Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

“Ubed Gadier Kuom Weche Madwarore Moloyo”

“Ubed Gadier Kuom Weche Madwarore Moloyo”

“Uket gik madwarore moloyo obed mokwongo.”—FILI. 1:10, New World Translation.

PETRO, Jakobo, Johana, kod Andrea koro ne odong’ kar kendgi gi Ruoth. Yesu noyudo osewachonegi ni hekalu ne idhi kethi, kendo mano ne chando pachgi ahinya. (Mari. 13:1-4) Omiyo, ne gipenje niya: “Konwa, magi notimre karang’o? To ang’o ma nobed ranyis mar biro mari, kendo mar giko mar ndalo?” (Math. 24:1-3) Yesu nochako nyisogi ok mana gik ma ne biro timore kapok oketh Jerusalem kende, to bende nonyisogi gigo ma ne dhi bedo ranyisi ni wadak e ndalo mag giko mar piny marach ma Satan oteloeni. Nitie wach moro achiel ma nomako pach jopuonjre Yesu. Bang’ nyisogi wach lwenje, kech, koda medruok mar richo, Yesu nokoro ni nitie gimoro maber mabende ne dhi nyiso ni wan e ndalo mag giko. Nowachonegi niya: “Kendo Wach Maberni mar pinyruoth nolandre e pinje duto, mondo obed ranyis ni ogendini duto; eka giko nobi.”—Math. 24:7-14.

2 Jopuonjrego nosebedo kalando wach maber mar Pinyruoth kaachiel gi Yesu. (Luka 8:1; 9:1, 2) Nyaka bed ni ne giparo kaka Yesu noyudo osewachonegi niya: “Keyo duong’, to jotich ema nok. E momiyo, kwauru Wuon keyo, mondo oor jotich odhi e keyone.” (Luka 10:2) Kata kamano, ere kaka ne gidhi lendo “e pinje duto mondo obed ranyis ni ogendini duto”? Jotich ne dhi wuok kanye? Ma dine gipenj Yesu onyisgi kaka mano ne dhi timore kinde mabiro! Dine giwuoro kaka weche mwasomo e Mathayo 24:14 ne dhi chopo.

3 Wadak e kinde ma weche ma Yesu nokoro sani  chopo kare. Dhano milionde sani lando wach maber mar Pinyruoth e piny mangima. (Isa. 60:22) Kata kamano, Yesu nonyiso bende ni ne ok dhi bedo mayot ne jomoko kuomgi mondo oket wach Pinyruoth obed mokwongo e ngimagi. Ne gidhi bedo modich ahinya gi yore mamoko kendo bedo gi ‘chuny mopong’’ gi pek. (Som Luka 21:34.) Waneno mano bende katimore. Moko kuom jotich Nyasaye ok ket gik madwarore moloyo obed mokwongo. Waneno mano kaluwore gi kaka ging’ado paro kuom gik machalo kaka wach tich, somo mamalo, manyo mwandu, kaachiel gi kinde ma gitiyogo e weche mag tuke kata manyo mor. Moko to bedo gi chuny monyosore nikech parruok mag ngima mapile. Penjri niya: ‘An awuon atimo nade kaluwore gi wachni? Be paro mang’ado nyiso ni aketo wach Pinyruoth ema obedna mokwongo e ngima?’

4 Jokristo mokwongo ne nyaka tim kind a ahinya mondo giket tij Nyasaye obed mokwongo e ngimagi. Mano emomiyo jaote Paulo noneno kaka ne dwarore kwayo e lamo mondo Jokristo man Filipi oket gik madwarore moloyo obed mokwongo. (Som Jo Filipi 1:9-11.) Mana kaka jaote Paulo, thoth Jokristo e kindego ne “medo bet gi chir, ka gihulo Wach Nyasaye ma ok giluor.” (Fili. 1:12-14) E yo machalo kamano, thothwa e ndalogi lando Wach Nyasaye gi chir. Kata kamano, donge nono kaka riwruok mar oganda Jehova chopo migawoni e ndalowagi nyalo konyowa medo keto pachwa moloyo e tich maduong’ni? E sulani wabiro nono malong’o chenro ma Jehova oseketo mondo Mathayo 24:14 ochop kare. Mano biro konyowa medo kinda ma wan-go e lando wach maber. Riwruok mar oganda Jehova timo ang’o mondo ojiwwa kaachiel gi joodwa mondo walend gi kinda? E sula maluwo mae, wabiro nono gima nyalo konyowa nano e tij Nyasaye, kendo luwo kaka riwruok mar oganda Jehova chikowa.

BAD RIWRUOK MAR OGANDA JEHOVA MANIE POLO

5 Nitie gik mang’eny ma Jehova noyiero mondo kik ondik e Muma. Kuom ranyisi, ok nochiwo weche matindo tindo kuom kaka obwongowa tiyo kata kaka chwech manie lwasi tiyo, kata obedo ni weche ma kamago ne nyalo morowa ahinya! Kar mano, Jehova nochiwonwa weche madwarore mondo okonywa ng’eyo dwache kendo winjo dwonde. (2 Tim. 3:16, 17) Morowa ahinya ni Jehova noyiero mar nyisowa chal mar riwruok mare manie polo. En gima morowa ahinya sama wasomo wechego ei buge mag Isaiah, Ezekiel, Daniel koda e Fweny mar Johana. (Isa. 6:1-4; Eze. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Fwe. 4:1-11) Ang’o momiyo Jehova oyienwa mondo wang’e moko kuom gik matimore e polo?

