Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Tim Yiero Manyiso Rieko Kapod In Rawera

Tim Yiero Manyiso Rieko Kapod In Rawera

“Yawuowi bende gi nyiri . . . gipak nying Jehova.”—Zab. 148:12, 13.

1. Gin thuolo mage ma Jokristo ma rowere nigo?

WADAK e kinde ma ji timoe yiero maduong’ ahinya e ngimagi. Mopogore gi kinde moro amora, sani ji tara gi tara mawuok e ogendini duto biro e lamo madier. (Fwe. 7:9, 10) Rowere mathoth yudo nyak maber sama gikonyo ji mondo ong’e adiera mag Muma mareso ngima ji. (Fwe. 22:17) Rowere moko tayo puonjruoge mag Muma ka gikonyo ji mondo obed gi ngima maber. Moko to dhi e gwenge mamoko miwachoe dhok mopogore gi maggi mondo giland wach maber gi kinda. (Zab. 110:3; Isa. 52:7) Ere kaka inyalo medo riwo lwedo tich ma jotich Jehova timo gie kindegi?

2. Ranyisi mar Timotheo nyiso nade ni Jehova oikore miyo rowere migepe? (Ne picha manie chak sulani.)

2 Ka in rawera, inyalo timo yiero moko ma bang’e biro miyi thuolo mabeyo mag tiyo tije Nyasaye. Kuom ranyisi, nenore ni Timotheo notimo yiero manyiso rieko ma nomiyo oyudo migawo mar bedo jamisonari ka en jahigini 20 kama. (Tich 16:1-3) Nenore ni bang’ dweche matin, ka akwede mager nomiyo jaote Paulo owuok e kanyakla mar Thessalonika ma noyudo ochak manyien, nomiyo Timotheo migawo mar dok limo kanyaklano mondo ojiw owetego. (Tich 17:5-15; 1 Thes. 3:1, 2, 6) Nyalo bedo  ni Timotheo nobedo mamor ahinya ka nomiye migawono!

YIERO MADUONG’IE MOLOYO MONEGO ITIM

3. En yiero mane maduong’ie moloyo monego itim, to inyalo time karang’o?

3 Magi e kinde mag timo yiero madongo e ngimani kapod in rawera. Kata kamano, nitie yiero achiel maduong’ie moloyo. En yiero tiyo ne Jehova. Gin kinde mage mowinjore itimie yierono? Jehova chiwo dwoko niya: “Par . . . Jachwechni ka podi in rawera.” (Ekl. 12:1) Yo achiel kende mar ‘paro’ Jehova en kuom tiyone gi chunyi duto. (Rapar 10:12) Tiyo ne Nyasaye gi chunyi duto e yiero maduong’ie moloyo kuom yiero duto mibiro timo. En gima mabiro mulo ngimani nyaka e kinde mabiro.—Zab. 71:5.

4. Mopogore gi yiero tiyo ne Jehova, gin yiero mage madongo machiko kaka ng’ato biro tiyo ne Nyasaye?

4 En adier ni yiero mar tiyo ne Jehova ok e yiero kende mamulo ngimani ma kinde mabiro. Kuom ranyisi, inyalo chako paro kabe ibiro kendo kata ibiro kendi, ng’ano mibiro donjogo e kend, koda tich mane mibiro tiyo makeloni yuto. Magi gin yiero madongo, kata kamano, en gima nyiso rieko ka iyiero mokwongo mar tiyo ne Jehova gi chunyi duto. (Rapar 30:19, 20) Nikech ang’o? En nikech yierogo duto otudore. Yiero mitimo kuom wach kend koda tich mibiro tiyo, biro chiko ahinya kaka itiyo ne Nyasaye. (Pim gi Luka 14:16-20.) E wi mano, gombo mari mar tiyo ne Nyasaye bende biro chiko yiero mitimo kuom wach kend koda tich. Kuom mano, chak gi yiero gima duong’ie moloyo e ngimani.—Fili. 1:10.

ONEGO ITIM ANG’O KAPOD IN RAWERA?

5, 6. Chiw ane ranyisi majiwo kaka timo yiero makare nyalo chiwo thuolo mabeyo mag tiyo ne Jehova e okang’ momedore. (Ne bende sula mawacho ni “Yiero Ma Natimo Kapod An Nyathi” mayudore e gochoni.)

