Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Kik Iwe Gimoro Amora Oketi Mabor gi Jehova

Kik Iwe Gimoro Amora Oketi Mabor gi Jehova

“Yieruru tinendeni Nyasaye mubiro tiyone.”—JOSH. 24:15, The Bible in Luo, 1976.

WACH motigo ni “yieruru” en wach mapek ahinya. Ng’at monego otim yiero, en ng’ama nigi thuolo kod nyalo mar chiko kaka ngimane biro chalo. Kuom ranyisi: Kaw ane ng’at mawuotho e yo, to mapiyo nono ochopo e yo mokagore ariyo. Obiro yiero luwo mane? Kapo ni ong’eyo kama odwaro dhiye, nenore ni yo achiel ema biro chope kuno, to machielono nyalo tere mabor gi kama odhiyeno.

1-3. (a) Ang’o momiyo Joshua en ranyisi maber mar jal ma notimo yiero maber e ngima? (b) Ang’o monego waket e paro sama onego watim yiero moro?

2 Muma oting’o ranyisi mang’eny mag joma nonego otim yiero e yo ma kamano. Kuom ranyisi, Kain ne nyaka yier kabe obiro weyo mirima ochike kata en ema ochik mirimbe. (Chak. 4:6, 7) Joshua ne nyaka yier e kind tiyo ne Nyasaye madier kata tiyo ne nyiseche mag miriambo. (Josh. 24:15) Gimaduong’ ma Joshua ne dwaro ne en siko machiegni gi Jehova; omiyo noyiero yo ma ne dhi konye chopo dwaroneno. Kain to ok ne nigi gombo ma kamano, kendo noyiero yo ma ne dhi medo kete mabor gi Jehova.

3 Seche moko nyalo dwarore ni watim yiero e weche moko ma korgi tek e ngimawa. Kapo ni onego itim yiero machalo kamano, ket e paro ni dwaro mari maduong’ en miyo Jehova duong’ e gimoro amora mitimo kendo itang’ gi gimoro amora manyalo miyo iwe Jehova. (Som Jo Hibrania 3:12.) E sulani koda e sula maluwo, wabiro nono weche moko abiriyo e ngimawa maok onego wawe opogwa gi Jehova.

TIJE MAG MANYO YUTO

4. Ang’o momiyo tije ma miyowa yuto en gima dwarore ahinya?

4 Jokristo nigi ting’ mar rito ngimagi koda mag joodgi. Muma wacho ni ng’at maok dwar rito joode rach moloyo ng’at maok oyie. (2 Thes. 3:10; 1 Tim.  5:8) Nenore maler ni tije mag manyo yuto gin gik madwarore ahinya e ngimawa, mak mana ni ka ng’ato ok otang’ to wach manyo yuto nyalo kete mabor gi Jehova. E yo mane?

5. Gin weche mage manyaka wakwong wanon kapok wayie kawo tich moro amora?

5 To nade kapo ni imanyo tich. Kapo ni idak e piny kata e gweng’ kama yudo tich ok yot, inyalo donjo e tem mar kawo tich moro amora mikwongo rodhnogo. To nade kapo ni tijno ok winjre gi puonj mag Muma? To nade kapo ni chenro mag tich kata wuodhe motudore gi tijno biro moni timo migepe mag Jokristo, kata keti mabor gi joodi? Be onego iyie ayieya gi tijno, kiparo ni ber bedo gi tich moro amora moloyo bedo maonge tich? Ber king’eyo ni timo yiero maok kare, nyalo keti mabor gi Jehova. (Hib. 2:1) Kata bed ni imanyo tich kata inono chal mar tich mitiyo gie sani, ere kaka inyalo timo yiero e yo mariek?

6, 7. (a) Gin ang’o ma ng’ato nyalo dwaro chopo kaluwore gi tich moyiero timo? (b) En paro mane mabiro konyi bedo machiegni gi Jehova, to nikech ang’o?

6 Mana kaka ne wakwongo wacho, ket e paro kama gima itimono biro chope kodi. Penjri kama, ‘Tich matiyoni biro chopa kanye? ’ Kapo ni ineno ni tich mamiyi yuto konyi kaachiel gi joodi sama utiyo ne Jehova, mano biro miyo Jehova ogwedh kinda mitimo. (Math. 6:33) Sama ilalo tiji, kata yuto mari odok piny apoya nono, mano ok mon Jehova konyi. (Isa. 59:1) Jehova “ong’eyo reso e temruok jo ma oluore.”2 Pet. 2:9.