6 Jehova ne dwaro mondo wiwa kik wil ni wan e riwruok mar oganda mare moriwo polo gi piny. Nitie gik mang’eny ma dhi nyime e polo gie sani, ma wang’wa ok nyal neno. Kuom ranyisi, Ezekiel noneno fweny manyiso ni riwruok mar oganda Jehova e polo chalo gi tielo mag ndiga maduong’ miwuoro. Ndigano ne nyalo loko kama odhiye mapiyo mana  ka mil polo. (Eze. 1:15-21) Sa asaya ma tielogo nolworore dichiel, ndigano ne dhi mail mabor matamre gi nono. Ei fweny mar Ezekiel, noneno bende gima ngima ka oidho ndigano. Owacho kama: “Naneno gi machalo gi mach, kendo ler malang’ini nokwake. . . . Kit duong’ mar Jehova nonenore.” (Eze. 1:25-28) Nyaka bed ni Ezekiel nowuoro ahinya ka ne oneno fwenyno! Noneno kaka Jehova ne tayo riwruok mar oganda mare adimba, kotiyo gi roho maler e chiko riwruogni. To mano kaka riwruok mar oganda Jehova me polo ringo matek!

7 Daniel bende noneno gik mathoth manyalo jiwowa ahinya. Daniel noneno Jehova e fweny kaka “ng’ato ma hike ng’eny,” mobet piny e kom pinyruodhe kendo ma kome ne en ligek mach maliel. Kom ruodhno ne obet e wi ndigini. (Dan. 7:9) Jehova ne dwaro mondo Daniel one ni riwruok mar ogandane tiyo matek, kendo chopo dwarone. Daniel bende noneno kiketo “ng’ato machalo wuod dhano,” matiende ni Yesu, e loch mondo ota bad riwruok mar oganda Jehova me pinyka. Loch makare mar Kristo ok bi dhi nyime mana kuom higini matin kende. Kar mano, “lochne en loch ma nyaka chieng’ ma ok norum, kendo piny ruodhe en ma ok nokethre.” (Dan. 7:13, 14) Fwenyni konyowa keto genowa kuom Jehova koda gigo motimo. Nochiwo “loch gi duong’ kod piny ruoth” ne Wuode ma en Yesu. Jehova ogeno Wuode ahinya. Omiyo, wan bende wanyalo geno loch mar Yesu.

 8 Ere kaka nono fweny mawuoyo e wi riwruok mar oganda Jehova onego okonywa? Mana kaka Ezekiel, wabedo mobolore ahinya kuom neno tije madongo ma Jehova timo. (Eze. 1:28) Paro matut kuom riwruok mar oganda Jehova nyalo mulo chunywa mi watim gima Isaya notimo. Kane thuolo oneno mondo onyis jomoko tije madongo mag Jehova, ok nodeko nyisogi. (Som Isaiah 6:5, 8.) Isaya ne ni gadier ni ka Jehova oriwe lwedo to obiro loyo chandruok moro amora monyalo romogo. Mana kaka Isaya, wan bende chunywa jiwowa mondo watim duto mwanyalo mondo wariw lwedo riwruok mar oganda Jehova. En gima jiwowa ahinya kuom ng’eyo ni wan ei riwruok modich katimo dwaro mar Jehova!

BAD RIWRUOK MAR OGANDA JEHOVA MANIE PINY

9 Kokalo kuom wuode, Jehova noloso bad riwruok mar oganda mare e pinyka matiyo kanyachiel gi riwruokne manie polo. Mano ne en gima dwarore ahinya mondo omi weche ma nokor e Mathayo 24:14 ochop e wang’e. Nikech ang’o? Wane ane gik moko adek.

10 Mokwongo, Yesu nowacho ni jopuonjrene ne dhi timo tij lendo “nyaka tung’ piny.” (Tich 1:8) Mar ariyo, jogo ma ne dhi timo tijni ne dhi dwarore otieg gi Muma kendo ojiwgi. (Joh. 21:15-17) Mar adek, ne dhi dwarore ni gibed gi chokruoge ma ne ginyalo lamoe Jehova kendo yudoe tiegruok e yore mag lendo. (Hib. 10:24, 25) Mondo mi ne gitim magi duto, jopuonjre Yesu ne nyaka bed gi riwruok machano wechego duto.

11 Ere kaka wanyalo riwo lwedo chenro mag riwruok mar oganda Jehova? Yo achiel maduong’ en kuom chiwo luor kendo geno jogo ma Jehova oseketo mondo otawa e tij lendo. Jehova kod Yesu osenyiso ni gigeno owetego, to wan bende onego watim kamano. Owetego ne nyalo mana tiyo gi thuologi koda tekregi e temo tieko chandruoge manie pinyni. Kata kamano ok gitim mano. To kare, bad riwruok mar oganda Jehova manie piny osebedo kajiwo mondo otim tich mane moloyo?

