?

6 Ka pok higni 100 orumo nyaka ne chak kanyakla mar Jokristo machon, tim ng’anyo ma ne okor nochako nenore. (Tich 20:28-30; 2 Thes. 2:3, 4) Bang’e, fwenyo joma ne tiyo ne Nyasaye gadier e hekalune mar ranyisi nobedo matek. Higni miche mang’eny nokalo ka pok Jehova otiyo gi Yesu Kristo ma koro noseketo obed Ruoth, mondo ofweny joma tiyone gadiera.

7 Kochopo higa mar 1919, joma Jehova noyiego kendo ma ne tiyone e hekalune mar ranyisi nofwenyore ayanga. Ne gisetimo lokruoge ma dwarore mondo Nyasaye oyie kodgi kaachiel gi lamo margi. (Isa. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Gima jaote Paulo noneno e fweny moro higni miche motelo, nochako chopo e okang’ moro.

8, 9. Ler ane “paradiso” tieng’ adek ma Paulo noneno e fweny.

8 Fweny ma Paulo noneno iwuoyoe e bug 2 Jo-Korintho 12:1-4. (Som.) Gima ne Paulo noneno e fwenyno ne en gima iwuoro ahinya. Notudore gi gik ma ne dhi timore bang’e, to ok e ndalone. Kane Paulo “oter nyaka e polo mar adek,” noneno “paradiso” mane? Paradiso ma Paulo nowuoyo kuomeno, opogi tieng’ didek ka giduto ne gidhi betie kinde mabiro. Mokwongo, onyalo chung’ ne Paradiso ma biro bet e piny. (Luka 23:43) Mar ariyo, onyalo chung’ ne paradiso mar ranyisi ma wabiro bedogo e yo makare chuth e piny manyien. To mar adek, onyalo chung’ ne ngima ma jaber ma yudore e “paradiso mar Nyasaye” e polo.—Fwe. 2:7.

9 To ang’o momiyo Paulo nowacho ni “nowinjo weche ma ok nyal hul,” kendo ni “gin gik ma ok oyie ne dhano wacho”? Mano ok e kinde ma nowinjore Paulo oler e yo matut gik mabeyo ma noneno e fwenyno. Kata kamano, e kindegi Jehova oyienwa mondo wawuo e wi gueth ma jotichne nigo.

10. Ang’o momiyo “paradiso mar ranyisi” ok chalre gi “hekalu mar ranyisi”?

 10 E riwruok mar oganda Jehova, wajawuoyo e wi “paradiso mar ranyisi.” To paradiso mar ranyisino en ang’o? En winjruok makende ma wan-go ma miyo wabedo gi kuwe gi Nyasaye kod Jokristo wetewa. Kata kamano, ber mondo wang’e ni “paradiso mar ranyisi” opogore gi “hekalu mar ranyisi.” Hekalu mar ranyisi en chenro ma Nyasaye oketo mar lamo madier. To paradiso mar ranyisi konyowa fwenyo ayanga joma Nyasaye oyiego kendo ma tiyone e hekalune mar ranyisi e kindegi.—Mal. 3:18.

11. En thuolo mane makende ma wan-go e kindegi motudore gi paradiso mar ranyisi?

11 To mano kaka wamor ng’eyo ni kochakore higa mar 1919, Jehova noyie mondo dhano morem oti kanyachiel kode e loso, tego, kendo medo yaro paradiso mar ranyisi manie piny! Be ikonyo e chopo tich ma jaberni? Be in gi siso mar tiyo kanyachiel gi Jehova e miyo ‘kar tiende’ duong’?

JEHOVA MEDO BERO RIWRUOK MAR OGANDANE

12. En wach mane ma waongego gi kiawa ma chopo weche manie Isaiah 60:17? (Ne picha manie chak sulani.)

12 Lokruoge mabeyo ma ne dhi bedo e riwruok mar oganda Jehova manie piny ne okor e bug Isaiah 60:17. (Som.) Joma pod tindo kod ma pok obudho ahinya e adiera osesomo asoma lokruogego e bugewa kata winjo awinja ka owetewa wuoyo kuomgi. To mano doko thuolo makende ne owete gi nyimine moseneno kaka lokruogego timore! Mano e momiyo gin gadier chuth ni Jehova osebedo ka tayo riwruogni kotiyo gi Ruoth moseketo e kom mondo olochi! Gionge kiawa e wi wachno, kendo wan bende waonge gi kiawa kata matin. Winjo kaka gilero lokruoge mosetimorego biro jiwo yie mari kendo tego geno ma in-go kuom Jehova.

13. En ting’ mane ma wan-go kaluwore gi Zaburi 48:12-14?

13 Kata bed ni wasebedo e adiera kuom kinde ma romo nade, nyaka wawuo gi jomoko e wi riwruok mar oganda Jehova. Bedo gi paradiso mar ranyisi e piny marach, mopong’ gi mibadhi, kendo ma onge herani en hono miwuoro e kindegi! Gik miwuoro e wi riwruok mar oganda Jehova, kata “Sayun,” kod adiera ma wasepuonjore e wi paradiso mar ranyisi gin weche ma nyaka wanyis “tieng’ ma biro” ka wan gi ilo.—Som Zaburi 48:12-14.

