Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Nyis ni Ihero Chuth Kido mag Jehova

Nyis ni Ihero Chuth Kido mag Jehova

“Beduru jo ma luwo tim Nyasaye, kaka nyithindo moher.”—EFE. 5:1.

SAMA iwuoyo kuom Jehova, gin kido mage ma en-go mabiro e pachi? Kido manyalo biro e pachi gin kaka hera, ng’ado bura kare, rieko koda teko. Kata kamano wang’eyo ni Jehova pod nigi kido mamoko mang’eny kendo mabeyo. Ka kuom adier bugewa osebedo kawuoyo e wi kido mokalo 40 mopogore opogore ma Jehova nigo. Kapo ni inyalo puonjori matut e wi kidogi kendi kata ka in-gi joodi, en adier ni ibiro ng’eyo Jehova e yo matut. Puonjruok machalo kamano biro kelonwa ber mage? Wabiro medo hero kido mabeyo ma Wuonwa manie polo nigo. Timo kamano biro miyo wabed gi gombo mar bedo machiegni gi Jehova kendo luwo ranyisi mare.—Josh. 23:8; Zab. 73:28.

2 Kata kamano wanyalo timo ang’o mondo wamed hero gimoro? Kaw ane ni idwaro chamo chiemo moro mapok ne ichamo nyaka ne nyuoli. Mokwongo, suya mar chiemono ywayi, kae to bang’e ibile kendo ifwenyo ni kare en chiemo mamit mokalo. Bang’e inyalo gombo mondo itede e odi. E yo machalo kamano, wanyalo medo hero kido moro ma Jehova nigo, ka wakwongo wapuonjore matut e wi kidono. Kae to, bang’ paro matut kaka onyiso kidono, wan bende wanyalo gombo nyiso kidono e ngimawa. (Efe. 5:1) Sulani koda sula mamoko ariyo maluwe, biro wuoyo e wi moko kuom kido ma Jehova nigo. Sama wawuoyo e wi moro ka moro kuom kido ma Jehova nigo, wabiro nono penjogi: Kidoni tiende en ang’o? Jehova nyiso kidono e yo mane? To ere kaka wanyalo luwo ranyisi mar Jehova e nyiso kidoni?

 JEHOVA EN NG’AT MA YOT WUOYOGO

3 Mokwongo we wanon ane ni ng’at ma yot wuoyogo en ng’at machal nade. Ng’at ma yot wuoyogo en ng’at mang’won, kendo moikore goyo mbaka gi ji. Kinde duto ng’at mawuoyogo yot inyalo fweny kaluwore gi gik mowacho kendo kuom ranyisi mag del motiyogo. Kuom ranyisi bwonjo nyalo nyiso ni oikore winji kendo konyi.

4 Jehova to nyiso nade ni en ng’at ma yot wuoyogo? Kata obedo ni en e Jachwech ma nigi nyalo duto e wi piny gi polo, Jehova nyisowa maler ni oikore winjo kendo dwoko lamowa. (Som Zaburi 145:18; Isaiah 30:18, 19.) Wanyalo wuoyo gi Nyasaye e yo malach e sa moro amora kendo kamoro amora. Wan thuolo mar wuoyo gi Jehova nikech wang’eyo ni ok onyal kwedowa ngang’. (Zab. 65:2; Jak. 1:5) Muma wuoyo kuom Jehova e yo mamiyo wabedo thuolo mar wuoyo kode e lamo. Kuom ranyisi, Daudi nondiko e Zaburi ni “wang’ Jehova” nenowa kendo ni ‘lwete ma korachwich tegowa.’ (Zab. 34:15; 63:8) Janabi Isaya bende nowacho ni Jehova ket gi jakwath. Nowacho kama: “Noting’ nyirombe e bade, kendo noketgi e kore.” (Isa. 40:11) Par ane wachno! Jehova dwaro mondo wabed kode machiegni mana kaka nyarombo ma jakwath oting’o e kore. Mano kaka wan gi Wuoro man thuolo kodwa! Ere kaka wanyalo luwo ranyisi mar Jehova kaluwore gi wachni?

