Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Kaka Wanyalo Konyo Jomoko Oyud Gik Mochuno

Kaka Wanyalo Konyo Jomoko Oyud Gik Mochuno

FRANÇOIS, ma en jaduong’-kanyakla e piny moro wacho niya: “Tulo nomuoch e yiero mar siasa ma ne nigi ywaruok mang’eny mochuno Joneno mag Jehova mondo oring owe miechgi. Chiemo kod yedhe nobedo manok kendo nengo mag gik matin ma nodong’ noidho mokalo. Bengi duto nolor kendo kuonde mamoko mikanoe pesa nodong’ nono, to moko bende ne ok ti.”

Mapiyo nono, owete manie Bethel nochako oro pesa kod gik mamoko mondo okony Joneno ma noringo odhi e Ute mag Romo manie pinyno. Grube mag josiasa ma ne nigi ywaruok nogeng’o nderni. Kata kamano, nikech ne ging’eyo ni Joneno ok riw lwedo weche mag siasa, geche mag Bethel ne iweyo mondo okal.

François wacho kama: “Kane wan e yo wadhi e Od Romo moro, jomoko nogoyo mtokwa gi bunde, to risasi nokalo mana e kindwa. Kane waneno polis moro karingo kabiro irwa gi bunde e lwete, ne wawicho wi mtoka piyo ma wadok Bethel. Wagoyo ne Jehova erokamano ni ne watony. Kinyne, owete 130 ma ne nie Od Romono nowuok kanyo kendo onge ng’ama ne ohinyore. Moko kuomgi nobiro Bethel kama ne wakonyogie gi dwaro mag ringruok koda mag chuny nyaka chop kama tulono norumo.”

François wacho niya: “Owete mawuok kuonde mopogore opogore e pinywa nondiko barupe mang’eny ka gigoyogo erokamano. Neno kaka owete gi nyimine mawuok e pinje mamako nokonyogi nomiyo gimedo bedo gi yie motegno kuom Jehova.”

Sama owetewa gi nyiminewa yudo masiche matimore apoya koda gi ma dhano ema kelo, ok onego wanyisgi mana ni “rwakuru lewini, kendo uyieng’.” (Jak. 2:15, 16) Kar mano, onego wamany kaka wanyalo konyogi loyo dwachgi mag ringruok. Kamano bende, kane ochiw siem e kinde Jokristo mokwongo ni kech ne dhi kwako piny, “jopuonjre noyie kowo ni owete modak Judea gik ma dikonygi, kaka ng’ato ka ng’ato onyalo.”—Tich 11:28-30.

Wan kaka jotich Jehova waikore konyo jogo mochando gige ringruok. Kata kamano, dwarore bende ni okonygi gibed gi winjruok maber gi Nyasaye. (Math. 5:3) Mondo ginwang’ konyno, Yesu nochiko jolupne mondo otim ji obed jopuonjrene. (Math. 28:19, 20) Watiyo gi thuolowa, tekowa, kod mwanduwa mondo watim tijno. Ka wan kaka riwruok, wajotiyo gi pesa mogol kaka chiwo e konyo ji e yor ringruok, kata kamano, tich maduong’ ma pesago timo en chopo dwaro mag Pinyruoth kendo lando wach maber. Timo kamano nyiso ni wahero Nyasaye kod dhano wetewa.—Math. 22:37-39.

Jogo mariwo lwedo tich ma Joneno mag Jehova timo e piny mangima nyalo bedo gadier ni chiwo mag pesa ma gigolo itiyogo e yo maber kaka dwarore. Be diher chiwo kony ne owete kod nyimine ma nigi chandruok? Be igombo riwo lwedo tij timo ji jopuonjre? Ka en kamano, to kara “kik ituon ji gik mabeyo mowinjore giyudi, kobet e tekoni mondo itim kamano.”—Nge. 3:27.