Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Los ‘Yo Miwuothoe Obed Mopiye’ Mondo Itim Dongruok

Los ‘Yo Miwuothoe Obed Mopiye’ Mondo Itim Dongruok

KANE oganda Nyasaye owuok Babulon e higa 537 Ka Ndalowa Podi, Jehova noketo pache e yo ma ne gidhi luwo sama gidok Jerusalem. Nowachonegi kama: “Losuru ni ji yo; buguru lowo, buguru lowo e ndara; goluru kite.” (Isa. 62:10) Tem ane paro kaka moko kuom Jo-Yahudi nyalo bedo ni notimo sama giloso yorno. Nyalo bedo ni moko kuomgi notelo mondo obug kuonde ma noling’ore kendo yuoyo kuonde ma notimo thuche obed mopiye. Kuom timo kamano, ne gidhi konyo ahinya owetegi ma ne biro luwo yorego ka gidok thurgi Jerusalem.

Wanyalo kawo wachni kaka ranyisi malero gima wajotimo sama waluwo yo moro mar tiyo ne Jehova. Jehova dwaro ni jotichne duto oluw yorno maok giyudo pek maok ochuno. Onyisowa niya e Muma: ‘Par yo miwuothoe mondo obedi mopiye, timni duto mondo obedi mochikore tir.’ (Nge. 4:26) Bed ni in rawera kata hiki okalo bedo rawera, inyalo neno kaka puonj ma Nyasaye chiwoni en puonj mariek miwuoro.

IK YO KUOM TIMO YIERO MANYISO RIEKO

Nyalo bedo ni isewinjo ka ji wuoyo e wi rawera moro kama: ‘Ng’ane tinde odich, tich lare alara.’ Thoth rowere gin joma riek, ma dendgi ngima kendo nigi teko mang’eny kendo gigombo ahinya mondo ngimagi odhi maber. Muma wacho adier niya: “Teko mar ringregi e ma yawuowi sungorego.” (Nge. 20:29) Rawera matiyo gi nyalo mage kaachiel gi tekone duto e tiyo ne Jehova, nyalo bedo gadier ni obiro bedo mamor kendo timo dongruok e tij Jehova.

Mana kaka waduto wang’eyo, jopiny ohero tiyo ahinya gi teko mag rowere. Sama Janeno ma en rawera okalo penj maber e skul, jopuonj koda nyithindo wetene nyalo temo jiwe odhi nyime gi luwo somo mamalo ahinya mondo obi okonye obed gi ngima maber e kinde mabiro. Nyaminwa kata owadwa mong’eyo ng’wech ahinya nyalo yudo ka ji temo yondhe mondo odhi nyime keto ng’wech ema  obed tije e ngimane. Be gima kamano osetimoreni, koso be ing’eyo ng’at masani nie chal ma kamano? En ang’o manyalo konyo Jakristo mondo otim yiero mariek?

Puonj mag Muma nyalo konyo ng’ato mondo oikre luwo yo maberie moloyo e ngima. Eklestiastes 12:1 wacho kama: “Par bende Jachwechni ka podi in rawera.” Ere kaka in kata osiepni moro unyalo ‘paro Jachwechu’?

Par ane gima notimore ne Eric * mawuok West Africa. Nohero ahinya tugo opich tielo. Kane Eric ochopo jahigini 15, noyiere mondo otug e tim mar pinygi. Mano nyiso ni bang’ kinde matin ne idhi miye tiegruok mamalo ahinya e pinje mag Ulaya, kendo mano ne nyalo miyo obed jatugo mang’ula michulo. Kata kamano, ere kaka Eric ne dhi ‘paro Jachwechne kapod en rawera’? To ranyisi mar Eric nyalo puonji kata puonjo osiepni ang’o?

Kinde ma Eric ne nie skul, nochako puonjore Muma gi Joneno mag Jehova. Omiyo nopuonjore ni Jachwechne kende ema ne dhi tieko chandruoge duto mag dhano chuth. Eric noneno kaka en gima owinjore ahinya mondo oti gi thuolo koda tekone e timo dwaro mar Nyasaye. Mano nomiyo ong’ado ni koro ok obi keto tugo opira obed tich motimo e ngimane. Bang’e nobatise kendo nochako timo dongruok e wach Nyasaye. Bang’ kinde nobedo jakony tich kae to bang’e nogwele e Skund Muma ne Owete Maok Nie Kend.