5 Bang’ yiero mar tiyo ne Nyasaye, inyalo chako paro matut gima Nyasaye dwaro mondo itim, kae to iyier kaka ibiro tiyone. Owadwa moro mawuok Japan nowacho niya: “Chieng’ moro ka ajahigini 14, ne adhi lendo gi jaduong’-kanyakla ma ofwenyo ni ok ahero tij lendo. Nonyisa gi muolo niya: ‘Yuichiro, dog dala, ibed piny mos mondo ipar matut kuom gik ma Jehova osetimoni.’ Ne atimo mana kaka nonyisano. Ne adhi nyime paro wachno kendo lemo kuom odiechienge moko. Mos mos nachako bedo gi paro mopogore. Mapiyo bang’ mano, nachako bedo mamor gi tij Jehova. Nahero somo sula mawuoyo e wi jomisonari, kae to achako paro kaka datine Nyasaye e okang’ momedore.”

6 Yuichiro medo wacho kama: “Nachako timo yiero moko ma ne nyalo miyo chieng’ moro atine Jehova e pinje mamoko. Kuom ranyisi, nachako puonjora dho-Ingresa. Kane atieko skul, nayiero tich mar puonjo ji dho-Ingresa kuom seche moko e juma mondo ayud kaka nanyalo bedo painia. Kane achopo jahigini 20, nachako puonjora dho-Mongolia kae to adhi limo grup ma ne timo chokruok e dhokno. Bang’ higini ariyo, e higa 2007, ne adhi e piny Mongolia. Kane adhi lendo gi jopainia moko, naneno kaka ji mang’eny ne dwaro ng’eyo adiera, mano nomiyo abedo gi gombo mar bedo e pinyno mondo akony ji. Ne adok Japan mondo atim chenro mar dar. Chakre April 2008, asebedo ka atimo tij painia e piny Mongolia kae. Ngima ok yot ahinya kae. Kata kamano, ji rwako wach maber, kendo asekonyogi mondo gisud machiegni gi Jehova. Aneno ni nayiero timo tich maberie moloyo e ngimana.”

7. Gin yiero mage manyaka watim, to Musa noketonwa ranyisi mane?

7 Ng’ato ka ng’ato nyaka tim yiero mare owuon kuom kaka obiro tiyo gi ngimane ka en Janeno mar Jehova. (Josh. 24:15)  Ok wanyal nyisi ni ikend kata okendi, nyisi ni ng’ano monego ikendrigo, kata ni tich mane monego itim. Ibiro yiero timo kos makawo thuoloni marom nade? Rowere moko ma Jokristo odak e gwenge ma ji odhierie, to moko odak e taonde momewo. E wi mano, un rowere un gi kido, nyalo, gombo, koda lony mopogore opogore, kendo pogruok nitie kuom kaka unyiso yie maru. Samoro ngimau opogore mana kaka ngima Musa nopogore gi mar rowere ma Jo-Hibrania ma nodak e piny Misri machon. Musa nodak e ngima maber ahinya e od ruoth, to rowere mamoko ma Jo-Hibrania wetene ne gin mana wasumbini. (Wuok 1:13, 14; Tich 7:21, 22) Mana kaka in, ne gidak e kinde ma nyaka ne gitim yiero maduong’ ahinya e ngimagi. (Wuok 19:4-6) Moro kamoro ne nyaka yier kabe obiro tiyo ne Jehova gi chunye duto. Musa notimo yiero makare.—Som Jo Hibrania 11:24-27.

8. Rowere madwaro timo yiero e ngimagi nyalo yudo kony kowuok kanye?

8 Jehova konyi timo yiero manyiso rieko kapod in rawera. Omiyi rieko kokalo kuom puonj minyalo tiyogo e chal mopogore opogore. (Zab. 32:8) E wi mano, jonyuolni ma gin Jokristo kod jodong-kanyakla biro konyi ng’eyo kaka inyalo tiyo gi puonjgo. (Nge. 1:8, 9) We waneane puonj adek madongo mayudore e Muma manyalo konyi timo yiero manyiso rieko kendo miyo ibed gi ngima maber e kinde mabiro.

PUONJ ADEK MAG MUMA MANYALO TAYI

9. (a) Ere kaka Jehova omiyowa luor makende kuom wach timo yiero? (b) ‘Dwaro mokwongo Pinyruodh Nyasaye’ miyowa thuolo mage?

