Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Gimomiyo Watimoga Nyasi mar Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa

Gimomiyo Watimoga Nyasi mar Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa

“Sikuru ka utimo ma mondo uparago.” —1 KOR. 11:24.

1, 2. Ang’o ma Yesu notimo e odhiambo mar Nisan 14, e higa mar 33? (Ne picha manie chak sulani.)

EN ODHIAMBO mar Nisan 14, e higa mar 33 E Ndalowa. Piny oseyuso, kata kamano dwe osewuok duto kendo orieny maler Jerusalem. Yesu gi jootene osetieko chamo Pasaka, ka giparogo kaka ne ores Jo-Israel ka giwuok e tuech Misri higini 1,500 motelo ne kindeno. Yesu koro odong’ gi jootene 11, kendo ochako nyasi moro makende. Nyasino en miparogo thone ma ne dhi timore ka pok odiechiengno orumo. *Math. 26:1, 2.

2 Yesu guedho makate molos gi mogo ma ok oketie thowi kae to omiyo jootene kowacho kama: “Kawuru ucham.” Okawo okombe moting’o divai bende kae to ogoyo erokamano kowacho niya: “Madheuru uduto.” (Math. 26:26, 27) Onge chiemo machielo ma Yesu miyogi, kata kamano nitie weche mathoth ma odhi nyisogi e otieno makendeno.

3. Wabiro nono penjo mage e sulani?

3 Kamano e kaka Yesu nochako Rapar mar thone ma bende iluongo ni “Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa.” (1 Kor. 11:20)  Ng’ato nyalo penjore kama: Ang’o momiyo onego watim rapar mar tho Yesu? Makate gi divai ne ochung’ne ang’o? Ere kaka wanyalo ikore ne Rapar? Gin ng’a gini mowinjore ocham makate kendo omadh divai? To Jokristo onego one nade weche ma Ndiko wacho kuom geno ma gin-go?

GIMOMIYO WATIMOGA RAPAR MAR THO YESU

4. Tho mar Yesu noyawonwa thuolo mane?

4 Nikech wan koth Adam, nonyuolwa gi richo kendo watho. (Rumi 5:12) Onge ng’ato ang’ata ma nyalo chiwo ngimane kaka rawar ne Nyasaye mondo oresrego owuon kata oresgo jomoko. (Zab. 49:6-9) Kata kamano, kokalo kuom thone, Yesu nochulo rawar ma Nyasaye noyiego, ma en ringrene makare kod rembe ma nochuer. Kane Yesu ochiwo nengo mar rawar ne Nyasaye, noyawo thuolo mondo wayud resruok kigolowa e richo kod tho kendo mondo wayud mich mar ngima mochwere.Rumi 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Wang’eyo nade ni Nyasaye gi Kristo ohero dhano? (b) Ang’o momiyo onego wabedie e rapar mar tho Yesu?

5 Chenro mar chiwo rawar nyiso ayanga ni Nyasaye ohero ji duto. (Joh. 3:16) Misango ma Yesu nochiwo bende nyiso maler ni en bende oherowa. E momiyo kane pod en e polo kotiyo gi Nyasaye kaka “jatich molony,” ne ‘omor gi yawuot ji.’ (Nge. 8:30, 31) Hera ma Jehova gi Yesu osenyisowa miyo watimo rapar mar tho Yesu ka wagoyo erokamano kendo luwo chik ma nomiyowa niya: “Sikuru ka utimo ma mondo uparago.”1 Kor. 11:23-25.

MAKATE GI DIVAI OCHUNG’ NE ANG’O?

6. Onego wane nade makate gi divai e nyasi mar Rapar?

6 Kane Yesu chako nyasi mar Rapar mar thone, ne ok oloko makate gi divai e yor hono mobedo ringre kod rembe masie. Kar mano, nowacho kama e wi makate: “Mani ochung’ ne ringra.” To kowuoyo e wi divai, nowacho niya: “Mani ochung’ ne ‘remba mar singruok,’ ma biro chuer nikech ji mang’eny.” (Mari. 14:22-24) Omiyo, nenore maler ni makate gi divai ok ne gin ringre Yesu gi rembe masie.

