Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

“Kik Chunyi Nyosre”

“Kik Chunyi Nyosre”

“Kik waol gi timo maber.”—GAL. 6:9.

BEDO e riwruok mar oganda Jehova mokwako piny ngima en gimaber miwuoro. Weche mag fweny mwasomo e bug Ezekiel sula 1 kod Daniel sula 7 lero e yo malong’o gik ma Jehova timo mondo dwache ochopi. Yesu ema tayo bad riwruok mar oganda Jehova manie piny. Otayogi e tij lendo, otiego kendo ojiwo joma timo tijni, kae to bende okonyo jomoko mondo oriwre kodwa e lamo Jehova. Mano kaka ng’eyo wechego miyo wabedo joma geno riwruok mar oganda Jehova!—Math. 24:45.

2 Be iluwo ranyisi mar riwruogni kuom bedo modich e timo dwaro mar Nyasaye? Be kinda mari medore koso dok chien? Kuom nono penjogo, wanyalo fwenyo kabe wasechako nyosore kata kindawa osechako dok chien mos mos. Mano en gima nyalo timorenwa. E kinde Jokristo mokwongo, nochuno jaote Paulo mondo ojiw Jokristogo opar kinda ma Yesu ne nigo. Paulo nowacho ni mano ne dhi konyogi mondo ‘kik giol kendo kik chunygi a.’ (Hib. 12:3) E sula mokalo ne wanono matut tije ma riwruok mar oganda Jehova timo e ndalogi. Mana kaka ranyisi mar Kristo nojiwo Jokristo mokwongo, ranyisi ma riwruok mar oganda Jehova ketonwa ndalogi, bende nyalo konyowa nano e tij lendo kendo wabed gi kinda.

3 Kata kamano, Paulo nonyiso ni nitie gik mamoko bende madwarore watim mondo kik chunywa onyosre. Nowacho ni dwarore ‘watim gima ber.’ (Gal. 6:9) Omiyo wabiro nono yore moko abich manyalo konyowa mondo wachung’ motegno kendo luwo kaka itayowa gi riwruok mar oganda Jehova. Eka wanyalo ng’ado ng’ato ka ng’ato kabe  nitie kuonde ma onego wan kata joodwa watimie lokruok.

WACHOKORE MONDO WALAM KENDO WAJIWRE

4 Chokruok osebedo gimaduong’ ahinya e ngima jotich Jehova. E polo malo, Jehova osebedo ka timo romo gi malaikene. (1 Ruo. 22:19; Ayub 1:6; 2:1; Dan. 7:10) E ndalo machon, oganda Jo-Israel ne chokore “mondo giwinji, kendo mondo gipuonjre.” (Rapar 31:10-12) E ndalo Jokristo mokwongo, Jo-Yahudi ne hinyo chokore e sunagogi mondo giwinj kisomo Ndiko. (Luka 4:16; Tich 15:21) Chokruoge nomedo bedo gimaduong’ ahinya e ngima Jokristo e kinde mane ochak kanyakla mag Jokristo, to pod en gimaduong’ ahinya e lamo marwa mandalogi. Jokristo madier ‘paro jowadgi mondo gimi hera gi timbe mabeyo omedre.’ En gima owinjore ni ‘wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, moloyo to ka koro waneno ni chieng’no mar Jehova sudo machiegni.’—Hib. 10:24, 25.

5 Yo achiel mwanyalo jiworego ng’ato ka ng’ato e chokruogewa en kuom chiwo paro. Mano wanyalo timo ka wadwoko penjo moro mondiki e buk misomo e kanyakla, ka wanyiso kaka wanyalo tiyo gi ndiko moro, kata ka wachiwo wach moro ma nosene manyiso kaka tiyo gi puonj mag Muma konyowa. (Zab. 22:22; 40:9) En adier ni kata bed ni wasebedo ka wadhi e chokruoge kuom higini adi, pod ibiro yudo ni paro ma owete gi nyimine chiwo e chokruok, medo jiwi ahinya ka ichiko iti malong’o, bed ni gin rowere kata joma dongo.

6 En wach mane machielo mamiyo Nyasachwa jiwo ahinya mondo wachokre pile? Chokruogewa mag kanyakla, mag alwora koda mag distrikt, tiegowa mondo walend gi chir kendo mondo wanyagre gi akwede ma waromogo. (Tich 4:23, 31) Twege kaachiel gi migepe mamoko motudore gi Muma jiwo yiewa. (Tich 15:32; Rumi 1:11, 12) Puonj kaachiel gi jip mwayudo e chokruogewago kelonwa mor madier kendo miyowa “yweyo kuom ndalo mag monrwok [chandruok].” (Zab. 94:12, 13) Komiti mar Puonjo ema tayo chenro mag puonjruok e chokruoge mag jotich Jehova e piny mangima. Mano kaka wagoyo erokamano kuom chenro mitimonwa mondo mi opuonjwa e yo mong’ith e chokruogewa ma juma ka juma kuom higa mangima!