7 To nade kapo ni gombo mari en mana bedo gi mwandu? Samoro inyalo yudo mwandugo. To kata weche odhini maber, ber mondo ing’e ni mwandu ok bi nono—onyalo keloni hinyruok mathoth. (Som 1 Timotheo 6:9, 10.) Keto paro ahinya e manyo mwandu nyalo pogo ng’ato gi Jehova.

8, 9. Ang’o ma jonyuol onego oket e paro kaluwore gi kaka gikawo tijegi mag ringruok? Ler ane.

8 Ka in janyuol, par ane kaka ranyisi miketo nyalo mulo ngima nyithindi. En ang’o ma nyithindi neno ni ikawo kaka gimaduong’ e ngimani—tich mitiyo koso osiep manie kindi gi Jehova? Kapo ni gineno ni manyo mwandu gi huma ema ikawo kaka gimaduong’ e ngimani, donge nyalo bedo mayotnegi luwo ranyisi marachno ma gikone biro miyo gihinyre? Be pod ginyalo dhi nyime miyi luor kaka janyuol? Jakristo moro ma nyako ma jahigini 17 wacho kama: “Kanyalo paro, wuonwa en ng’at mosebedo kodich ahinya e tich chakre chon. Mokwongo, ne nenore ka gima otiyo matek nikech nodwaro mondo wadag e ngima maber ahinya maonge chandruok. Nodwaro ni oritwa maber e yor ringruok kaka nyalore. Kata kamano, machiegni-ni, lokruok moro osebetie. Oketo pache duto e tije, kae to onyiewo gik maok ochuno. Nikech mano, wang’ere kaka joot ma nigi pesa mang’eny, to ok kaka joot majiwo jomoko oket dwaro mag pinyruoth obed mokwongo. An daher mondo wuonwa okonya ajiw winjruokna gi Nyasaye kar miya pesa.”

9 Un jonyuol, kik ubed mabor gi Jehova kuom keto pachu ahinya e tijeu mutiyo. Kokalo kuom ranyisi miketo, nyis nyithindi ni iyie gadier ni mwandu maduong’ie moloyo, en bedo gi winjruok maber gi Nyasaye to ok en bedo gi gige ringruok.Math. 5:3.

10. En ang’o ma rawera onego oket e paro sama oyiero tich modwaro timo e ngimane?

10 Kapo ni in rawera maparo manyo tich mabiro kelone yuto, inyalo timo ang’o mondo itim yiero maber? Mana kaka nosewach motelo, dwarore mondo  ing’e kama ngimani ochomo. Be tiegruok e kos midwaro, koda tich mibiro timo bang’e, biro weni thuolo mar luwo dwaro mag Pinyruoth e okang’ mamalo, koso biro keti mabor gi Jehova? (2 Tim. 4:10) Be dwaro mari maduong’ en luwo kit ngima jomoko, ma mor margi luwore gi kwan mar pesa manie bengi, kata mwandu ma gisechoko? Koso ibiro yiero mar luwo ranyisi mar Daudi ma nondiko kama gi chir: “Nabedo nyathi, to koro ati; to ok aseneno ng’at matir kojwang’, kata kothe ka kwayo ji chiemo”? (Zab. 37:25) Ng’e ni yo achiel biro keti mabor gi Jehova, to machielo biro teri e ngima maberie moloyo. (Som Ngeche 10:22; Malaki 3:10.) In ibiro yiero yo mane? *

YORE MAG MANYO MOR

11. Muma wacho ang’o kuom wach manyo mor, to en ang’o monego wang’e kuom wachni?

11 Muma ok kwed bedo gi kinde mag mor kendo ok onyis ni timo kamano en ketho seche. Paulo nondiko ne Timotheo niya: “Rieyo del mondo obed mojing’ konyo matin.” (1 Tim. 4:8) Muma bende wacho ni nitie “chieng’ nyiero” kod “chieng’ timo miel,” kendo ojiwo ni ber ka ng’ato oyudo yweyo moromo. (Ekl. 3:4; 4:6) Kata kamano, ka ng’ato ok otang’, to weche mag manyo mor nyalo kete mabor gi Jehova. E yo mane? Nitie gik moko ariyo manyalo miyo mano otimrekit mor miyiero koda thuolo mitiyogo e yudo mor.

