Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be In Jakinda ‘Ne Tije Mabeyo’?

Be In Jakinda ‘Ne Tije Mabeyo’?

“Kristo Yesu . . . nochiwore owuon nikech wan, mondo . . . opwodhwa, wabed ogandane moyiero, ma dwaro mondo otim timbe mabeyo.” ​​—⁠TITO 2:⁠13, 14.

JI MANG’ENY neno ni omigi luor makende ahinya sama giyudo mich moro nikech tich maber ma ne gitimo. Kuom ranyisi, jomoko oseyudo mich miluongo ni Nobel Prize nikech timo kinda mondo gikel kuwe e kind pinje kata ogendini mosebedo ka kedo. Kata kamano, en luor makende ahinya sama Nyasaye oorowa mondo wakony ji olos kuwe e kindgi gi Jachwech!

2 Wan kaka Joneno mag Jehova, wan kendwa ema omiwa luor makendeno. Ka wan e bwo chik ma Nyasaye gi Kristo omiyowa, wakonyo ji mondo olos ‘winjruokgi gi Nyasaye.’ (2 Kor. 5:​20) Omiyo Jehova tiyo kodwa mondo oywa ji obi ire. Mano emomiyo dhano tara gi tara e pinje mokalo 235 osekony ma obedo gi winjruok maber gi Nyasaye, kendo mano miyo gibedo gi geno mar yudo ngima mochwere. (Tito 2:​11) Ka waketo chunywa e timo kinda, wagwelo ng’ato ang’ata “ma riyo omako, obi, mondo oyud pi mar ngima nono.” (Fwe. 22:17) Nikech wakawo tijwani mapek, kendo watime gi chunywa duto, en gima owinjore mondo oluongwa ni oganda ma jokinda ‘ne tije mabeyo.’ (Tito 2:​14) We wane ane kaka kindawa ne tije mabeyo nyalo konyowa mondo waywa ji obi ir Jehova. Yo achiel ma watimogo kamano en kokalo kuom tijwa mar lendo.

BED GI KINDA KAKA MAR JEHOVA GI YESU

3 Kowuoyo kuom gik ma loch mar Wuod Nyasaye biro chopo, Isaiah 9:7 wacho kama: “Jehova mar ogendini mag lueny notim ma kuom kindane.” Wechego jiwo kaka Wuonwa manie polo dwaro ahinya reso dhano. Kinda ma Jehova nigo nyiso ayanga ni tich ma Nyasaye omiyowa mar lando wach Pinyruoth dwarore watim gi chunywa duto kendo ka wamor. Gombo ma  wan-go mar konyo ji ong’e Nyasaye nyiso bende kaka Jehova en jakinda. Ka wan jotich kanyachiel gi Nyasaye, be wang’ado e chunywa mar tiyo gi thuolowa duto kaka nyalore e lando wach maber e okang’ malach?​​—⁠1 Kor. 3:9.

4 Par ane bende kinda ma Yesu ne nigo. Noketonwa ranyisi makare chuth mar lando wach maber gi kinda. Kata obedo ni ji mang’eny ne kwede kendo ne dwaro nege, en notimo kinda nyaka giko ngimane e pinyka. (Joh. 18:⁠36, 37) Nikech nong’eyo ni ochiegni yudo sand kendo tho malit, nomedo timo kinda ahinya mondo okony ji ong’e Jehova.

5 E higa mar 32, Yesu nochiwo ranyisi moro mar jal ma ne nigi yiend ng’owo e puothe mar muzabibu, ma ne pok onyago olemo moro amora kuom higini adek. Kane onyis wuon-go mondo otong’e, jalno nokwayo mondo omiye kinde mar doye kendo oketne manyiwa. (Som Luka 13:​6-9.) Mana jopuonjre manok kende ema ne inyalo wach ni ne gin olemo ma Yesu noseyudo e tije mar lendo. Kata kamano, mana kaka nonyiso e ngero mare mar puoth muzabibu, Yesu notiyo gi thuolone matin ma ne odong’​​—⁠chiegni dweche auchiel kende​​—⁠mondo omed lendo ahinya e gwenge mag Judea kod Perea. Kodong’ ndalo matin to otho, pi wang’ Yesu nochwer koywago oganda Jo-Yahudi kuom bedo gi ‘it manok.’​​—⁠Math. 13:15; Luka 19:41.