KIDONO DWARORE AHINYA KUOM JODONG-KANYAKLA

5 Nyocha machiegni, ne openj Joneno moko mawuok e pinje mopogore opogore niya, “En kido mane ma diher neno ka jodong-kanyakla nigo?” Thothgi nodwoko ni digiher mondo jodong-kanyakla obed “joma wuoyogo yot.” En adier ni Jokristo  duto onego onyis kidoni e okang’ mamalo, kata kamano jodong-kanyakla to onego obed joma chopo irgi yot moloyo. (Isa. 32:1, 2) Konyiso gimomiyo oneno ni kidoni dwarore ahinya, nyaminwa moro nowacho kama: “Wanyalo mor gi kido mamoko ma jaduong’-kanyakla nigo mana kapo ni en ng’at mayot wuoyogo.” Donge wechego gin adier? Kare ng’ato nyalo timo ang’o mondo obed ng’at mayot wuoyogo?

6 Yo achiel mwanyalo nyisogo ni wan joma yot wuoyogo en ka wadewo jomoko gadier kendo waikore mar konyogi. Kapo ni jaduong’-kanyakla dewo ji gadier kendo oikore mar konyogi, owete gi nyimine kaachiel gi nyithindo biro neno mano kendo biro bedonegi mayot wuoyo kode. (Mari. 10:13-16) Carlos, wuoyi ma jahigni 12 wacho kama: “Ka an e Od Romo, ajaneno ka jodongo bwonjo gi mor kendo neno kaka gin joma ng’won, to mano e gima ahero kuomgi ahinya.” Omiyo jaduong’-kanyakla onego onyis ni en ng’at ma yot wuoyogo kokalo kuom wechene koda timbene. (1 Joh. 3:18) Onyalo timo kamano e yo mane?

7 Par ane wachni. Nyocha machiegni owadwa moro ne odhi e chokruog-distrikt e piny machielo. Kane en e ndege kodok thurgi, noyudo orwako baj mar chokruog-distrikt ma wiye wacho ni ‘Pinyruodh Nyasaye Mondo Obi!’ Kane jal moro matiyo e ndege oneno bajno, nowachone niya, “Adier onego obi.” Ne gigoyo mbaka kuom wachno kendo jalno nokawo gasedewa. Thothwa oseromo gi joma chalo kamano. To kare ang’o momiyo ji ohero wuoyo kodwa sama warwako baj mar chokruok? En nikech bajno chal kama nyiso ji niya: “Bed thuolo mar wuoyo koda. Inyalo penja kama adhiye.” Bajno en ranyisi manyiso ji ni waikore wuoyo kodgi e wi yie marwa. E yo machalo kamano, jodong-kanyakla bende onego otim gik manyiso ayanga ni giikore wuoyo gi owete gi nyimine. Mano biro chalo ka gima giwachonegi ni: “Beduru thuolo mar wuoyo kodwa.” Gin ranyisi mage manyalo nyiso ni wuoyo kodgi yot?

8 En adier ni kido kod timbe ji opogore opogore kaluwore gi pinje ma gidakie. Kata kamano, sama wabuonjo gi owete gi nyimine, kendo mosogi gi mor ka wajako badgi, mano nyisogi ni adier waherogi. Ng’ano monego okaw okang’ mokwongo mar timo kamano? Ne ane ranyisi ma Yesu noketoni. Muma wacho ni kane Yesu ochano romo gi jopuonjrene, “nobiro irgi” mowuoyo kodgi. (Math. 28:18) Kamano bende, jodongo onego okaw okang’ mokwongo mar dhi ir owete gi nyimine kendo wuoyo kodgi. Mano nyalo miyo owete gi nyimine owinj nade ei kanyakla? Nyaminwa ma jahigni 88 kendo ma en painia nowacho kama: “Mor ma jodongo nyisa koda weche ma gijiwago sama adhi e Od Romo, miyo amedo herogi moloyo.” Nyaminwa machielo bende medo wacho kama: “Wachni nyalo nenore ka gima tin, to kata kamano sama jaduong’ orwaka gi mor e chokruok, mano oromo jiwo chunya moloyo.”

