Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Go ne Jehova Erokamano Kuom Gueth Mosemiyi

Go ne Jehova Erokamano Kuom Gueth Mosemiyi

‘Gouru erokamano ne Jehova, nimar ober.’—ZAB. 106:1.

1. Ang’o momiyo onego wago ne Jehova erokamano?

OWINJORE wago ne Jehova erokamano nikech en e Jachiwo mar “mich mabeyo duto gi chiwo malong’o duto.” (Jak. 1:17) Bedo ni en e Jakwadhwa ma jahera, omiyowa gik moko duto ma wadwaro moriwo gige ringruok mochuno kaachiel gi chiemb chuny. (Zab. 23:1-3) Osebedo “kar bwokwa gi tekrewa,” to ahinya e kinde mag chandruok. (Zab. 46:1) Onge kiawa ni wariwo lwedo gi chunywa duto weche ma jandik-zaburi nondikogi: “Gouru erokamano ni Jehova, nimar ober: nimar kechne osiko nyaka chieng’.”—Zab. 106:1.

Ndiko mar higa ma 2015: ‘Gouru erokamano ne Jehova, nimar ober.’ —Zaburi 106:1

2, 3. (a) En ang’o ma nyalo timorenwa ka ok wakawo mapek gueth ma waseyudo? (b) Gin penjo mage ma wabiro nono e sulani?

2 Ang’o momiyo en gima owinjore wanon wach goyo ne Jehova erokamano? Mana kaka nokor, ji mang’eny ok go erokamano e ndalo mag gikogi. (2 Tim. 3:2) Thoth ji ok kaw mapek gueth ma gin-go. Weg ohala kaachiel gi gik ma gilando jiwo ji tara gi tara omed manyo gik mathoth kar bedo joma gik ma gin-go romogi. Wabende chuny mar bedo joma ok go erokamano nyalo makowa. Mana kaka Jo-Israel machon, wanyalo  bedo joma ok go erokamano mi waketh winjruok maber ma wan-go gi Jehova kendo lalo gueth duto ma osemiyowa.—Zab. 106:7, 11-13.

3 E wi mano, ne ane gima nyalo timore sama waromo gi tembe moko ma korgi tek. Kinde ma kamago, tembego nyalo bembowa ma monwa neno gueth ma Nyasaye osemiyowa. (Zab. 116:3) Kuom mano, ere kaka wanyalo bedo gi chuny mar duoko erokamano kendo siko gi chunyno? Kendo en ang’o ma biro konyowa mondo wasik gi paro mowinjore kata e kinde ma waromo gi tembe mager? We wane ane.

‘A JEHOVA, HONNI MISETIMO NG’ENY’

4. Ere kaka wanyalo siko gi chuny mar goyo erokamano?

4 Mondo wabed gi chuny mar goyo erokamano kendo siko gi chunyno, onego wayie ni Jehova oseguedhowa ahinya kendo paro kuom wachno matut. E wi mano, onego wanon gik mosetimo ma nyiso ni oherowa. Kane jandik-zaburi moro otimo kamano, nowuoro ahinya gik mathoth kendo mabeyo ma Jehova nosetimo.—Som Zaburi 40:5; 107:43.

5. Ranyisi mar jaote Paulo puonjowa ang’o e wi bedo joma nigi chuny mar goyo erokamano?

5 Ranyisi mar jaote Paulo nyalo puonjowa gik mathoth kaka wanyalo bedo gi chuny mar duoko erokamano. Nenore ni noparoga matut gueth ma noseyudo, nimar kinde mang’eny nojaduoko erokamano. Paulo nong’eyo maber kaka nochalo chon. Nowacho niya: “Ne achayo Nyasaye kendo ne asando joge, kendo ne an ng’at ma ne timo ne ji timbe mag achaya.” Omiyo, nogoyo erokamano nikech Nyasaye gi Kristo nokeche momiye migawo e tij Nyasaye kata obedo ni chon timbene ne richo. (Som 1 Timotheo 1:12-14.) Paulo bende nogeno Jokristo wetene kendo nojaduoko ne Jehova erokamano nikech kido mabeyo ma ne gin-go kod tijgi. (Fili. 1:3-5, 7; 1 Thes. 1:2, 3) Kane Paulo oyudo chandruoge moko mapek, noduoko ne Jehova erokamano nikech Jokristo wetene nosire e kinde mowinjore. (Tich 28:15; 2 Kor. 7:5-7) Omiyo ok kawwa gi wuoro ni Paulo nojiwo Jokristo wetene kama: “Nyisuru ni un gi chuny mar goyo erokamano . . . , ka ujiworu gi zaburi gi wende pak ne Nyasaye kod wende mag lemo miwero gi erokamano.”—Kol. 3:15-17.