9 Dwar mokwongo Pinyruodh Nyasaye gi wachne makare. (Som Mathayo 6:19-21, 24-26, 31-34.) Jehova miyowa luor makende kuom miyowa thuolo mar timo yiero. Ok owach ni onego iland wach mar Pinyruoth e okang’ maromo nade kapod in rawera. Kata kamano, Yesu nomiyowa puonj manyalo konyowa, ma en keto dwaro mag Pinyruoth obed mokwongo. Ka iluwo kaka nowacho, ibiro yudo thuolo mang’eny mag nyiso ni ihero Nyasaye, ihero dhano wadu, kendo nyiso ni ikawo mapek geno mar yudo ngima mochwere. Sama iparo mar donjo e kend koda manyo tich, non kabe yiero mitimo biro miyo ibed gi gombo mar bedo gi gige ringruok mathoth, koso yierono biro nyiso ni in gi kinda mar keto mokwongo Pinyruodh Nyasaye kod wachne makare.

10. Ang’o ma ne miyo Yesu bedo mamor, to gin yiero mage mabiro miyo ibed mamor?

10 Yud mor kuom tiyo ne jomoko. (Som Tich Joote 20:20, 21, 24, 35.) Mano en wach maduong’ ahinya e ngimawa ma Yesu nopuonjowa. Ne en ng’at mamor nikech ne otimo dwach Wuon-gi to ok dwache owuon. Ne omor neno joma muol ka rwako wach maber. (Luka 10:21; Joh. 4:34) Samoro in bende isegabedo mamor nikech ikonyo jomoko. Ka itimo yiero motenore gi puonj ma Yesu nochiwo, ibiro bedo mamor kendo ibiro moro Jehova.—Nge. 27:11.

11. Ang’o momiyo mor ma Baruk ne nigo norumo, to Jehova nomiye siem mane?

11 Wabedo mamor mokalo ka watiyo ne Jehova. (Nge. 16:20) Nyaka bedni Baruk ma ne en jandiko mar Jeremia, wiye nowil gi wachno. Kinde moro ne ok oyud mor mar tiyo ne Jehova. Jehova nonyise kama: “Idwaro mondo ibed ng’a moseyudo duong’? We dwaro kamano : ni mar, ne, anakel gik moko maricho kuom ji duto, . . . to anamiyi ibedi mangima mi anaresi e kuonde duto midhie.” (Yer. 45:3, 5) Iparo nade? Ang’o ma ne nyalo miyo Baruk obed mamor? Dibed dwaro duong’ koso tony ka en jatich Jehova sama iketho Jerusalem?—Jak. 1:12.

12. En yiero mane ma nomiyo Ramiro obedo mamor e ngimane?

 12 Ramiro en owadwa mabedoga mamor sama okonyo jomoko. Owacho niya: “Ne onyuola e ot ma ji odhierie e gweng’ moro mayudore e Andes Mountains. Omiyo kane owadwa maduong’ ochiwore mar tera e yunivasiti, mano ne en thuolo majaber miwuoro. Kata kamano, noyudo eka oa batisa mondo abed Janeno mar Jehova, kendo nayudo migawo maber kane painia moro ogwela mondo adhi alend kode e taon moro matin. Ne adhi e taondno ma apuonjora tij liedo kae to ayawo kara mondo ayud kaka ne anyalo konyora. Ji mang’eny e taondno noyie puonjore Muma. Bang’e, ne adhi e kanyakla moro ma nochak manyien kendo ma ne itimoe chokruok gi dhowa. Koro sani, asetiyo ne Nyasaye e thuolona duto kuom higini apar. Onge tich moro amora ma ne nyalo miyo abed mamor moloyo puonjo ji wach maber e dhoggi.”

Ramiro osebedo mamor kuom tiyo ne Jehova chakre obed rawera (Ne paragraf mar 12)

13. Ang’o momiyo ber ka ng’ato tiyo ne Jehova gi chunye duto kapod en rawera?

13 Bed mamor tiyo ne Jehova kapod in rawera. (Som Eklesiastes 12:1.) Kik ipar ni onego ikwong iyud tich maber eka ichak tiyo ne Jehova bang’e. Kinde maberie moloyo monego ichak tiyo ne Jehova gi chunyi duto en mana sani kapod in rawera kendo kapod ionge gi ting’ mag rito joot. Thoth rowere ok tuwore ahinya kendo gin gi teko mar chopo migepe moko matek. Diher timo ne Jehova ang’o kapod in rawera? Samoro in gi gombo mar bedo painia. Samoro diher lendo e alwora ma ji wachoe dhok machielo. Kata samoro inyalo medo riwo lwedo chenro mag kanyaklau. Kata bed ni in gi gombo mar tiyo ne Nyasaye e migawo mane, pod nyaka ibed gi tich manyalo konyi yudo gik ringruok mochuno. Ibiro yiero tich mane? To ibiro tiyo gi thuolo maromo nade e tiegruok?