6 Nikech sani wadak e ndalo mag giko, donge dwarore wamed kinda marwa e tij lendo? (Som Daniel 2:​41-​45.) Mano kaka omiwa luor makende mondo wabed Joneno mag Jehova! Wan kendwa e piny mangima ema wachiwo geno madier kuom kaka chandruoge momako dhano ibiro tieki. Jandik gaset moro nyocha ondiko ni onge ng’ato ang’ata manyalo yudo dwoko mar penjoni: “Ang’o momiyo gik maricho timore ne joma beyo? ” Kata kamano, Muma nyisowa gimomiyo mano timore, kendo omiwa migawo kaka Jokristo mar chiwo dwoko mag Muma e wi penjo kaka mago ne jogo moikore winjo. Onego ‘watim kinda maonge samuoyo, ka ler mar chunywa rieny’ sama wachopo migawo ma Nyasaye omiyowa. (Rumi 12:11) Jehova biro gwedho tijwa ka watimo kinda e lando injili kendo konyo ji ong’eye kendo ohere.

CHUNY MAR CHIWRUOK MIYO JEHOVA DUONG’

7 Mana kaka ne otimore e ngima jaote Paulo, seche moko wan bende wanyalo nano e “thagruok ma ok wanindi kendo ma ok wachiem,” nikech tijwa mar lendo. (2 Kor. 6:5) Wechegi paronwa jopainia mochiwore mondo giket wach pinyruoth obed mokwongo e ngimagi ka komachielo gitimo tije makelonegi yuto. Par ane bende kaka jomisonari magwa tiyo matek mondo omi gikony joma nie pinje mamoko mondo owinj wach maber. (Fili. 2:​17) To nade jodong-kanyakla ma seche moko nyalo riyo kech kata fuwo nindo mondo gikony rombe mag Jehova? Nitie bende joma hikgi ng’eny koda joma nigi midekre matemo mondo ochop e chokruoge kendo giriwo lwedo tij lendo. Chunywa pong’ gi mor sama waparo gigo duto ma jotich Nyasaye mochiwore timo. Chiwruok makamano miyo kata jogo maok wan-go e yie, fwenyo ni wakawo tijwa mar lendo e yo mapek.

8 E barua moro ma nondiki e gaset e piny Ingresa, jasomo moro nowacho kama: “Ji tinde ok okawo mapek wach din . . . Ok ang’eyo gima jotend kanise timo odiechieng’  kodiechieng’. Ka gadier ok gihiny dhi wuoyo gi ji kaka Kristo ne timo . . . Din achiel kende ma nenore ni dewo ji gin Joneno mag Jehova, ma thoro limo ji mondo gipuonjgi adiera.” E piny masani ji ok ohero chiwruok mondo gikony jomoko. To nikech wan to waikore chiwore mondo walend ne jomoko, mano miyo Jehova Nyasaye duong’.​​—⁠Rumi 12:1.

Ka in e tij lendo, mano chiwo neno maduong’ ahinya ne joma neni

9 Kata kamano, ang’o mwanyalo timo ka wafwenyo ni kindawa e tij lendo nenore ni dok chien? Nyalo bedo maber paro matut gik ma Jehova timo kokalo kuom tij lendo. (Som Jo Rumi 10:⁠13-​15.) Mondo ji oyud warruok, chuno ni nyaka gibed gi yie kuom Jehova kendo luongo nyinge. Kata kamano, ok ginyal kawo okang’ ma kamano kaok walendonegi. Ng’eyo wachni onego ojiwwa mondo wasik ka watimo kinda ne tije mabeyo kendo timo kinda e lando wach maber mar Pinyruoth.

TIMBE MABEYO YWAYO JI MONDO OLAM NYASAYE

Ka wan joratiro kendo watiyo matek, jomoko biro neno mano

10 Kinda ma wan-go e tij lendo kende ok oromo ywayo ji obi ir Nyasaye. Gimachielo makonyo e ywayo ji ir Nyasaye en timbewa mabeyo kaka Jokristo. Paulo nojiwo gimomiyo onego wabed gi timbe mabeyo kane ondiko kama: “Ok watim gimoro ma chwanyo ng’ato, ma dimi wach moro yudie e tichwa.” (2 Kor. 6:3) Weche mabeyo mawuok e dhowa kaachiel gi timbewa mabeyo, konyo e ywayo jomoko obi olam Jehova. (Tito 2:​10) Kinde mang’eny wajoneno ka ji rwako adiera nikech wanyiso timbe mabeyo kaka mag Kristo.