PARO MATUT KOD LEMO—DWARORE MONDO WABED JOMA GOYO EROKAMANO

6. En ang’o sie ma mori ma miyo igoyo ne Jehova erokamano?

6 Ere kaka wanyalo luwo ranyisi mar Paulo mar bedo joma goyo erokamano? Mana kaka Paulo, onego wapar matut e wi gik ma Jehova osetimonwa ng’ato ka ng’ato. (Zab. 116:12) Inyalo dwoko nade kapo ni openji niya, ‘Gin gueth mage ma Jehova osemiyi ma imorgo?’ Be achiel kuomgi biro bedo winjruok maber ma in-go kode? Koso kaka oweni richoni nikech iketo yie kuom misango mar rawar ma Kristo nochiwo? Dibed ni ibiro hulo nying owete gi nyimine ma nokonyi e kinde ma ne in e chandruok? Nyaka bed ni wiyi ok bi wil gi jaodi mihero kod nyithindi migeno. Ka wakawo kinde mar paro matut e wi gueth mabeyo moa kuom Jehova Wuona ma jahera, wabiro bedo mamor kendo duokone erokamano pile ka pile.—Som Zaburi 92:1, 2.

7. (a) Ang’o momiyo onego walem ka wagoyo erokamano? (b) Gin ber mage mibiro yudo sama ilemo kiduoko erokamano?

7 Ka wasiko waparo gueth mwaseyudo koa kuom Jehova, mano biro miyo wawuo kode e lamo kendo waduokne erokamano.  (Zab. 95:2; 100:4, 5) Ji mang’eny kawo lemo mana kaka yo mikwayogo Nyasaye gik moko. Kata kamano, wang’eyo ni Jehova mor ahinya seche ma wagoyone erokamano kuom gik ma wan-go. Muma oting’o ranyisi mathoth mag joma nolamo Nyasaye ka gigoyone erokamano to jogo oriwo Hanna gi Hezekia. (1 Sam. 2:1-10; Isa. 38:9-20) Omiyo, luw ranyisi mar jotich Nyasaye machon-go ma ne nigi chuny mar goyo erokamano. Ee, lem kigoyo ne Jehova erokamano kuom gueth mosemiyi. (1 Thes. 5:17, 18) Nitie ber modhuro mar timo kamano. Ibiro bedo mamor, ibiro medo hero Jehova, kendo ibiro medo sudo machiegni kode.—Jak. 4:8.

Gin gueth mage ma Jehova osemiyi ma imorgo? (Ne paragraf mar 6 gi 7)

8. Ang’o ma nyalo monowa kawo mapek gik mabeyo duto ma Jehova osemiyowa?

8 Ang’o momiyo onego watang’ mondo kik wachak bedo joma ok go erokamano kuom ber ma Jehova osetimonwa? Onego watang’ nikech wan dhano morem, kendo onyuolwa gi kido mar bedo joma ok go erokamano. Par ane wachni: Jonyuolwa mokwongo, Adam gi Hawa noket e paradiso ma jaber. Nyasaye nomiyogi gimoro amora ma ne gidwaro, kendo ne gin gi geno mar dak nyaka chieng’ ka gin gi kuwe. (Chak. 1:28) Gima rach en ni ok ne gikawo mapek gueth ma nosemigi. Ne gibedo gi ich lach. Mano nomiyo gilalo gik moko duto. (Chak. 3:6, 7, 17-19) Nikech olworwa gi joma ok go erokamano, wiwa nyalo chako wil gi gik ma Jehova osetimonwa. Wanyalo chako neno osiep manie kindwa kode ka gima ok lich. Ok wabi kawo mapek thuolo makende mar bedo e riwruok mar owete me piny ngima. To bende, wanyalo chako siko wiwa e gik pinyni ma machiegnini, biro kalo nono. (1 Joh. 2:15-17) Mondo kik wapodhi, onego wadhi nyime paro matut e wi gueth ma wan-go kendo duoko ne Jehova erokamano pile pile kuom thuolo wa wan-go mar bedo joge.—Som Zaburi 27:4.

