Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MOA E GIWA MACHON

“Eureka Drama” Nokonyo Ji Mang’eny Yudo Adiera

“Eureka Drama” Nokonyo Ji Mang’eny Yudo Adiera

E HIGINI mag 1800 kane ji manyo dhahabu gi kinda e boma mar California e piny Amerka, kane ng’ato oyudo dhahabu nojakok ni, “Eureka!” Tiend wachno en ni “Ayude!” Charles Taze Russell kaachiel gi Jopuonjre mag Muma wetene to noyudo gimoro maber miwuoro—adiera manie Muma. Kendo ne gin gi siso mar lando ne jomoko adierago.

Ka nochopo higa mar 1914, ji tara gi tara e taonde madongo, nochokore mondo one sinema miluongo ni “Photo-Drama of Creation,” ma ne kawo seche aboro. Sinemano nolos gi riwruok marwa miluongo ni International Bible Students Association (I.B.S.A.). Sinemani ne wuoyo e wi gik mantie Muma kendo kuonde moko e sinemano ne nyiso vidio, ne nitie piche maluwore luwore ma nigi rangi mopogore opogore, dwol malero gik matimore, kaachiel gi thum mayom. Nonyiso gik ma notimore chakre chwech, gik mosetimore e ngima dhano, nyaka gik mabiro timore bang’ Loch mar Yesu Kristo mar Higini Gana Achiel.—Fwe. 20:4. *

Masin ma ne tiyo gi gas ema nitiyogo e nyiso sinemano

To nade joma nodak e taonde matindo kod mier manie gwenge mosokore? Mondo omi joma ne gombo yudo adiera otim kamano, ka nochopo dwe mar Agost 1914, I.B.S.A. noloso “Photo-Drama” e yo machielo maonge vidio kendo mayot ting’o, to ne iluonge ni “Eureka Drama.” Ne nitie “Eureka Drama” tieng’ adek e dhok mopogore opogore, kendo ng’ato ne nyalo yiero dhok modwaro: “Eureka X” noting’o dwol mar jal malero gik matimore koda thum. “Eureka Y” noting’o dwol duto ma nomaki kaachiel gi piche maluwore luwore. To “Eureka Family Drama” ma nolos mondo oti godo e udi, noting’o dwond ng’at malero mana weche moko moyier mag gik matimore koda wende. Ng’ato ne nyalo yudo thumb san (phonographs) kaachiel gi masinde mag nyiso sinema ma nengogi ok ne tek.

Jopuonjre mag Muma koro ne nyalo chopo ne joma odak e gwenge koda alwora ma wach Pinyruoth ne pok ochopoe maok giting’ore gi masinde madongo mag nyiso sinema kendo ne ok gikwa chudo moro amora. “Eureka X” ma ne golo mana dwol kende ne inyalo winji odiechieng’ kata otieno. To masin ma ne nyiso “Eureka Y” ne tiyo gi gas to ok sitima. Ripot moro ma noketi e Watch Tower mogo e dho-Finland nowacho niya: “Sani koro wanyalo nyiso pichego chiegni kamoro amora.” Mano ne en adier.

Kar mondo ne Jopuonjre mag Muma ochul udi madongo mondo ginyisie sinemago, ne gijokwayo kuonde maok chul machalo kaka skul, udi mitiyogo e ng’ado  buche, stesen mag gach reru, kata e ute joma ne nigi kor budho madongo. Thothne ne inyiso sinembego oko kitiyo gi otamba maduong’ marachar molier maber e kor ot. Anthony Hambuch nondiko niya: “Jopur moko ne jochano yiende e puothe ma gipidhoe olembe mondo otigo kaka kombe sama giwinjo program.” Owete ma ne nyiso “Eureka” ne ting’o gige nyiso sinema, osikegi, kaachiel gi gige tedo e gari ma ne iywayo gi farese ma ne giluongo ni “Drama wagon.”

Seche moko kwan mar joma ne neno “Eureka” ne nyalo bedo manok kata ji miche. E taon moro e piny Amerka ma nigi ji 150, ji 400 nochokore e skul moro mondo gine sinemano. Kuonde moko jomoko ne wuotho kilomita 8 ka gidhi neno “Eureka Drama.” E piny Sweden, jirende Charlotte Ahlberg nochokore e ode ma ne tin mondo one sinemano. Sinemano “nomulo chunygi gadier.” Ji 1,500 nobiro neno sinemano e taon moro matin man Australia kama ne ikunyoe kite ma nengogi tek. Gaset mar Watch Tower nondiko ni e skunde koda kolej, “profese kaachiel gi jopuonjre ne mor ahinya neno piche kendo winjo dwol ma nomaki” mag dramano. Ji nohero ahinya “Eureka Drama” kata mana kuonde ma ne inyisoe sinembe michulo.

CHWOYO KODHI MAG ADIERA

“Eureka Drama” nokonyo ahinya e chenro moro ma ne iluongo ni “Class Extension Work,” ma Jopuonjre mag Muma ne oro jomoko mondo odhi ochak klase manyien mag puonjruok. Ok wanyal wacho kwan mar joma noneno “Eureka Drama.” Thoth dramago ne itiyogo pile. Kata kamano, e higa mar 1915, grube 14 kuom 86 ema ne chiwo ripot maok obare. Ripot ma ne ondiki e giko higano, nowacho ni ji mokalo milion achiel noseneno “Eureka” kata obedo ni ne ok giyudo ripode duto. Ji 30,000 nokwayo mondo oornegi bugewa malero Muma.

Nyalo bedo ni “Eureka Drama” osechako lal mos mos e pach ji. Kata kamano, chakre Australia nyaka Argentina, South Africa nyaka British Isles, India nyaka Caribbea, ji tara gi tara noneno drama makendeni. Thothgi noyudo adiera mag Muma ma en gima nengone duong’ moloyo dhahabu kendo ne ginyalo kok niya, “Eureka!”

^ par. 4 Ne sula mawacho ni “Moa e Giwa Machon—Osekawo Higini 100 Chakre Los Sinema ma Nogero Yie mar Ji” e Ohinga mar Jarito ma Februar 15, 2014, ite mar 30-32.