11 Mana kaka timbewa mabeyo nyalo ywayo ji ir Jehova, timbe maricho bende nyalo miyo ji okwed Jehova. Omiyo kata bed ni wan kar tich, e dala kata mana e skul,  onego watem ahinya kik watim gimoro manyalo mono ng’ato sudo machiegni gi Jehova. Kapo ni wasiko ka watimo richo goyiem, chandruoge manyalo yudowa ng’eny miwuoro. (Hib. 10:⁠26, 27) Mano onego omi wapar matut e yor lamo kuom gik ma watimo, koda kaka timbewago nyalo mulo ngima jomoko. Kaka timbe dhano medo bedo maricho e piny, joma chunygi manyo Nyasaye biro neno pogruok mantie e kind ‘jo makare gi jo maricho, kind jogo matiyo ne Nyasaye gi jogo maok tine.’ (Mal. 3:​18) Adier, timbewa mabeyo kaka Jokristo konyo kamaduong’ e jiwo ji olos winjruokgi gi Nyasaye.

12 Kondiko ne Jo-Korintho, Paulo nonyiso ni ne okalo e sand, e chandruok, e chwat, koda e tuech. (Som 2 Jo Korintho 6:​4, 5.) Sama wakalo e gik matemo yiewa, sinani ma watimo nyalo miyo jomoko orwak adiera. Kuom ranyisi: Higini moko matin mosekalo, ne nitie joma ne dwaro tieko Joneno mag Jehova duto e alwora moro e piny Angola. Joneno ariyo mosebatisi kaachiel gi jopuonjre mamoko 30 mag Muma ma ne biro e chokruoge, ne olornegi kamoro. Kae to jong’weng’no ne ochok mondo obi one kaka ne ichwadogi ma remo ema wuok. Kata mana mine gi nyithindo bende ne ochwadi. Jogo ne dwaro mondo gimi ji luoro kik ochik itgi ne Joneno mag Jehova kendo. Gimiwuoro en ni bang’e, thoth jogweng’ ma nobiro neno kaka ichwado Joneno, nokwayo mondo Jonenogo opuonjre kodgi Muma! Bang’ kanyo, tij lando wach Pinyruoth nodhi nyime mobedo gi nyak kaachiel gi gweth mogundho.

13 Ranyisini nyiso e yo maler ni ka wamako puonj mag Muma e yo motegno, mano nyalo konyo jomoko mondo orwak adiera. Chir ma Petro kaachiel gi joote mamoko nonyiso nyalo bedo ni ne ojiwo jomoko mondo obed gi winjruok maber gi Nyasaye. (Tich 5:​17-​29) E ndalowagi bende, nyithind skul wetewa, jotich wetewa, kata mana joodwa moko nyalo rwako adiera ka gineno kaka wachung’ motegno e adiera seche ma ikwedowa.

14 Kinde duto owetewa osebedo kanano e bwo sand. Kuom ranyisi, gie sani e piny Armenia, nitie owete 40 manie jela nikech ne gitamore riwo lwedo weche mag siasa, to nenore ni moko pod ibiro twe. E piny Eritrea, jotich Jehova maromo 55 sani nie jela ka moko kuomgi nigi higni mokalo 60. E piny South Korea, chiegni Joneno 700 nie jela nikech yie margi. Mano osebedo kadhi nyime e piny South Korea kuom higini 60. Onego wadhi nyime lemo ne owetewa misando e pinje mopogore opogore mondo chung’ margi motegno omed miyo Nyasaye duong’ kendo gimed konyo joma chunygi nikare odonjie lamo madier.⁠Zab. 76:8-10.

