Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Penjo Moa Kuom Josombwa

Penjo Moa Kuom Josombwa

Ere kaka iketoga ng’ato obed jaduong’ kata jakony-tich e kanyakla?

E kinde Jokristo mokwongo, jaote Paulo nonyiso jodong-kanyakla man Efeso kama: ‘Ritreuru uwegi kendo rituru kueth duto ma roho maler noketoue jokwath, mondo ukwa kanyakla mar Nyasaye ma nong’iewo gi remb Wuode owuon.’ (Tich 20:28)Roho maler konyo nade sama iketo jomoko obed jodongo kod jokony-tich e kanyakla e kindegi?

Mokwongo, roho maler ema notayo jondik Muma mondo ondik gik ma dwarore ni ng’ato otim eka obed jaduong’ kata jakony-tich. Nitie gik moko apar gauchiel mopogore opogore ma yudore e bug 1 Timotheo 3:1-7 ma dwarore ni jaduong’-kanyakla otim. Gik mamoko ma bende dwarore yudore e Tito 1:5-9 kod Jakobo 3:17, 18. Gik monego one kuom ng’at ma dwaro bedo jakony-tich yudore e bug 1 Timotheo 3:8-10, 12, 13. Mar ariyo, joma chiwo paro ni ng’ato owinjore obed jaduong’ kata jakony-tich kod joma ketogi e migepego, kwongo lemo ka gikwayo Jehova otagi gi rohone sama ginono kabe adier owetego chopo kata timo gik ma Ndiko ochanogo e okang’ ma dwarore. Mar adek, owetewa midwaro ket e migepego, onego onyis ni gin gi nyak mag roho mar Nyasaye. (Gal. 5:22, 23) Mano nyiso ni roho mar Nyasaye konyo e weche duto sama idwaro ket ng’ato obed jaduong’ kata jakony-tich.

Kata kamano, en ng’awa sie ma keto ng’ato obed jaduong’ kata jakony-tich? Kinde mosekalo, barupe duto ma ne kwayo mondo oket ng’ato obed jaduong’ kata jakony-tich ne ioro ne bad ofis. E ofis kuno, owete moket gi Bura Matayo ne omi migawo mar nono barupe moorgo kae to ne gipwodho joma owinjore. Bang’ mano, ofis ne oroga ne buch jodongo wach. Kae to jodongo bende, ne nyiso owete moketgo wachno, kendo penjogi kabe giyie gi migepego kod kabe gineno ni giwinjore adier. Gikone ne ilando ne kanyakla wachno.

Wadog ane chien e kinde Jokristo mokwongo. Ne iketoga nade owete e migepe mag kanyakla? Seche moko, joote wegi ema ne keto ng’ato e migawo moro mana kaka ne giyiero chwo moko abiriyo mondo opog ne mond liete chiemo pile ka pile. (Tich 6:1-6) Kata kamano, owetego nyalo bedo ni nosebedo jodongo kapok ne omigi migawo mar pogo chiemo.

Kata obedo ni Ndiko ok ler e yo matut kaka ne iketo owete e migepe e kindego, wanyalo neno ranyisi ma konyowa ng’eyo kaka ne itimo mano.  Muma nyisowa ni kane Paulo gi Barnaba duogo pacho ka gia e wuodhgi mokwongo mar misonari, ‘ne giyiero jodongo ne kanyakla duto, kendo bang’ lemo kod riyo kech, ne giketogi e lwet Jehova, ma koro ne giyie kuome.’ (Tich 14:23) Higini moko bang’e, Paulo nondiko ne Tito ma be ne jadhi kode wuodhene kowachone niya: ‘Naweyi chien e Krete ni mondo ilos gik ma ne pod orem, kendo mondo iket jodongo e mier duto kaka nachiki.’ (Tito 1:5) Kamano bende, Timotheo ma bende nowuotho gi Paulo ahinya, nenore ni ne omi ratiro mar timo kamano. (1 Tim. 5:22) Omiyo waneno ni jorit ma ne lworo ema ne keto owete e migepe mag bedo jodongo, to ok joote kod jodongo ma ne ni Jerusalem.

Kaluwore gi ranyisi ma wanono e Ndikogo, Bura Matayo Joneno mag Jehova osetimo lokruok e yo miketogo jodongo gi jokony-tich e kanyakla. Chakre Septemba 1, 2014, joma bedo jodongo kata jokony-tich iketo kama: Jarit-alwora ka jarit-alwora nono adimba paro ma ochiw e wi owetego. E juma motimoe limbe e kanyakla, obiro temo ng’eyo owete ma jodongo ochiwo nyingegi, kendo tiyo kodgi e tij lendo ka mano nyalore. Bang’ bet piny gi jodongo e kanyakla ka ginono chal mar owetego, jarit-alwora nigi ting’ mar keto owete mowuo kuomgigo obed jodongo kata jokony-tich e kanyakla duto manie alworane. Kuom timo kamano, chenrono chiegni chalo gi gima ne itimo e kinde Jokristo mokwongo.