7. Makate mitiyogo e Rapar ochung’ ne ang’o?

7 Kane Yesu chako nyasi makendeno e higa mar 33, notiyo gi makate ma ok oketie thowi ma nodong’ kane gisechamo Pasaka. (Wuok 12:8) E Muma, thowi itiyogago kiwuoyo kuom chilo kata richo. (Math 16:6, 11, 12; Luka 12:1) Omiyo ne en gima owinjore chuth kane Yesu otiyo gi makate ma ok oketie thowi, nikech makateno nochung’ ne ringrene ma onge richo. (Hib. 7:26) Kuom mano, makate molos gi mogo ma onge thowi e ma itiyogo e Rapar.

8. Divai mitiyogo e Rapar ochung’ ne ang’o?

8 Divai ma Yesu notiyogo e Nisan 14 e higa mar 33, nochung’ne rembe mana kaka divai ma watiyogo e Rapar kindegi. Rembe ne ochuer Golgotha ma ne ni oko mar Jerusalem mondo “owe ne ji mang’eny richogi.” (Math. 26:28; 27:33) Nikech makate gi divai ma itiyogo e Rapar ochung’ ne misango ma nengone tek ma Yesu nochiwo mondo oresgo joma winjo Nyasaye, kendo wamor ahinya gi mich ma jaberno, owinjore mondo ng’ato ka ng’ato kuomwa oikre mar dhi e Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa ma itimoga higa ka higa.

YORE MOKO MAG TIMO IKRUOK

9. (a) Ang’o momiyo onego waluw chenro moketi mar somo Muma e kinde Rapar? (b) In iwuon ineno nade mich mar rawar?

9 Wanyalo paro matut gik ma Yesu notimo ka pok otho kuom somo Muma e kinde Rapar ka waluwo chenro ma yudore e bug Nono Ndiko Pile. Timo kamano biro konyowa  mondo waik chunywa ne Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa. * Nyaminwa moro nondiko niya: “Wajabedo gi siso mar dhi e Rapar. En nyasi ma medoga bedo makende ahinya higa ka higa. Anyalo paro kinde ma ne wan e liel . . . , ka ang’iyo ringre wuonwa ma ne otho. Naneno adier gimomiyo ne rawar dwarore. . . . Nang’eyo ndiko duto kendo nanyalo lerogi maber! Kata kamano kane lit mar tho odonjo e chunya, paro gik ma rawar biro timo nomiyo chunya bet obede gi kuwe.” Sama waikore ne Rapar, ber mondo wapar matut kaka misango ma Yesu nochiwo golowa e tuech mar richo kod tho.

Ti gi chenro moketi mondo iik chunyi ne Rapar (Ne paragraf mar 9)

10. Ikruok ne Rapar nyalo miyo wakaw okang’ mane e tijwa mar lendo?

10 Ikruok ne Rapar nyalo dwaro ni watim chenro mondo wamed lendo e okang’ momedore, kaka bedo jopainia makonyo e kinde Rapar. Sama wagwelo joma wapuonjorego Muma kod jomamoko e nyasi mar Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa, wabiro bedo mamor wuoyo e wi Nyasaye, Wuode kod guethgo morito jogo ma moro chuny Jehova kendo pako nyinge.—Zab. 148:12, 13.

11. Ere kaka Jo-Korintho moko ne chamo makate kendo madho divai e Rapar e yo ma ok owinjore?

11 Sama iikori ne Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa, non ane weche ma jaote Paulo nondiko ne Jokristo ma ne ni e kanyakla ma Korintho. (Som 1 Jo-Korintho 11:27-34.) Paulo nochiwo siem ni ng’ato ang’ata ma chamo makate kendo madho divai e yo ma ok owinjore, “ketho kuom wach ringre Ruodhwa kod rembe.” Kuom mano Jakristo mowal kuom roho “onego okwong ononre eka one kabe owuon owinjore.” Bang’ mano eka onyalo chamo makate kendo madho divai. Nono, to “otimo kamano kokelogo kum kuome owuon.” Nikech ok ne gitim gik moko e yo makare, thoth Jo-Korintho ne ‘yomyom kendo tuwore,’ to jomoko winjruokgi gi Nyasaye ne ok ber ma ne inyalo wachi ni ‘ginindo e tho.’ Nyalo bedo ni moko kuomgi ne chiemo kendo metho ahinya ka pok Rapar ochakore kata ka nyasino dhi nyime. Mano ne miyo pachgi kaachiel gi winjruokgi gi Nyasaye ok bed maber. Chamo makate kendo madho divai e yo ma ok owinjore kamano, nomiyo Nyasaye odagigi.