7 Mopogore gi ber mwayudo e chokruogewagi, nitie kendo gimachielo maduong’ moloyo, mamiyo wakawo chokruogewagi mapek. Mano en wach lamo Jehova. (Som Zaburi 95:6.) En gima jaber ahinya pako Jehova! (Kol. 3:16) Owinjore ahinya pako Jehova pile ka pile kuom dhi e chokruogewa kendo chiwo paro. (Fwe. 4:11) Kare mano emomiyo ijiwowa ni “kik wawe chokruokwa kaachiel, kaka jo moko timo”!—Hib. 10:25.

8 Be waneno chokruogewa kaka chenro moketi mondo okonywa nano nyaka chop kama Jehova kethoe piny marachni? Ka en kamano, to chokruok biro bedonwa achiel kuom gik “makare” ma waketo obed mokwongo e ngimawa kata obedo ni wadich machalo nade. (Fili. 1:10) Onego wadhi e chokruogewa duto maok wabare, mak mana  kapo ni nitie gima lich ahinya manyalo miyo ng’ato obare.

BED GI KINDA E TIJ LENDO

9 Sama wariwo lwedo tij lendo, mano nyiso ni waluwo kaka itayowa gi riwruok mar oganda Jehova. Yesu ema nochako tij lendo kane en e pinyka. (Math. 28:19, 20) Chakre kindeno, tij lendo koda timo ji obed jopuonjre osebedo tich maduong’ ahinya e riwruok mar oganda Jehova. Gik mosetimore e ngima Jokristo ma kindegi nyiso ayanga ni malaike riwowa lwedo e tijni mondo wayud ‘joma chunygi oikore ne ngima mochwere.’ (Tich 13:48, NW; Fwe. 14:6, 7) Bad riwruok mar oganda Jehova e piny chano kendo riwo lwedo tich makendeni. Be tij lendo en achiel kuom tije madongo e ngimani?

10 Bedo gi kinda e tij lendo konyowa siko ka wahero adiera. Par ane wach owadwa miluongo ni Mitchel, ma nosebedo jaduong’ kanyakla kuom higini mang’eny kendo painia mapile. Owacho kama: “Ahero wuoyo gi ji e wi adiera. Seche ma asomo sula moro manyien e Ohinga mar Jarito kata e Amkeni!, ajawuoro ahinya rieko koda lony mamalo ma ondikgo gasedewago.” Mitchel medo wacho niya: “Ahero dhi lendo gi gasedewagi mondo ane kaka ji rwako ote ma gesedego oting’o koda kaka anyalo miyo gibed gi gombo mar  somogi. Tija mar lendo konya chung’ motegno. Omiyo ajachano mondo atim gik moko kapok adhi lendo kata bang’ kasea lendo.” Bedo modich e tijwa mar lendo e ndalogi mag giko, bende konyowa bedo joma nano.—Som 1 Jo Korintho 15:58.

PIDH CHUNYI GI WACH NYASAYE

11 Jehova oseikonwa buge mang’eny ma wayudoe chiemb chuny mondo mi oteg-go yiewa. Onge kiawa ni seche moko isegasomo achiel kuom bugego, ma iwacho e chunyi niya, ‘Mano e gima owinjore koda! Chal mana ka gima an ema ne Jehova ndikona wechegi!’ Nitie gimomiyo niwinjo kamano e chunyi. Jehova tiyo gi bugewagi mondo opuonjwa kendo otawa. Jehova nowacho kama: “Anapuonji kendo nyisi yo ma nidhiye.” (Zab. 32:8) Be watemo kar nyalowa mondo wasom buge duto mwayudo kendo paro matut kuom gik mwasomo? Ka watimo kamano to wabiro dhi nyime nyago olemo mabeyo kendo kindawa ok bi dok chien.—Som Zaburi 1:1-3; 35:28; 119:97.

12 Wabiro geno bugewa ahinya kapo ni waketo e paro tich ma itimo mondo omi oikgi. Komiti mar Ndiko manie bwo Bura Maduong’, ema ochung’ne timo nonro, ndiko, pwodho weche mondiki, iko ranyisi mitiyogo, lokogi e dhok mamoko, kendo keto wechego e Websait marwa. Ofise magoyo buge nigi migawo mar oro bugego e kanyakla duto manie bwogi nyaka e kanyaklago man kuonde maboyo. Tijegi duto itimo nikech ang’o? Mondo oganda Nyasaye opidh maber gi chiemb chuny. (Isa. 65:13) Wabeduru jokinda e chamo chiemb chuny mwayudo kokalo kuom riwruok mar oganda Jehova.—Zab. 119:27.