Jodongo wuoyo gi jarit-alwora e wi owadwa moro kabe ochopo weche manie Ndiko (Malawi)

Gin ng’a gini ma chopo migepe mopogore opogore e chenroni? Kinde duto, “jatichno mogen” ema nigi ting’ maduong’ mar chiwo chiemb chuny ne jood Kristo. (Math. 24:45-47) Mano oriwo nono Ndiko kitayogi gi roho maler mondo gichiw yo monego oluwgo puonj mag Muma ma tayo kaka kanyakla onego ochan e piny ngima. Jatich mogenno bende ema keto owete obed jorit-alwora, kod owete ma bedo e Komiti mar Bad Ofis. Kae to, moro ka moro kuom bede ofisego chiwo kony kaka inyalo luw paro ma jatich mogen ogolo. Buche mag jodongo nigi ting’ mar nono adimba kabe owadwa moro luwo kendo chopo weche manie Ndiko ma wuoyo kuom joma dwaro bedo jodongo kata jokony-tich. Jarit-alwora nigi ting’ maduong’ mar nono adimba paro ma jodongo ogolo e wi ng’at midwa ket jaduong’ kata jakony-tich kendo keto wachno e lamo. Bang’ timo kamano, onyalo keto owete mowinjore e migepego.

Ka wang’eyo malong’o kaka iketo owete obed jodongo gi jokony-tich, mano biro miyo wane kaka roho maler konyo e chenroni. Mano miyo wamedo geno owete mosemi migepe mag tayo kanyakla mag Jokristo kendo wamiyogi luor.—Hib. 13:7, 17.

 Joneno ariyo miwuoyo kuomgi e bug Fweny 11 gin ng’a gini?

Fweny 11:3 wuoyo e wi joneno moko ariyo ma ne dhi koro wach kuom ndalo 1,260. Ndikono medo wacho ni ondiek ne dhi ‘loyogi kendo negogi.’ Kata kamano, “bang’ ndalo adek gi nus,” ne gidhi bedo mangima kendo, to mano ne dhi miyo kibaji maduong’ omak ji duto monenogi.—Fwe. 11:7, 11.

Joneno ariyogo gin jomage? Weche momedore manie ndikono konyowa fwenyogi. Mokwongo, ipimogi gi “yedhe ariyo mag zeituni,” kod “teche ariyo mochung’.” (Fwe. 11:4) Ma paronwa rachung taya kod yedhe zeituni ma iwuoyo kuomgi e weche ma Zekaria nokoro. Yedhe zeituni ariyogo nochung’ ne “yawuot mo ariyo” tiende ni yawuowi ariyo mowir, ma gin Zerubbabel kod Joshua Jadolo Maduong’ ka ‘gichung’ but Ruodh piny ngima.’ (Zek. 4:1-3, 14) Mar ariyo, iwacho ni joneno ariyogo timo honni machalo gi ma Musa gi Elija notimo.—Pim Fweny 11:5, 6 gi Kwan 16:1-7, 28-35 kod 1 Ruodhi 17:1; 18:41-45.

En wach mane machalre e weche ariyogo? Moro ka moro kuomgi wuoyo e wi jotich Nyasaye ma nowir kendo ma notayo oganda Nyasaye e weche lamo kinde ma ne weche tekie. Omiyo mondo weche ma ne okor e Fweny 11 ochopi, owete mowir ma ne tayo jo Nyasaye kane ichungo Pinyruodh Nyasaye e polo e higa mar 1914 nolendo kuom higni adek gi nus “ka girwakore gi gunia.”

E giko kinde ma ne gilendoe ka girwakore gi gunia, Jokristo mowirgi ne chalo ka joma onegi kane obolgi e od tuech kuom kinde matin ma ipimo gi ndalo adek gi nus. E wang’ wasik oganda Nyasaye, tij oganda Nyasaye ne ochung chuth kendo jowasike nobedo mamor sidang’.—Fwe. 11:8-10.

Kata kamano, mana kaka weche ma nokorgo nonyiso, bang’ ndalo adek gi nus, joneno ariyogo nochako obedo mangima kendo. Ne ogol owete mowirgo e od tuech, kendo moko kuomgi ma nochung’ motegno, Nyasaye nomiyo migawo makende kokalo kuom Ruodhgi Yesu Kristo. E higa mar 1919 ne e kind joma noketi mondo obed “jatichno mogen, kendo mariek” ka gipidho oganda Nyasaye gi chiemb chuny e ndalo mag giko.—Math. 24:45-47; Fwe. 11:11, 12.

Fweny 11:1, 2 tudo gik ma ne otimoregi gi kinde ma ne idhi pim hekalu mar roho. Malaki sula mar 3 wuoyo e wi nono hekalu mar roho, kae to bang’e iluwe gi kinde mag pwodhe mondo obed maler. (Mal. 3:1-4) Tij pwodho hekalu ne dhi kawo kinde maromo nade? Nochakore e higa mar 1914 nyaka e chak higa mar 1919. Kindeno noriwo ndalo 1,260 (dweche 42) kaachiel gi ndalo adek gi nus mowuo kuomgi e yor ngero e Fweny 11.

Mano kaka wamor ni Jehova noloso chenro mar pwodho hekalu mar roho kopwodhogo ogandane moyiero ma timo timbe mabeyo! (Tito 2:14) Wamor kod ranyisi miketonwa gi Jokristo mowal ma ne tayo tij lendo ka gichung’ motegno e kinde ma ne itemogieno, mi omiyo gibedo joneno ariyo miwuoyo kuomgi e yor ranyisi. *