SECHE MA INYAGORI GI TEMBE

9. Ka wayudo tembe mager, ang’o momiyo onego wapar gueth mwaseyudo?

9 Bedo gi chuny mar goyo erokamano nyalo konyowa wanyagre gi tembe mager. Chunywa nyalo ol ka apoya nono chal moro oloko ngimawa. Kuom ranyisi, nyalo bedo ni jaodwa odonjo e terruok, tuwo moro ma nyalo nego ng’ato omonjowa, watwa otho, kata masira moro oyudowa.  Kinde kaka mago, paro gueth ma waseyudo biro hoyowa kendo tegowa. Ne ane moko kuom gik mosegayudo owete gi nyiminewa.

10. Bedo ni Irina ne paroga gueth ma en-go, nokonye nade?

10 Irina *, ma en painia mapile North America, ne okend gi jaduong’-kanyakla. Chworeno noterore, moringo oweye, kendo ojwang’e gi nyithindo. Ang’o ma nokonyo Irina odhi nyime tiyo ne Jehova? Owacho niya: “Amor ahinya gi kaka Jehova oserita an awuon. Keto pacha pile ka pile e gueth ma an-go, miyo aneno kaka en thuolo makende bedo ng’at ma Wuonwa me polo ong’eyo, ohero, kendo orito. Ang’eyo ni ok obi jwang’a ngang’.” Kata obedo ni Irina oseyudo chandruoge madongo e ngimane, mor ma en-go osebedo ka tege kendo ranyisine jiwo jomamoko.

11. Ang’o ma nokonyo Kyung-sook mondo onyagre gi tuwo ma ne nyalo nege?

11 Nyaminwa miluongo ni Kyung-sook modak Asia nosebedo painia gi chwore kuom higni mokalo 20. Apoya nono, ne oyude gi kansa mar obo kendo laktar nonyise ni odong’ gi dweche kind adek gi auchiel kae to otho. Kata obedo ni giseyudoga tembe mathoth, madongo gi matindo, wach tuwo machalo kamano pok nobiroga e pachgi. Nyaminwano wacho kama: “Wach tuoni notieka. Ne chalona ka gima aselalo gik moko duto, kendo ne aluor malich.” Ang’o mosekonyo Kyung-sook nyagore gi wachno? Owacho niya: “Otieno kotieno ka pok adhi nindo, adhiga e veranda manie wi odwa kae to alemo gi dwol kagoyo ne Jehova erokamano ne gik moko abich motimona odiechiengno. Mano jiwa ahinya kae to miyo anyise kaka ahere.” Lemo otieno kotieno osekonyo nyaminwano nade? Owacho kama: “Asefwenyo ni Jehova sirowa kinde ma wanie tembe kendo ni gueth mwayudo e ngimawa ng’eny moloyo tembe.”

Ka en gi John, nyathigi achiel kende ma nodong’ (Ne paragraf mar 13)

12. En ang’o ma ne ohoyo chuny Jason bang’ tho chiege?

12 Jason ma tiyo e ofis moro mar Joneno man Afrika, osebedo ka tiyo ne Nyasaye gi thuolone duto kuom higni mokalo 30. Owacho kama: “Chiega notho higni abiriyo mokalo, to lit ma awinjo ok pimre. Paro rem ma ne en-go kokedo gi tuwo mar kansa en gima nyoso chuny.” Ang’o mosekonyo Jason? Owacho niya: “Kinde moro, naparo gimoro maber ma ne watimo gi jaoda, kae to agoyo ne Jehova erokamano kuom paro wachno. Nawinjo ka chunya ogonyore, kendo bang’ kanyo nachako goyonega Jehova erokamano sa moro amora ma aparo gik mabeyo ma ne watimo gi jaoda. Duoko erokamano osekonya ahinya kendo osemiyo aneno gik moko e yo mopogore. Thoneno pod litna. Kata kamano, goyo ne Jehova erokamano nikech kend marwa ne ber kendo nikech thuolo ma ne an-go mar tiyone gi ng’at ma ne ohere ahinya, osemiyo ngimana obedo maber.”