Ka dine Eric oyiero luwo weche tuke doyudo mwandu koda huma mang’eny. Kata kamano nofwenyo adiera mar Muma niya: ‘Ng’a ma jamoko paro e chunye ni mwandu ma en-go bedone kaka dalane mochiel moritore gohinga mabor.’ (Nge. 18:11) Ka kuom adier, rit ma mwandu miyo ng’ato en gima iparo apara. E wi mano, thoth joma manyo mwandu gi kinda ‘chwowo chunygi gi chandruok mathoth.’—1 Tim. 6:9, 10.

Gima morowa en ni rowere mang’eny oseyudo mor kod kuwe mosiko kuom tiyo ne Nyasaye gi thuologi duto. Eric wacho kama: “An achiel kuom joma nie ‘tim’ maduong’ ma tiyo ne Jehova gi thuologi duto. Mano e kama berie moloyo ma ng’ato nyalo betie, kendo adwoko ne Jehova erokamano kuom siemona yo makende mar yudo mor madier e ngima.”

To nade in? Kar lawori gi mwandu gi huma mag piny, donge nyalo bedo maber ka iyiero “yo” mabiro konyi mondo iyud thuolo mang’eny mag tiyo ne Jehova?—Ne sanduk ma wiye wacho ni“ Yud Ber ma Ng’ato ok Nyal Yudo e Yunivasiti.”

GOL GIK MANYALO CHWANYI E YO

Kane owadwa moro gi jaode olimo Bethel ma Amerka, ne gineno kaka owete gi nyimine ma ne tiyo ne Jehova kuno ne mor sidang’. Bang’e nyaminwano nondiko niya: “Ne waseng’iyo gi ngimawa mapile ma koro ok ne wane gimarach.” Ne ging’ado mar tiyo gi thuolo momedore kod tekogi mondo giti ne Jehova e okang’ malach.

Nitie kinde ma lokruok ma ne gidwaro timono ne nenore ka gima tek. Kata kamano, chieng’ moro kane ginono Ndiko modiechieng’no ma ne en Johana 8:31, ne giparo matut kuom weche ma Yesu nowacho niya: “Un kusiko e wachna, eka unubed jopuonjrena adier.” Bang’ nono Ndikono ne ging’ado e pachgi niya: “Gimoro amora ma wabiro timo mondo ngimawa obed mayot ok bi dhi nono.” Ne giuso odgi ma thagalany, giwere gi gik moko maok ochuno, kae to gidar ma gidhi e kanyakla ma jolendo ne dwaroree ahinya. Sani gin jopainia, to seche moko gikonyo e gero Ute Romo kendo gijochiwore tiyo e chokruoge mag distrikt. Gineno nade lokruoge ma ne gitimo? Giwacho kama: “Wawuoro ahinya kaka sani wan gi mor nikech wadak e ngima mayot, ka watimo mana gima riwruok mar oganda Jehova jiwowa mondo watim.”

SIK E YO MAR TIMO DONGRUOK

Suleman nondiko niya: “Ing’i nyime tir, kendo chik wang’i e yo manie nyimi.” (Nge. 4:25) Mana kaka dereba mochiko wang’e tir e ndara, onego watang’ ne gik manyalo galo pachwa ma monwa bedo gi chenro mar tiyo ne Nyasaye kendo chopo chenrogo.

Gin chenro mage ma inyalo keto e tiyo ne Nyasaye? Achiel kuomgi en tiyo ne Nyasaye gi thuoloni duto. Machielo nyalo bedo dhi e kanyakla  man gi alwora maduong’ mar lendo to jolendo ema nok. Seche moko inyalo dhi e kanyakla ma nigi jolendo moromo mak mana ni gitin gi jodongo kod jokony-tich. Be inyalo dhi e achiel kuom kanyakla machalo kamago? Inyalo wuoyo gi jarit-alwora mondo ine ka inyalo konyo. Kapo ni diher dhi e kanyakla man mabor moloyo, inyalo penjo mondo iyud weche e wi kanyakla man kuonde maboyo manyalo dwaro kony. *

We wadog ane kendo e weche mayudore e Isaiah 62:10. Jo-Yahudi moko nyalo bedo ni notiyo matek ahinya mondo gibug yore kendo loso yo madhi Jerusalem mondo oganda Nyasaye odog thurgi. Kaponi sani itimo kinda mar chopo chenro mar tiyo ne Nyasaye, kik chunyi ol. In bende Nyasaye nyalo konyi mondo ichop chenrogo. Dhi nyime kwayo Jehova omiyi rieko sama idhi nyime golo gik manyalo geng’i. Kitimo kamano, ibiro neno kaka obiro konyi loso ‘yo miwuothoe obed mopiye.’—Nge. 4:26.

^ par. 8 Nying oloki.

^ par. 18 Ne bug Tengenezo Linalofanya Mapenzi ya Yehova, e ite mag 111-112.