KAW THUOLO MAR WUOYO GI OWETE GI NYIMINE

 9 En adier ni ka wadwaro mondo jomoko obed thuolo mar wuoyo kodwa, wan  bende nyaka wane ni wakawo thuolo mar wuoyo kodgi. Jehova ketonwa ranyisi maber e wi wachni. Muma wacho ni, “ok obor kodwa ng’ato ka ng’ato.” (Tich 17:27) Yo achiel ma jodongo nyisogo ni gidwaro bedo machiegni gi jomoko en kuom keto tenge kinde mag wuoyo gi owete gi nyimine moriwo joma tindo, koda joma hikgi ng’eny kapok chokruok ochakore koda bang’ chokruok. Owadwa moro ma en painia nowacho niya: “Sama jaduong’ penja ni adhi nade, kae to ochiko ite mondo owinj dwokona, awinjo e chunya ni kare ogena.” Nyaminwa machielo mosebedo katiyo ne Jehova kuom higni madirom 50 nowacho ni: “Jodongo ma kawo thuologi mondo owuo koda bang’ chokruok, jomiyo awinj ni kare gidewa.”

10 En adier ni jodongo nigi ting’ mamoko mathoth. Kata kamano ka gin e chokruok, onego gitem mondo giyud thuolo mar wuoyo gi owete gi nyimine.

JEHOVA OK BWON JI

11 Kido machielo maber ma Jehova nigo en ni ok obwon ng’ato ang’ata. (Tich 10:34) Mano tiende nang’o? Tiende en ni, otimone ji duto e yo machal, ma ok odewo oganda ma ng’ato aye. Kapo ni wadwaro timone ji duto e yo machalre, nyaka wakwong wayie ni onge ng’ato ang’ata monego obwon. Ng’at maok bwon ji, en ng’at maok yier timone jomoko maber mana nikech jogo nigi pesa kata nikech nenruokgi maoko. Otimo ne ji duto e yo machal kaka owinjore.

12 Jehova ema oseketo ranyisi maberie moloyo mar timone ji duto e yo machal. Muma wacho ni Jehova “ok odewo wang’ ji.” (Som Tich Joote 10:34, 35; Rapar mar Chik 10:17.) We wane ane gima ne otimore e ndalo Musa mondo okonywa jiwo wachno.

Nyi Zelofehad ne mor ahinya ni Nyasaye ok ne obwonogi(Ne paragraf 13, 14)

 13 Kane pok Jo-Israel odonjo e Piny Manosingi, nyi Zelofehad abich ma ne pok okendi ne nigi chandruok moro. Ne en chandruok mane? Noyudo wuon-gi osetho, to ok ne ginyal yudo lop wuon-gi kaka gikeni margi. Nikech ang’o? Kaluwore gi Chik, nyithindo ma yawuoyi kende ema ne onego omi lowo. Kata kamano wuon-gi ne otho ka ok onyuolo yawuoyi. (Kwan 26:33, 52-55) Be lop wuon-gi ne idhi mi wedegi mamoko? Ang’o ma nyi Zelofehad ne dhi timo?

14 Nyiri abichgo ne odhi ir Musa ma gipenje niya: “Nang’o nying’ wuonwa ogol kuom libambane nikech oonge wuoi?” Ne gikwayo Musa niya: “Miwa mwandu kaachiel gi omine wuonwa.” Be Musa nokwerogi kawachonegi ni ‘Chik ok oyiena timo kamano.’ Ooyo, “nokelo wachgi  e nyim Jehova.” (Kwan 27:2-5) Jehova noneno wachno nade? Nowacho ne Musa kama: ‘Nyi Zelofehad owacho gi makare: mich to nomigi mwandu kaachiel gi omine wuon-gi; koro inimigi mwandu mag wuon-gi.’ Jehova ne ok oweyo wachno mana gi kanyo. Nonyiso Musa mondo wachno obed kaka chik konyise kama: “Ka ng’ato otho, to oonge wuoi, eka nimi nyare mwandune.” (Kwan 27:6-8; Josh. 17:1-6) Chakre kanyo, nyi Israel duto ma ne nie chal makamano ne dhi yudo gikeni kuom wach lowo.