15 Bedo joma joratiro bende nyalo ywayo jomoko mondo obi e adiera. (Som 2 Jo Korintho 6:​4, 7.) Par ane wach ma ne otimoreni: Nyaminwa moro ne dwaro soyo pesa e masin mondo oyud otiko mar bas, to osiepne moro nokwere ni ok onego ong’ad otiko nikech nyaminwano ne dhi lor mana machiegni. Nyaminwano ne olerone ni en gima kare ka ng’ato ong’ado otiko kata bed ni ng’ato lor machiegni. Bang’ mano, osiepnecha nolor. Kae to dereba mar bas nopenjo nyaminwano kama, “Dibed ni in Janeno mar Jehova?” Nyaminwano nodwoke kama “Ee. To ang’o momiyo ipenja kamano?” Dereba nodwoke kama, “Nachiko ita sama ne ugoyo mbaka e wi otiko, kendo ang’eyo ni Joneno mag Jehova e moko kuom joma nok ma ng’ado otiko kendo gin joratiro e weche duto.” Bang’ dweche moko matin, jal moro nobiro ir nyaminwano e chokruok moro mopenje niya, “Be inyalo para? An e dereba mar bas ma ne owuoyo kodi chieng’ moro kuom wach ng’ado otiko mar bas. Bang’ neno kaka  ne in jaratiro, nachako puonjora Muma gi Joneno mag Jehova.” Sama ji neno kaka wan joratiro, mano miyo gikawo mapek wach maber ma walandonegi.

KINDE DUTO NYIS KIDO MAMIYO NYASAYE DUONG’

16 Sama wanyiso kido machalo kaka horuok, hera kod ng’wono, wakonyo ahinya e miyo ji osud machiegni gi Jehova. Moko kuom joma nenowa nyalo bedo gi gombo mar puonjore mondo ging’e Jehova, dwache kendo ng’eyo joge. Kido gi timbe Jokristo madier miyo Nyasaye duong’. Jotend din moko jowuondore ni gin gi kido koda timbe mabeyo, to kare mago gin mana yore mag mayogo jolupgi pesa. Moko kuom jotelogo osetiyo gi pesago e gero ute madongo kendo nyiewo mtokni ma nengogi tek. Kuom ranyisi, jatend din moro nogero ne guok ot, moketo masin e odno mondo okelne guok liet sama piny ng’ich kendo okel yamo mang’ich sama piny liet. Kuom adier, ji mang’eny ma kawore ni gin Jokristo, ok nigi chuny mar “chiwo nono.” (Math. 10:8) Kar mano, mana kaka jodolo machon e piny Israel, jotend din-go “puonjo nikech pok” kata chudo​—kendo ng’eny gik ma gipuonjo ok osir gi ndiko. (Mika 3:​11) Timbe ma kamago ok nyal jiwo ng’ato ang’ata obed gi winjruok maber gi Nyasaye.

17 Mopogore gi mano, wanyalo mana chopo e chuny ji ka watiyo gi puonj madier mag Jokristo kendo timo gik mabeyo ne joma odak e alworawa. Kuom ranyisi, chieng’ moro kane painia moro lendo ot ka ot, miyo moro moti kendo ma en chi liel nodagi winje. Miyono nowacho ni kane owadwano odiyo olang’ mar dhoode, noyudo miyono temo wilo taya mar sitima. Owadwano nowachone kama: “Ok ber wilo tayano kendi iwuon. Inyalo hinyori.” Kae to painiano nokonye wilo tayano kae to owuok odhi. Kane wuod miyono owinjo gima painiano otimo, wachno nomulo chunye ahinya ma otemo manyo owadwano mondo ogone erokamano. Bang’e wuod miyono noyie puonjore Muma.

18 Ang’o momiyo igombo dhi nyime timo tije mabeyo? Nyalo bedo ni itimo kamano nikech ing’eyo ni bedo gi kinda e tij lendo, kendo bedo gi timbe mabeyo, miyo Jehova duong’ kendo mano nyalo miyo wakony jomoko oyud ngima mochwere. (Som 1 Jo Korintho 10:⁠31-​33.) Gimachielo mamiyo wabedo gi kinda e tij lendo kendo bedo gi timbe mabeyo, en ni wadwaro nyiso gadier ni wahero Nyasaye koda dhano wadwa. (Math. 22:⁠37-​39) Ka watimo kinda e timo tije mabeyo, wabiro yudo gweth mar yudo mor madier kendo bedo gi ngima maber sani. To moloyo, wanyalo bedo gi geno mar neno kindego ma dhano duto biro nyiso kinda ne lamo madier ka gimiyo Jehova Jachwechwa duong’.