GIKETO PACHGI DUTO KUOM GIK “MADWARORE MOLOYO”

12 E piny mangima, osemi jodongo manigi lony, migawo mar chano kendo tayo tij lendo e pinje manie bwogi. Ere kaka gitimo mano? Sama gidwaro ng’ado paro moro, gikwongo ng’iyo gima Muma wacho ka giweyo Wach Nyasaye bedonegi kaka ’taya mar tiendgi gi ler mar yoregi,’ kae to gikwayo Jehova e lamo mondo otagi. Sama gitimo kamano, giluwo kaka ichikogi gi bad riwruok mar oganda Jehova manie piny.—Zab. 119:105; Math. 7:7, 8.

13 Mana kaka Jokristo mokwongo, jodong-kanyakla machano chenro mag lendo, ochiwore mar timo tij “puonjo Wach” Nyasaye. (Tich 6:4) Gibedo mamor neno kaka tij lendo bedo gi nyak e alworagi koda e piny mangima. (Tich 21:19, 20) Ok giket chike mang’eny mokalo tong’. Kar timo mano, giluwo puonj mag Muma koda yo ma roho maler tayogigo seche ma giketo chenro  monego oluw mondo okony tij Nyasaye odhi nyime. (Som Tich Joote 15:28.) Sama gitimo mano, owetegi keto ranyisi maber ne ji duto manie kanyakla.—Efe. 4:11, 12.

14 Pile ka pile owetegi timo tije moko maok wanyal neno, machalo kaka, iko chiemb chuny migoyo e buge mitiyogo e chokruoge mag kanyakla koda e chokruogewa madongo. Owete gi nyimine mang’eny ahinya ochiwore tiyo matek mondo gilok bugewa e dhok mokalo 600. Mano osekonyo ji mang’eny opuonjre kendo ong’e tije “madongo mag Nyasaye” e dhok ma giwinjo. (Tich 2:7-11) Owete gi nyimine mapod rowere, tiyo matek mondo gigo bugegi ka gitiyo gi masinde ma tekogi ng’eny miwuoro. Bang’e, bugegi ikowo e kanyakla duto me tung’ piny.

15 Nitie chenro mang’eny mitimo e kanyakla ma wadhiye mondo mi waket pachwa e tij lando wach maber. Kuom ranyisi, owete gi nyimine mang’eny ochiwore gero Ute Romo manyien kod Ute Chokruoge mag Alwora. Moko bende ochiwore konyo jogo mayudo masira apoya kaachiel gi konyo e chiwo thieth madwarore mapiyo e kinde mag masichego. Moko bende ochiwore mar chano chokruogewa mag alwora koda mag distrikt, to moko puonjo e skunde mopogore opogore mag Muma. Ang’o momiyo itimo tijegi duto? Itimogi mondo okonywa lando wach maber, watim dongruok e wach Nyasaye, kendo wakony ji mang’eny obi olam Jehova. Kuom adier, bad riwruok mar oganda Jehova manie piny oseketo gik madwarore moloyo ema obed motelo!

LUW RANYISI MAR RIWRUOK MAR OGANDA JEHOVA

16 Be kinde ka kinde wakawo thuolo mar paro matut kuom tije mitimo gi riwruok mar oganda Jehova? Inyalo timo nonro e wi riwruok mar oganda Jehova mondo iti gi wechego e Lamo mar Joot kata e puonjruok ma mari iwuon, kendo paro matut kuom puonj miyudo. Kuom ranyisi, ibiro bedo mamor kuom ng’eyo tiend fweny ma ne omi Isaya, Ezekiel, Daniel kod Johana. Buk miluongo ni Mashahidi wa Yehova—Wapiga-Mbiu wa Ufalme wa Mungu kaachiel gi buge mamoko kata vidio mag Joneno mayudore e dhok minyalo winjo, bende puonjowa mang’eny e wi riwruok mar oganda Jehova.

17 En gima owinjore mondo wapar matut kuom kaka Jehova tiyo gi riwruogni e miyo tij lendo odhi nyime. Mana kaka riwruok mar oganda Jehova, mad wang’ad e chunywa keto gik madwarore moloyo obed mokwongo e ngimawa. Ka watimo kamano to wabiro bedo gi paro machal gi mar Paulo ma nondiko kama: “Ka wan gi tijni kuom ng’wono mar Nyasaye, chunywa ok nyosre.” (2 Kor. 4:1) Bende ne ojiwo Jokristo wetene kama: “Kik waol gi timo maber, nikech wanake ka ndalo ogik, ka ok wanyosore.”—Gal. 6:9.

18 Be nitie lokruok moko madwarore ni in kata un kaka joot utim mondo uket gik madwarore moloyo obed mokwongo e ngimau mapile? Be inyalo keto ngimani obed mayot mondo imed timo mathoth e tij lendo? E sula maluwo mae, wabiro nono gik moko abich mabiro konyowa luwo ranyisi mar riwruok mar oganda Jehova, kendo medo kindawa e tij Nyasaye.