Yudo kit mor mowinjore kuom thuolo moromo en gima konyo del gadier

12. Gin penjo mage monego ipenjri kaluwore gi kit mor midwaro yiero?

12 Mokwongo, non kit mor miyiero. Ng’e ni nitie kendo wanyalo yudo kit mor mabeyo. En adier ni kit mor mang’eny mayudore e yo mayot, jiwo mana gik ma Nyasaye osin-go, kaka timbe gero, timbe juok, koda timbe terruok. Kuom mano, dwarore inon maber ahinya kit mor miyiero. Kit morno biro miyo ibed ng’at machalo nade? Be ojiwi ibed ng’at mager, ng’at mohero piem, kata bedo ng’at mohero piny ma onyuolee moloyo? (Nge. 3:31) Be kit mor miluwono miyo itiyo gi pesa mokalo tong’? Be kit mor miyierono biro chwanyo jomoko? (Rumi 14:21) Kit osiepe mibiro tudorigo sama in e morno, chal nade? (Nge. 13:20) Be dibed ni kit morno miyi gombo mar timo timbe maricho?Jak. 1:14, 15.

13, 14. En ang’o manyaka iket e paro kaluwore gi thuolo mitiyogo e yoreni mag manyo mor?

 13 Par bende ni kit mor miyierono biro kawo thuolo mari maromo nade. Penjri kama, ‘Be atiyo gi kinde mang’eny e manyo mor, mamiyo ok ayud kinde moromo tiyo tije Nyasaye? ’ Kapo ni iyiero tiyo gi kinde mang’eny e yudo mor, ibiro fwenyo ni thuolono ok kelni mor kaka owinjore. Kuom adier, jogo maketo weche manyo mor kama owinjore, yudo mor moloyo. Nikech ang’o? Nikech ging’eyo ni gisetiyo gi thuologi e chopo “weche makare” tiende ni timo gik mochuno, omiyo sama gitiyo gi thuolo moko e yweyo, gitimo kamano gi chuny maonge bura.Som Jo Filipi 1:10, 11.

14 Kata obedo ni tiyo gi thuolo mang’eny e manyo mor nyalo nenore ka gimaber, kawo okang’ makamano nyalo keti mabor gi Jehova. Nyaminwa moro ma jahigni 20 miluongo ni Kim noduogo ofwenyo wachno bang’e. Owacho kama: “Ne ajadhi kuonde duto mitimoe mor. Giko juma ka juma ne nitie gima ne timore kochakore Tich abich, Ngeso koda Jumapil. Kata kamano, sani koro aneno ni nitie gik mochuno monego atim. Kuom ranyisi, nikech an painia, achiewo sa 12 okinyi mondo achak tij lendo, mano miyo ok anyal dhi e nyasi marumo sa abiriyo kata aboro otieno. Ang’eyo ni kit mor moko ok richo, kata kamano ginyalo chocho chenro mag ng’ato. Mana kaka gik mamoko, mor bende nyaka bed gi tong’.”

15. Ere kaka jonyuol nyalo konyo nyithindgi mondo oyud kit mor maber?

15 Jonyuol nigi ting’ mar neno ni gin kaachiel gi nyithindgi giyudo gige ringruok, gibedo gi winjruok maber gi Nyasaye, kendo chopo dwaro mag chunygi. Mano oriwo bedo gi thuolo mar yudo mor kanyachiel. Kik ibed janyuol mosiko mana ni yore duto mag manyo mor ok owinjore. To bende kik iwe kit mor maricho oywa nyithindi. (1 Kor. 5:6) Kiparo motelo to ibiro yudo kit mor mabiro miyo joodi duto oyud mor mowinjore. * Kuom timo kamano, in kaachiel gi nyithindi ubiro yiero yo makelou machiegni gi Jehova.

WINJRUOK MANIE KIND JOOT

16, 17. En lit mane moseyudo jonyuol mang’eny, to wang’eyo nade ni Jehova ong’eyo lit ma giwinjo e chunygi?

16 Hera manie kind janyuol gi nyathi otegno ahinya kendo mano ema nomiyo Jehova otiyo gi ranyisino konyisogo kaka nohero joge. (Isa. 49:15) Omiyo sama achiel kuom joot oweyo Jehova, yot mondo joot obed gi kuyo e chunygi. Nyaminwa moro ma nyare nogol oko e kanyakla wacho niya: “Nawinjo malit e chunya. Napenjora niya, ‘Ang’o momiyo ne oweyo Jehova? ’ Ne achayora awuon kendo winjo ka gima nitie gima ok natimo.”

17 Jehova ong’eyo lit miwinjo e chunyi. En owuon nowinjo ‘malit e chunye’ kane dhano mokwongo kaachiel jomamoko mane odak kane Ataro podi, nong’anyo. (Chak. 6:5, 6) Nyalo bedo matek ne joma pok okalo e gima chalo kamano mondo owinj lit ma jomoko nigo. Kata kamano nyalo bedo tim ma ok nyis rieko weyo mondo tim ng’at mogol oko e kanyakla oketi mabor gi Jehova. Kare wanyalo nyagore nade gi kuyo mabetie sama achiel kuom joodwa oweyo Jehova?

