Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Mich ma Nomoro Jo-Japan

Mich ma Nomoro Jo-Japan

E CHOKRUOK moro makende ma ne otim Nagoya e piny Japan, tarik 28, April 2013, Anthony Morris manie Bura Matayo, nolando wach moro ma nomoro ji sidang’. Nolando ni ogol buk manyien e dho Japan miluongo ni Muma—Injili Kaluwore gi Mathayo. Chiegni ji mokalo 210,000 koriwo kod joma ne otud gi vidio, nopamo gi pam matamre gi nono kuom dakika mogwaro.

Injili mar Mathayoni nigi ite 128 kendo ogole e New World Translation mondik gi dho Japan. Kata kamano en buk makende ahinya. Owadwa Morris nolero ni bugno ne olos mondo “okonygo Jo-Japan.” Bugno olos e yo ma chalo nade? Ang’o momiyo ne olose? To ji nowacho ang’o bang’ yude?

BUGNO OLOS E YO MANE?

Yo mondikgo bugno nomoro ahinya joma ne nie chokruogno. Dho Japan inyalo ndik e yore ariyo. Mokwongo, inyalo ndik nyukta chakre malo kochomo mwalo (vertical) to ichako ndik gi yo korachwich mar otas. Mar ariyo, inyalo ndikgi ariwa koa koracham kidhi korachwich (horizontal), kendo osebed kitiyo gi yo mar ariyoni kindikogo bugewa kod gasedewa. Kata kamano, buk manyienni ondik koa malo kochomo piny, to mano e yo ma indikogago thoth gasede kod buge e piny Japan. Mano e yo ma yot ne thoth Jo-Japan somo. E wi mano, weche madongo ma ndiko wuoye ma iketoga malo, oket kaka wiye matindo mondo okony josomo ng’eyo wach miwuoye.

Owete gi nyimine ma Japan nochako somo bugno ma ok odeko. Nyaminwa moro ma jahigni 80 gi dire nowacho kama: “Nasegasomo bug Mathayo nyadi ng’eny. Kata kamano, yo manyien ma ondikgo bugno, kod wiye matindo ma en-go, osekonya winjo e yo maler tiend twak ma Yesu nogolo e got.” Nyaminwa machielo nondiko kama: “Nasomo bug Mathayo te dichiel. Ang’iyo gi yo mindikogo ariwa, mak mana ni thoth Jo-Japan to ohero buge mindiko chakre malo kochomo mwalo.”

OLOSE MONDO OLENDNEGO JO-JAPAN

Ang’o momiyo bug Mathayo biro konyo ahinya Jo-Japan? Kata obedo ni Jo-Japan mathoth ok ong’eyo weche Muma, giikore some. Omiyo, Injili mar Mathayoni biro chiwo thuolo ne joma pok onenoga Muma obed kode, kendo miyogi thuolo mar somo achiel kuom buge manie Muma.

Ang’o momiyo ne oyier mana bug Mathayo? Jo-Japan mang’eny kowinjo koluong “Muma,” to giparo mana Yesu Kristo. Kuom mano ne oyier bug Mathayo nikech oting’o anyuola mar Yesu kod nyuolne, oting’o twak mong’ere ahinya ma nogolo e got, kendo oting’o weche ma nokoro e wi ndalo giko, to magi e weche ma moroga Jo-Japan mathoth.

 Joland wach Pinyruoth nochako pogo bugni gi kinda ka gilendo ot ka ot kod ka gidok limo joma rwako wach. Nyaminwa moro nondiko niya: “Sani koro an gi thuolo momedore mar pogo ne ji Wach Nyasaye e alworawa. To kata mana e odiechieng’ ma ne wayudoe bug Mathayono, nachiwo moro ne ng’ato!”

JI NOWACHO ANG’O BANG’ YUDE?

Sama jolendo dwaro chiwo ne ji bug Mathayo, gichakoga wuoyo kodgi nade? Thoth Jo-Japan olony gi weche ma yudore e bugno kaka “rangach madiny,” “kiteu mag lulu ne anguche,” kod “kik uparru kuom kiny.” (Math. 6:34; 7:6, 13) Gihumga nono bang’ fwenyo ni mago gin weche ma Yesu Kristo nowacho. Bang’ neno wechego e Injili mar Mathayo, thothgi jowacho niya: “Asegomboga ni asomie Muma kata mana dichiel kende.”

Sama jolendo dok limo joma ne gimiyo bug Mathayo, thoth weg udi wachoga ni ne gichako some mapiyo bang’ yude. Moko somega te, to moko somoga sula moko. Dichwo moro ma jahigni 60 gi dire, nonyiso jalendo moro kama: “Nasome nyadinwoya kendo weche me iye nohoya ndi. Yie ipuonja weche momedore e wi Muma.”

Bug Mathayo itiyogago ka ilendo e lela. Kane nyaminwa moro lendo, nomiyo dhako moro ma nokawo bugno adresne mar e-mail. Bang’ sa achiel kende, dhakono nooro ne nyaminwano ote machwok konyise ni osesomo sula moko ei bugno kendo nodwaro ng’eyo mathoth. Bang’ juma achiel ne ochako puonjore Muma to mapiyo nono nochako biro e chokruoge.

Chiegni kopi mokalo 1,600,000 mag Muma—Injili Kaluwore gi Mathayo oseor e kanyakla mopogore opogore e piny Japan, kendo dwe ka dwe Joneno chiwo kopi gana pieche mag bugno. Weche motelo ma yudore e bugno nyiso paro mag joma ogoye niya: “Wageno gi chunywa duto ni somo bugni biro miyo ibed gi siso mar puonjori Muma.”