14, 15. Gin lokruoge mage ma ne otim e riwruog Jehova e higni mag 1970, to ere kaka lokruogego osekelo ber?

14 Kuom higni mang’eny, owete gi nyiminewa ma hikgi ng’eny kendo mosebudho e adiera, oseneno gi wang’gi lokruoge ma osemedo bero riwruok mar Jehova me piny. Ginyalo paro kinde machon ma kanyakla ne itayo gi jatij-kanyakla kar bedo gi bura mar jodongo, to pinje ne itayo gi jata bad ofis kar bedo gi Komiti mar Bad Ofis. E wi mano, ker mar Watch Tower Society e ma ne tayo riwruogwa kar bedo gi Bura Matayo Joneno mag Jehova. Kata obedo ni moro ka moro kuom owete ma ne tayogo ne nigi jakonyne, sie sie ng’ato achiel kende e ma ne ng’ado paro mogik e kanyakla, e bad ofis, kata e ofis maduong’ mar Joneno e piny ngima. E higni mag 1970, ne otim lokruoge moko mondo joma tayo weche obed grup mar jodongo, to ok ng’ato achiel kende.

 15 Be lokruoge mosetimgi duto osekelo ber? Ee, gisekelo. Ang’o momiyo inyalo wachi kamano? Nikech lokruogego ne otim kaluwore gi adiera ma wasemedo winjo tiendgi maler e Ndiko. Kar bedo gi ng’at achiel ni e ma chiko gik moko, kido mabeyo mag jodong-kanyakla duto koriw kanyachiel, konyo riwruog Jehova ahinya nimar jodongo gin “mich” ma Jehova ochiwo.—Efe. 4:8; Nge. 24:6.

Jehova chiwo thuolo ne ji duto e piny mondo giyud kony ma gidwaro moloyo (Ne paragraf mar 16 kod 17)

16, 17. Gin lokruoge mage mosetim ma medo mori ahinya, to nikech ang’o?

16 Par ane bende lokruoge ma nyocha otim e bugewa, kuom ranyisi kaka gichalo, weche ma giting’o, kod kaka tinde ipogogi. Donge morowa lendo ne ji gi buge ma chiwonegi paro e wi chandruoge ma pile, kendo molos e yo ma lombo wang’? To sama watiyo gi teknoloji ma kindegi e lando adiera, kaka tiyo gi websait mar jw.org, wanyiso kido mar hera ma Jehova nigo mar chiwo kony ma ji mang’eny ok yudi to onego bed ni giyudo moloyo.

17 Gimachielo ma morowa bende en lokruok ma ne otim mondo wabed gi Lamo mar Joot kata mondo ng’ato oyud thuolo momedore mar timo puonjruokne owuon. Wamor bende gi lokruoge ma ne otim motudore gi programbe mag chokruogewa madongo. Wajawachoga ni chokruogewago medo bedo mabeyo higa ka higa. E wi mano, wamedo bedo mamor nikech skunde mopogore opogore ma medo tiegowa e tije Nyasaye. Jehova e ma osebedo ka tayo lokruogegi duto. Omedo bero riwruok mar ogandane kaachiel gi paradiso mar ranyisi ma sani wamor bedo e iye.

 GIMA INYALO TIMO MONDO IMED BERO PARADISOWA MAR RANYISI

18, 19. Ere kaka wanyalo medo bero paradisowa mar ranyisi?

18 Jehova odhialowa ahinya kuom miyowa thuolo mar tiyo kode e medo bero paradisowa mar ranyisi. Watimo kamano kuom lando wach Pinyruoth gi kinda kendo konyo ji mang’eny obed jopuonjre Yesu. Sa asaya ma wakonyo ng’ato obedo Jakristo mochiwore ne Nyasaye, mano nyiso ni watiyo matek mondo wamed yaro tong’ mar paradisowa mar ranyisi.—Isa. 26:15; 54:2.

19 Bende, wanyalo medo bero paradisowani kuom timo dongruok mondo kido ma wan-go kaka Jokristo omed bedo mabeyo moloyo. Kuom timo kamano, wamedo lombo joma rangowa. Mopogore gi adiera mag Muma ma wapuonjo ji, kinde mang’eny gima ywayoga ji e riwruogwa kendo ir Nyasaye gi Kristo en timbewa maler kod kuwe me kindwa.

In bende inyalo konyo e yaro tong’ mar paradisowa mar ranyisi (Ne paragraf mar 18 kod 19)

20. Kaluwore gi Ngeche 14:35, gombo marwa onego obed ang’o?

20 Donge nyaka bed ni Jehova gi Yesu mor ahinya neno paradisowa ma jaber me kindegi? Mor ma wan-go sama watimo kinda mondo wamed bero paradisowani tin kopim gi mor ma wanabedgo ka waloso piny duto obed paradiso. We waparuru weche manie Ngeche 14:35, ma wacho niya: “Ruoth [mor gi] jatichne matiyo gi rieko.” Weuru mondo kinde duto wati gi rieko sama watiyo matek e medo bero paradisowa mar ranyisi!