RIW LWEDO CHENRO MA JEHOVA OKETO

13 Jaote Johana noneno e fweny ka Yesu oidho ambuor marachar, kendo loyo lweny mar kedo gi jogo duto mong’anyo ne Jehova. (Fwe. 19:11-15) Donge en gima jiwowa ni malaike makare kaachiel gi Jokristo mowir, kendo mosechier ma odhi e polo, bende oidho ambuoche ka gin bang’ Yesu mondo giriwe lwedo! (Fwe. 2:26, 27) Mano kaka giketonwa ranyisi maber e riwo lwedo chenro ma Jehova oketo!

14 E yo machalo kamano bende, oganda mang’ongo riwo lwedo gi chunygi duto Jokristo mowir ma pod nie pinyka kendo matayo riwruok mar oganda Nyasaye. (Som Zekaria 8:23.) Ere kaka wanyalo nyiso ayanga ni wariwo lwedo chenro mag Jehova? Yo achiel en kuom riwo lwedo jogo matayowa. (Hib. 13:7, 17) Mano chakore gi kanyakla ma wantie. Be weche ma wawacho e wi jodongo mantie e kanyaklawa jiwo jomoko mondo omigi luor kaachiel gi tich ma gitiyo? Be wapuonjo nyithindwa omi jodongogo luor mondo gichik itgi ne paro ma jodongo chiwo? Nitie yore mamoko bende ma wanyalo riwogo lwedo chenro mag Jehova. Kuom ranyisi, be wachano kaka joot yo mwabiro tiyogo e golo chiwo masiro tij lendo? (Nge. 3:9; 1 Kor. 16:2; 2 Kor. 8:12) Be wariwo lwedo chenro mag timo ler e Od Romo? Seche ma Jehova neno kaka wariwo lwedo chenro mag riwruogni, omiyowa roho mare maler. Rohono ema miyowa teko mar nano e ndalogi mag giko.—Isa. 40:29-31.

 DAG E NGIMA MAMORO NYASAYE

15 Ka wadwaro ni wasik ka wanano kendo luwo kaka itayowa gi riwruok mar oganda Jehova, nyaka wadag e yo mamore. (Efe. 5:10, 11) Nikech wan gi ringruok manigi richo, timbe mag Jachien kaachiel gi piny marachni miyo bedonwa matek timo gik makare. Moko kuomu owete gi nyimine, usebedo ka ukedo pile ka pile mondo udhi nyime bedo osiepe Jehova. Jehova oherou ahinya nikech kinda ma utimono. Kik chunyu nyosre! Ka wadak e ngima mamoro Jehova, wabiro bedo gi mor kendo wabiro bedo gadier ni Jehova biro riwowa lwedo.—1 Kor. 9:24-27.

Kony jomoko bende mondo ong’e ni ginyalo bedo e riwruok mar oganda Jehova

16 Kata kamano kapo ni watimo richo moro maduong’ ang’o monego watim? Kik item pando richono. Dwar mapiyo kaka inyalo konyi. Par ane kaka Daudi nowinjo e chunye kane otemo pando richone. Nowacho kama: “Ka naling’, chokena nonyosore kaka choke ng’a moseti kuom ywakna matek odiechieng’ kodiechieng’.” (Zab. 32:3) En adier ni ka watemo pando richowa, ok wana bed gi mor to mano nyalo miyo osiep manie kindwa gi Jehova okethre. Kata kamano, ‘ng’a mahulo richone mi oweyogi, nokeche.’—Nge. 28:13.

17 Par ane wach nyaminwa moro miluongo ni Anne. * Kane Anne pod en rawera, ne en painia mapile. Kata kamano, nochako timo timbe maok mor Nyasaye. Mano nomiyo obedo gi chuny manigi bura. Owacho kama: “Chunya nosebedo kachandore kinde duto. Ok ne amor kata matin.” Ne okawo okang’ mane? Owacho ni chieng’ moro kane en e chokruok, nowinjo kiwuoyo e wi ndiko mar Jakobo 5:14, 15. Anne nofwenyo ni dwarore okonye, omiyo ne odhi achiel kachiel ir jodongo. Koparo ndalogo, owacho kama: “Ndikogo ne chalo kaka yedhe ma Jehova thiedhogo chunywa. Mwonyo yath ok en gima yot, kata kamano othiedho tuwo. Naluwo puonj mayudore e ndikogo, kendo ne gitiyona maber.” Higini koro osekalo, to nikech teko manyien mane omede, Anne sani koro tiyone Jehova ka en gi chuny maler.

18 Kinde duto onego wapar ni en gweth maduong’ ahinya bedo e riwruok mar oganda Jehova e ndalogi mag giko! Weuru waduto kaachiel gi joodwa, watem matek dhi e chokruoge maok wabare, walend gi kinda e alworawa, kendo wasom bugewa duto mondo okonywa. Bende, wariw lwedo jogo momi migawo mar tayowa, kendo mondo wadag e ngima mamiyo Jehova mor. Ka watimo magi duto to wabiro bedo joma luwo kaka ichiko gi riwruok mar oganda Jehova, to chunywa bende ok nonyosre.

^ par. 17 Nying oseloki.