12. (a) Paulo nopimo Rapar gi ang’o, to nochiwo siem mane ne joma chamo makate kendo madho divai? (b) Jakristo mowal onego otim ang’o kapo ni otimo richo maduong’?

 12 Paulo nopimo Rapar gi chiemo ma dhano mang’eny oriworee, kendo nosiemo joma chame niya: “Ok dubed ni umadho okombe mar Jehova kod okombe mar jochiende; ok dubed ni uchiemo e ‘mesa mar Jehova’ kendo e mesa mar jochiende.” (1 Kor. 10:16-21) Kapo ni Jakristo moro ma chamoga makate kendo madhoga divai e nyasi mar Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa otimo richo maduong’, onego omany kony. (Som Jakobo 5:14-16.) Ka Jakristo mowalno onyago ‘olemo ma nyiso ni oseloko chunye oa e richo,’ mano koro ok nyis ni ochayo misango mar Yesu ka ochamo makate kendo omadho divai e Rapar.—Luka 3:8.

13. Ang’o momiyo ber ka walemo e wi geno ma Nyasaye omiyowa?

13 Sama ng’ato ka ng’ato kuomwa ikore ne Rapar, nyalo bedo maber ka walamo kendo paro matut e wi geno ma Nyasaye omiyowa. Onge jatich Jehova moro amora mochiworene kendo ma jalup Wuode ma diher nyiso achaya ne misango mar Yesu kuom chamo makate kendo madho divai e Rapar ka onge gimoro amora ma nyiso ayanga ni en Jakristo mowal. Kuom mano, ere kaka ng’ato nyalo fwenyo ni onego ocham makate kendo omadh divai e Rapar kata ni ok onego otim kamano?

JOMAGE MONEGO OCHAM MAKATE KENDO OMADH DIVAI?

14. Singruok manyien otudore nade gi wach chamo makate kendo madho divai e Rapar?

14 Jogo mowinjore ocham makate kendo omadh divai gin mana joma ni gadier chuth ni ginie singruok manyien. Yesu nowacho kama kowuoyo e wi divai: “Okombeni ochung’ ne singruok manyien kokalo kuom remba.” (1 Kor. 11:25) Nyasaye notiyo gi janabi Jeremia mondo okor ni ne odhi timo singruok manyien mopogore gi singruok mar Chik ma ne otimo chon gi Jo-Israel. (Som Yeremia 31:31-34.) Nyasaye notimo singruok manyienno mana gi Israel mar roho. (Gal. 6:15, 16) Singruogni nopwodhi gi misango mar Kristo kendo nochako tiyo kane rembe ochuer. (Luka 22:20) Yesu e Jagach mar singruok manyienno, kendo Jokristo mowal mogwel e singruogno yudo pok margi e polo.Hib. 8:6; 9:15.

15. Gin ng’a gini manie singruok mar Pinyruoth, to en gueth mane moritogi ka gichung’ motegno nyaka giko?

15 Jokristo ma chamo makate kendo madho divai ong’eyo maler ni gin jokanyo mag singruok mar Pinyruoth. (Som Luka 12:32.) Joma nobedo jolup Yesu mowal kendo ma nomakore kode kisandogi kaka nosande ne dhi locho kode e polo. (Fili. 3:10) To nikech ginie singruok mar Pinyruoth, Jokristo mowalgo biro locho gi Kristo ka gin ruodhi e polo nyaka chieng’. (Fwe. 22:5) Mano e momiyo giwinjore chamo makate kendo madho divai e Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa.

16. Ler ane e yo machuok ndiko mar Jo-Rumi 8:15-17.

16 Mana jogo ma roho maler bedonegi joneno ni gin nyithind Nyasaye e ma onego ocham makate kendo omadh divai e Rapar. (Som Jo-Rumi 8:15-17.) Ne ni Paulo notiyo gi wach a yudore e dho-Aram ni “Aba,” ma tiende ni “Wuonwa!” Mae en wach achiel ma nyathi nyalo tiyogo kodendogo wuon mare ni “baba” kendo koluonge e yor luor ni “wuonwa.” Jokristo moseyudo ‘roho ma ketogi gibed nyithind Nyasaye’ koro bedo nyithinde mowal. Rohono riwore kanyachiel gi chunygi e chiwo neno, ma miyo gibedo gadier ni  gin yawuot Jehova mowal gi roho. Ok en mana ni dak e piny ojogogi. Gin gadier chutho ni ka gichung’ motegno nyaka thogi gibiro dak gi Yesu ka gin jocham gikeni e Pinyruoth manie polo. Kindegi, ji manok kende kuom ji 144,000 ma biro locho gi Kristo e polo, e ma pod odong’ e piny. Gin e ma Jehova ‘ng’at maler osewirogi.’ (1 Joh. 2:20; Fwe. 14:1) En mana kokalo kuom rohone e momiyo gikok ni, “Aba, Wuonwa!” Mano doko winjruok maber ma gin-go gi Nyasaye!