15 Kuom adier gima Jehova notimono nonyiso maler ni ok obwon ji. Nyiri abichgo ne onge gi ng’ama ne nyalo konyogi to Jehova nonyiso ni odewogi gadier komiyogi duong’ kuom timonegi mana kaka Jo-Israel mamoko. (Zab. 68:5) Ma en mana achiel kuom ranyisi mathoth mayudore e Muma manyiso kaka adier Jehova dewo jotichne duto kendo otimonegi machal.—1 Sam. 16:1-13; Tich 10:30-35, 44-48.

WANYALO LUWO RANYISI MAR JEHOVA

16 Ere kaka wanyalo luwo ranyisi mar Jehova mar timone ji duto e yo machal? Ng’e ni kinde duto, nitie gik moko ariyo makonyo ng’ato mondo otimne ji duto e yo machal. Ka wayie e chunywa ni onge ng’ato ang’ata monego obwon, eka wanyalo timone ji duto e yo machal. En adier ni waduto wajoparo ni wan ok wabwon ji. Kata kamano, seche moko nyalo bedo matek ng’eyo paro ma wan-go e wi jomoko. Omiyo, ere kaka inyalo ng’eyo kabe itimone ji duto machal maok ibwono ng’ato? Yesu ketonwa ranyisi maber kuom wachni. Kane odwaro ng’eyo gima ji wacho kuome, nopenjo osiepene ma nogeno niya: “Ji wacho ni Wuod dhano en ng’a?” (Math. 16:13, 14) Donge wanyalo timo kamano wan bende? Inyalo yiero osiepni moro ming’eyo ni ok bi luor nyisi adier, kae to ipenje kama, ‘Be iparo ni ajatimo ne ji duto e yo machal? Be jomoko ong’eya kaka ng’at maok bwon ji?’ Kuom ranyisi, samoro onyalo nyisi ni seche moko ijadewo oganda moro moloyo ogendini mamoko, kata ni ijadewo joma nigi pesa kata joma sombgi ni malo moloyo jomamoko. Kapo ni mano e dwoko momiyi, onego itim ang’o? Kwa Jehova e lamo mondo okonyi itim lokruok kuom kaka ineno jomoko, mondo iluw ranyisine mar timone ji duto e yo machal.—Math. 7:7; Kol. 3:10, 11.

 17 Ei kanyakla mar Jokristo wanyalo luwo ranyisi mar Jehova kuom miyo owete gi nyimine duto luor kendo timonegi gik moko e yor ng’wono. Kuom ranyisi, sama wagwelo owete gi nyimine mondo olimwa, ber ka wagwelo Jokristo mawuok e ogendini mopogore opogore moriwo nyaka jochan, nyithi kiye, koda mond liete. (Som Jo Galatia 2:10; Jakobo 1:27.) E wi mano, sama walando wach maber mar Pinyruoth, wawuoyo gi ji duto maok wabwono ng’ato ang’ata moriwo nyaka jogo mawuok e pinje mamoko. Mano kaka wamor ni wan gi buge malero Muma e dhok machopo 600. Donge mano en gima nyiso ni ok wabwon ji?

18 Kuom adier, kaka wamedo paro kaka Jehova en Nyasaye maok bwon ji kendo mayot wuoyogo, e kaka wan bende wamedo hero kidogo. To nikech mano, wan bende wadwaro luwo ranyisi mar Jehova kuom nyiso kidogo sama wan gi Jokristo wetewa kendo sama wan e tij lendo.

“Jehova chiegini ni ji duto ma luongo nyinge.”​—Zab. 145:18 (Ne paragraf mar 9)

“Jehova Nyasachu . . . ok odewo wang’ ji.”​—Rapar. 10:17 (Ne paragraf mar 17)