“Amor kendo aduoko erokamano nikech Jehova e Nyasacha.”—Sheryl

13. Ang’o ma nokonyo Sheryl mondo ochung’ motegno kane thoth joodgi otho?

13 Kane kodh yamo mager (Super Typhoon Haiyan) ochue Philippines e giko higa mar 2013, Sheryl ma ne jahigni 13 e kindeno, nolalo chiegni gimoro amora. Nowacho kama: “Odwa nokethore chuth, kendo thoth joodwa notho.” Jonyuolne, kaachiel gi nyithindgi moko adek, notho e kinde kodh yamo magerno. Ang’o mosekonyo Sheryl odhi nyime gi ngima ma ok obedo gi chuny malit? En gi chuny mar duoko erokamano kendo ong’eyo gueth  ma pod en-go. Owacho kama: “Naneno kaka owete gi nyimine nochiwore mondo gikony kendo gijiw joma noyudo masira. Nang’eyo ni owete e piny mangima ne lemona.” Omedo wacho kama: “Amor kendo aduoko erokamano nikech Jehova e Nyasacha. Kinde duto omiyowa mana gik ma wadwaro.” Ee, medo dhi nyime paro gueth kod gik ma wan-go, biro miyo kik kuyo olowa. Bedo gi chuny mar goyo erokamano biro konyowa mondo wachung’ motegno kata obedo ni wanyalo romo gi tembe moko.—Efe. 5:20; som Jo-Filipi 4:6, 7.

“ANAMOR KUOM JEHOVA”

14. Gin gueth mage ma wageno yudo e kinde mabiro? (Ne picha manie chak sulani.)

14 Kuom higni duto, jotich Jehova osebedo mamor gi gueth ma gin-go. Kuom ranyisi, kane ogol Jo-Israel tuech mi oneg Farao gi jolwenyne e Nam Makwar, ne ginyiso kaka ne gimor kane giwero wende pak kod mag goyo erokamano. (Wuok 15:1-21) Kindegi, achiel kuom gik ma morowa ahinya en geno madier ma wan-go mar yudo resruok ka igolonwa gik ma kelonwa lit kod achiedh nade duto. (Zab. 37:9-11; Isa. 25:8; 33:24) Par ane kaka wabiro bedo mamor ka Jehova tieko wasikwa duto kae to rwakowa e piny manyien mopong’ gi kuwe kod tim makare! To mano kaka odiechiengno biro bedo odiechieng goyo erokamano!—Fwe. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Ing’ado mar timo ang’o e higa mar 2015 duto?

15 Wageno yudo gueth mogundho kowuok kuom Jehova e higa mar 2015. En adier ni wanyalo romo gi tembe moko bende. Gima wang’eyo en ni Jehova ok bi jwang’owa ngang’ kata ang’o ma timre. (Rapar 31:8; Zab. 9:9, 10) Obiro dhi nyime miyowa gik ma wadwaro e ngimawa mondo wadhi nyime tiyone. Kuom mano, wang’aduru mar siko gi chuny ma Habakkuk ne nigo ka nowacho niya: “Kata obedo ni ng’owo ok thiew, kendo mzabibu gi zeituni ok nyagi, bende puothe ok chieg cham, kendo rombe gi dhok onge e dala, to pod anamor amora kuom [Jehova], kendo anabed moil kuom Nyasaye jawarna.” (Hab. 3:17, 18, Luo, 1976) Ee, e higa mar 2015 duto, mad wadhi nyime paro gueth ma waseyudo mondo ochwalwa watim gima ndiko ma higani jiwowago niya: ‘Gouru erokamano ne Jehova, nimar ober.’—Zab. 106:1.

^ par. 10 Nyinge moko oloki e sulani.