MAK MATEK GENO MA IN-GO

17. Jokristo mowal nigi geno mane, to gineno genono nade?

17 Kapo ni in Jakristo mowal gi roho, geno mar dhi e polo e wach maduong’ monego iket e lamo magi. Sama Muma wuoyo e wi ‘singo ma rwakou e kend’ mar Wuon kisera ma en Yesu Kristo, kaw ni in achiel kuom jogo, kendo ikiyo bedo e kind oganda mar “miaha” mar Kristo. (2 Kor. 11:2; Joh. 3:27-29; Fwe. 21:2, 9-14) Sama Nyasaye wacho e Muma kaka ohero nyithinde mowal kuom roho, iwacho gi ilo niya, “Mano an miwuoyo koda.” To sama Jehova tiyo gi Muma kochikogo yawuote mowalo, roho maler onego ochwali iluw kaka ochiki kendo iwach e chunyi ni, “Mano an e ma inyisa.” Roho mar Nyasaye riwore gi chunyi e chiwo neno ni in gi geno mar dhi e polo.

18. Jokristo manie kueth mar “rombe mamoko” nigi geno mane, to genoni miyo iwinjo nade e chunyi?

18 Ka in achiel kuom joma nie ‘oganda mang’ongo’ mar “rombe mamoko,” Nyasaye osemiyi geno mar dak e piny. (Fwe. 7:9; Joh. 10:16) Igombo ahinya dak e Paradiso nyaka chieng’, kendo ibedo mamor sama iparo matut kuom gima Muma wacho e wi kaka ngima biro chalo e piny kinde mabiro. Igeno neno ka piny opong’ gi kuwe kendo ka idak gi joodu kaachiel gi jomamoko makare. Irito gi siso ahinya kinde ma kech, dhier, chandruok, tuoche, kod tho ok nobedie kendo. (Zab. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Igeno ahinya neno kinde ma ibiro rwako joma ochier ka gin gi geno mar dak nyaka chieng’ e piny. (Joh. 5:28, 29) To mano kaka waduoko ne Jehova erokamano nimar osemiyowa geno ma jaber mar dak e piny! Kata obedo ni ok icham makate kendo ok imadh divai sama itimo Rapar, pod idhi e nyasino nikech timo kamano nyiso ni imor kendo igoyo erokamano kuom misango mar rawar ma Yesu Kristo nochiwo.

BE INIBEDIE?

19, 20. (a) Geno ma Nyasaye omiyi nyalo bedoni nade geno madier? (b) Ang’o momiyo ibiro dhi e nyasi mar Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa?

19 Kata bed ni in gi geno mar dak e piny kata dhi e polo, genono nyalo bedo madier mana ka iketo yie kuom Jehova Nyasaye, Yesu Kristo, kod rawar. Sama idhi e Rapar, ibiro yudo thuolo mar paro matut kuom geno ma in-go kendo neno kaka tho mar Yesu en gima duong’ ahinya. Omiyo tem matek mondo ibed achiel kuom ji tara gi tara ma biro bedo e Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa ma ibiro tim chieng’ Tich Abich, April 3, 2015 ka chieng’ osepodho e Ute Romo kata kuonde mamoko mopogore opogore e piny mangima.

20 Chopo e Rapar biro miyo imed duoko erokamano ne misango mar rawar ma Yesu nochiwo. Chiko iti ne twak mibiro gol biro chwali mondo iher joweteni ka inyisogi gik misepuonjori e wi hera ma Jehova oherogo dhano kaachiel gi dwache maduong’ ne dhano. (Math. 22:34-40) Tem kar nyaloni mondo ibedie e nyasi mar Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa.

^ par. 1 Odiechieng Jo-Yahudi ne chakorega ka chieng’ podho to rumo kinyne ka chieng’ podho.

^ par. 9 Ne Apendiks B12 manie Muma mar New World Translation, kata ne Buk ma Konyowa Puonjore Wach Nyasaye kare mar 16.