18. Ang’o momiyo jonyuol ok onego oket ketho kuomgi giwegi ka nyathi oweyo Jehova?

18 Kik ichari iwuon nikech gima ne otimore. Jehova osemiyo dhano duto thuolo mar timo yiero, omiyo ng’ato ka ng’ato kuom joot ma en Jakristo mosebatisi, nyaka ‘ting’ ting’ne owuon.’ (Gal. 6:5)  E wi mano Jehova keto ketho e wi jal motimo richono, to ok kuomi, nikech jalo ema oyiero timo richo. (Eze. 18:20) To bende, kik iket ketho e wi jomoko. Nyis luor ne chenro ma Jehova oketo mar chiwo kum. Chung’ motegno e kwedo Jachien to ok jokwath ma rito kanyakla.1 Pet. 5:8, 9.

Ok en gima rach paro ni achiel kuom jooduno chieng’ moro noduog ir Jehova

19, 20. (a) Jonyuol ma nyithindgi ogol oko mar kanyakla nyalo timo ang’o mondo ginyagre gi lit ma gin-go? (b) Jonyuol ma kamago nyalo bedo gi geno mane makare?

19 To komachielo, kibedo gi chuny malit nikech kum ma Jehova ochiwo, to mano iyiero yo maketi mabor gi Jehova. Ka kuom adier, gima jal momi kumno onego one kuomi, en kaka imakori motegno gi Jehova moloyo gimoro amora moriwo kata mana winjruok manie kindu kaka joot. Omiyo mondo inyagri gi chal ma kamano, chung’ motegno e winjruokni gi Jehova. Kik ipogri gi Jokristo weteni mochung’ motegno. (Nge. 18:1) Nyis Jehova e lamo kaka iwinjo e chunyi kuom wachno. (Zab. 62:7, 8) Kik imany yore mag rendruok mondo omi itudri gi jal mogol oko mar kanyakla kitiyo gi yore machalo kaka e-mail. (1 Kor. 5:11) Bed modich e tije mag Nyasaye. (1 Kor. 15:58) Nyaminwa ma ne owuo kuome motelocha wacho niya, “Ang’eyo ni nyaka abed modich e tije Jehova kendo bedo gi winjruok motegno kode, mondo mi ka nyara oduogo ir Jehova to obedna mayot mar konye.”

20 Muma wacho ni hera ‘geno duto.’ (1 Kor. 13:4, 7) Ok en gima rach paro ni achiel kuom jooduno chieng’ moro noduog ir Jehova. Higa ka higa, joma thoth ma ne ogol oko mar kanyakla loko chunygi gadier kendo giduogo e riwruok mar oganda Jehova. Jehova ok tamre rwakogi kendo ka giloko chunygi gadier. Oikore mar “weyo richo.”Zab. 86:5.

TIM YIERO MANYISO RIEKO

21, 22. Ing’ado mar timo ang’o kodok korka timo yiero?

21 Jehova nomiyo dhano thuolo koda nyalo mar timo yiero. (Som Rapar mar Chik 30:19, 20.) Kata kamano thuolo ma kamano kelo ting madwaro ni wapar matut kendo e yo maliw. Ng’ato ka ng’ato ma Jakristo onego openjre kama: ‘Be an e yo mowinjore? Koso dibed ni aweyo weche mag tich, manyo mor, koda winjruok manie kind joot oketa mabor gi Jehova? ’

22 Hera ma Jehova nigo kuom joge ok rum ngang’. Yo achiel kende ma wanyalo bedogo mabor gi Jehova en ka wayiero luwo yo marach. (Rumi 8:38, 39) To mano ok ochuno ni nyaka timorenwa! Ng’ad e chunyi ni ok ibi weyo gimoro amora oketi mabor gi Jehova. Sula maluwo biro wuoyo e wi weche mamoko ang’wen minyalo nyisogo ni ing’ado mar timo kamano.

[Weche moler Piny]

^ par. 10 Mondo iyud weche mathoth kuom wach yiero tich, ne sula mar 38 e buk miluongo ni Maswali Ambayo Vijana Huuliza—Majibu Yafanyayo Kazi, Buk mar 2.

^ par. 15 Mondo iyud weche momedore, ne gaset mar Amkeni! mar Novemba 2011, ite mag 17-19.