 TI GI PUONJ MAG MUMA MONDO ITIM YIERO MANYISO RIEKO

14. En wach mane ma rawera nyaka tang’go sama ochano tich mobiro tiyo e ngimane?

14 Puonj adek mag Muma ma wanenogo biro tayi mondo iyier tich mowinjore. Onge kiawa ni jopuonjni e skul ong’eyo tije mayudore e alworau. Kata samoro nitie joma tiyo gi sirkal manyalo nyisi tich maber ahinya gi alworau kata maber gi kama ichano dhi dakie. En adier ni ginyalo konyi, kata kamano, ber mondo itang’. Joma ok ohero Jehova nyalo pidho e chunyi paro mar hero gik pinyni. (1 Joh. 2:15-17) Ka ichako rango gik manie pinyni, chunyi nyalo wuondi e yo mayot.—Som Ngeche 14:15; Yer. 17:9.

15, 16. Ng’ano mowinjore okonyi maber kodok korka wach yiero tich?

15 Bang’ ng’eyo kit tije mopogore opogore, koro ber kimanyo kony mowinjore. (Nge. 1:5) En ng’ano manyalo konyi yiero tich mowinjore kaluwore gi puonj mag Muma? Many kony kuom joma ohero Jehova, joma oheri, joma ong’eyi maber kendo mong’eyo chal mari. Gibiro konyi maok gipandi mondo ing’e gima inyalo timo koda maok inyal timo. Samoro gima gibiro nyisi biro konyi mondo ichak ipar matut kuom gik michano timo. Ka in gi jonyuol mohero Jehova, mano en gweth maduong’ ahinya nikech ginyalo konyi. Bende, jodong-kanyaklau gin joma olony e weche mag Jehova kendo ginyalo konyi maber. E wi mano, wuo gi jopainia kod jorit-alwora mondo onyisi gimomiyo ne giyiero mar tiyo ne Jehova gi thuologi duto. Ang’o momiyo ne giyiero tiyo ne Nyasaye kuom thuologi duto? Ne gibedo jopainia nade, to ne gikonyore nade kuom weche mag yuto? Gin mor koda gweth mage ma giseyudo?—Nge. 15:22.

16 Joma ong’eyi maber nyalo ng’adoni rieko makonyi gadier. Kuom ranyisi, nade kaponi idwaro weyo skund sekondar gie kore mondo ibed painia mana nikech ok idwar somo matek kaka chik skul dwaro? Ng’at moheri gadier nyalo ng’eyo gimomiyo idwaro weyo skul gie kore. Onyalo konyi mondo ing’e ni timo sinani mondo itiek skul biro konyi mondo kik ibed ng’at ma chunye jok piyo nikech kidono ema dwarore ahinya mondo ng’ato oti ne Jehova nyakachieng’.—Zab. 141:5; Nge. 6:6-10.

17. Gin yiero mage monego watang’go?

17 Ng’ato ang’ata matiyo ne Jehova romoga gi gik manyalo miyo yiene odog chien ma obed mabor gi Jehova. (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8) Kata kamano, nitie tije moko manyalo miyo wabed gi yie mayom yom. Be nitie jomoko e alworau ma ‘yiegi osekethore’ nikech tich ma ne giyiero tiyo? (1 Tim. 1:19) En gima nyiso rieko ka ikwedo yiero moro amora manyalo miyo iketh winjruokni gi Nyasaye.—Nge. 22:3.

TI NE JEHOVA KAPOD IN RAWERA

18, 19. Kapo ni ng’ato ok winj kogombo tiyo ne Jehova e okang’ malach, onego otim ang’o?

18 Kapo ni isebedo kigombo tiyo ne Jehova, ti gi thuolo moro amora momiyi kapod in rawera. Magi e kinde mowinjore ahinya mag timo yiero mabiro miyo iti ne Jehova.—Zab. 148:12, 13.

19 To nade kapo ni pod ok iwinj kigombo tiyo ne Jehova e okang’ malach, onego itim ang’o? Kik chunyi nyosre, dhi mana nyime gero yieni obed motegno kuom Jehova. Bang’ ka jaote Paulo nosewuoyo e wi kinda ma notimo mondo odag e ngima ma ne nyalo miyo Nyasaye ogwedhe, nondiko niya: “Wabeduru gi chuny ma kama; kendo kuparo mayore e wach moro, Nyasaye nofwenynu mano bende. To wadhiuru nyime, kwaluwo chikno mwaseluwo nyaka koroni.” (Fili. 3:15, 16) Kinde duto par ni Jehova oheri kendo ni puonj mochiwo e maberie moloyo. Obiro konyi moloyo ng’ato ang’ata mondo itim yiero manyiso rieko kapod in rawera.